So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Nau Brah Ndu Ngơi(BBSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

1Yêhôva lah ma Y-Môis: "Hăn hao hom ma Yêhôva, may jêh ri Y-Arôn. Y-Nadap, Y-Abihu, jêh ri pơh jât nuyh bu bŭnh buranh phung Israel, jêh ri ăn khân may yơk mbah bơh ngai.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se rằng: Ngươi và A-rôn, Na-đáp, và A-bi-hu cùng bảy mươi trưởng lão Y-sơ-ra-ên hãy lên cùng Đức Giê-hô-va ở đằng xa mà lạy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Đức Chúa Trời phán với Môi-se: “Con và A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu cùng bảy mươi trưởng lão Y-sơ-ra-ên hãy lên với Đức Giê-hô-va, và đứng đằng xa mà thờ phượng.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1 Ngài phán với Mô-sê, “Hãy đi lên gặp CHÚA: ngươi, A-rôn, Na-đáp, A-bi-hu, và bảy mươi trưởng lão của dân I-sơ-ra-ên. Các ngươi sẽ phủ phục đằng xa.”

Bản Dịch Mới (NVB)

1CHÚA phán dạy Môi-se: “Con đem A-rôn, Na-đáp, A-bi-hu và bảy mươi bô lão dân Y-sơ-ra-ên đến với Ta. Họ sẽ thờ phượng từ đằng xa,

Bản Phổ Thông (BPT)

1CHÚA bảo Mô-se, “Ngươi, A-rôn, Na-đáp, A-bi-hu, và 70 bô lão của Ít-ra-en phải lên gặp ta, và đứng xa xa thờ lạy ta.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

2Êng huê Y-Môis mra văch êp Yêhôva, ƀiălah phung êng mâu dơi văch dăch ôh, phung ƀon lan mâu lĕ dơi hao ndrel ma păng."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2Chỉ một mình Môi-se sẽ đến gần Đức Giê-hô-va mà thôi, còn họ không đến gần, và dân sự cũng không lên cùng người.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Chỉ một mình con là Môi-se được đến gần Đức Giê-hô-va; những người khác không được đến gần. Dân chúng không được theo con lên núi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2 Chỉ một mình Mô-sê được đến gần CHÚA, nhưng tất cả những người khác không được đến gần, và dân cũng không được đi lên với ông.

Bản Dịch Mới (NVB)

2nhưng chỉ một mình Môi-se được đến gần CHÚA; các người kia không được phép đến gần. Trong dân chúng không ai được theo Môi-se lên núi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

2Rồi chỉ một mình Mô-se sẽ đến gần ta; những người khác không được lại gần. Còn dân chúng không được phép lên núi với Mô-se.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

3Y-Môis văch mbơh lĕ rngôch nau Yêhôva ngơi jêh ri lĕ rngôch nau ntăm. Lĕ rngôch phung ƀon lan plơ̆ lah ma du bâr. "Hên mra ƀư lĕ nau Yêhôva lah jêh."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Môi-se bèn đến thuật lại cho dân sự mọi lời phán của Đức Giê-hô-va và các luật lệ, thì chúng đồng thinh đáp rằng: Chúng tôi sẽ làm mọi lời Đức Giê-hô-va phán dạy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Khi Môi-se đến và thuật lại cho dân chúng mọi lời phán và các luật lệ của Đức Giê-hô-va, dân chúng đồng thanh đáp rằng: “Chúng tôi sẽ thi hành mọi lời Đức Giê-hô-va đã phán truyền.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3 Mô-sê đến và nói với dân mọi lời CHÚA đã phán và mọi luật lệ. Mọi người đều đồng thanh đáp lại, “Chúng tôi sẽ làm theo mọi lời CHÚA phán.”

Bản Dịch Mới (NVB)

3Khi Môi-se đã đi và thuật lại cho dân Y-sơ-ra-ên nghe những lời phán và luật pháp của CHÚA, họ đồng thanh đáp: “Chúng tôi sẽ làm theo mọi điều CHÚA phán dạy.”

Bản Phổ Thông (BPT)

3Mô-se thuật lại cho dân chúng mọi lời của CHÚA cùng những luật lệ về cách sống. Rồi toàn thể dân chúng đồng thanh đáp lớn, “Chúng tôi sẽ làm theo mọi điều CHÚA dặn.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

4Y-Môis chih lĕ rngôch nau Yêhôva ngơi. Păng dâk bêch ôi ơm rdâk du rplay nơng ta njâng yôk jêh ri rdâk jât ma bar mlâm lŭ tĭng nâm rnoh jât ma bar mpôl băl, Israel.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Môi-se chép hết mọi lời của Đức Giê-hô-va; rồi dậy sớm, xây một bàn thờ nơi chân núi, dựng mười hai cây trụ chỉ về mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Môi-se ghi lại mọi lời của Đức Giê-hô-va. Ông dậy sớm, xây một bàn thờ ở chân núi và dựng mười hai trụ đá tượng trưng cho mười hai bộ tộc Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4 Mô-sê ghi lại mọi lời CHÚA đã phán. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, lập một bàn thờ tại chân núi, và dựng mười hai trụ đá, tiêu biểu cho mười hai chi tộc I-sơ-ra-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

4Môi-se ghi chép lại tất cả những điều CHÚA đã phán. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, thiết lập một bàn thờ tại chân núi và dựng lên mười hai trụ đá, tượng trưng cho mười hai chi tộc Y-sơ-ra-ên.

Bản Phổ Thông (BPT)

4Mô-se liền ghi lại mọi lời của CHÚA. Sáng hôm sau ông dậy sớm và xây một bàn thờ gần chân núi. Ông dựng mười hai tảng đá, mỗi tảng đại diện cho một trong mười hai chi tộc Ít-ra-en.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

5Păng njuăl hăn phung bu klâu dôl dal Israel nhhơr ma Yêhôva mpa nhhơr gŭch jêh ri ƀư brah ma ndrôk jêng ndơ nhhơr ma nau đăp mpăn.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Người sai kẻ trai trẻ của dân Y-sơ-ra-ên đi dâng của lễ thiêu và của lễ thù ân cho Đức Giê-hô-va bằng con bò tơ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Ông sai các thanh niên Y-sơ-ra-ên dâng tế lễ thiêu và sinh tế bằng bò tơ, tức là tế lễ bình an lên Đức Giê-hô-va.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5 Ông cũng nhờ một số thanh thiếu niên I-sơ-ra-ên phụ giúp giết các con vật hiến tế dâng làm của lễ thiêu, và các con vật hiến tế bằng bò đực làm của lễ cầu an dâng lên CHÚA.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Ông cũng cắt đặt một số thanh niên Y-sơ-ra-ên, và họ dâng tế lễ thiêu và dâng bò tơ làm tế lễ cầu an cho CHÚA.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Sau đó Mô-se phái các thanh niên Ít-ra-en đi dâng của lễ toàn thiêu và dâng các bò đực làm của lễ thân hữu cho CHÚA.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

6Y-Môis sŏk n'gul mham dơm tâm mâm, jêh ri n'gul mham êng păng nkhŭt ta nơng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Môi-se lấy phân nửa huyết đựng trong các chậu, còn phân nửa thì rưới trên bàn thờ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Môi-se lấy một nửa máu đựng trong các chậu, còn nửa kia thì rảy trên bàn thờ.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6 Mô-sê lấy một nửa máu đổ vào các chậu, còn một nửa ông đem rảy trên bàn thờ.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Môi-se đựng phân nửa huyết trong một cái chậu còn phân nửa kia ông đem rẩy lên bàn thờ.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Mô-se đựng phân nửa số huyết của các con vật đó trong các chén bát, và rưới phần nửa số huyết kia lên bàn thờ.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

7Păng sŏk ndrom sămƀŭt nau tâm rnglăp jêh ri uănh ta năp lĕ rngôch phung ƀon lan. Khân păng lah: "Hên mra ƀư lĕ rngôch nau Yêhôva lah jêh, jêh ri hên mra tông."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Đoạn, người cầm quyển sách giao ước đọc cho dân sự nghe, thì dân sự nói rằng: Chúng tôi sẽ làm và vâng theo mọi lời Đức Giê-hô-va phán chỉ.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Ông cầm quyển sách giao ước và đọc cho dân chúng nghe. Họ nói: “Chúng tôi sẽ làm theo và tuân giữ mọi lời Đức Giê-hô-va đã phán truyền.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7 Ðoạn ông lấy cuốn sách giao ước và đọc cho dân nghe. Họ đáp, “Chúng tôi sẽ làm theo mọi lời CHÚA phán, và chúng tôi sẽ vâng lời Ngài.”

Bản Dịch Mới (NVB)

7Rồi ông đem cuốn Sách Giao Ước ra đọc trước dân chúng. Họ đáp: “Chúng tôi sẽ làm theo mọi điều CHÚA phán dạy; chúng tôi sẽ tuân theo.”

Bản Phổ Thông (BPT)

7Rồi ông lấy sách Giao Ước ra đọc cho dân chúng nghe. Ông nói, “Chúng ta sẽ làm theo mọi điều CHÚA phán; chúng ta sẽ vâng theo.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

8Y-Môis sŏk mham jêh ri djrah ta kalơ phung ƀon lan, jêh ri lah: "Aơ, mham nau tâm rnglăp Yêhôva ƀư jêh đah khân may tĭng nâm lĕ nau ngơi aơ."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Môi-se bèn lấy huyết rưới trên mình dân sự mà nói rằng: Đây là huyết giao ước của Đức Giê-hô-va đã lập cùng các ngươi y theo mọi lời nầy.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Môi-se lấy máu rảy trên dân chúng và nói: “Đây là máu của giao ước mà Đức Giê-hô-va đã lập với anh em dựa trên mọi lời nầy.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8 Mô-sê lấy máu, rảy trên dân, và nói, “Nầy, máu của giao ước mà CHÚA đã lập với anh chị em y theo những lời trong sách nầy.”

Bản Dịch Mới (NVB)

8Môi-se lấy huyết rẩy trên dân chúng và nói: “Đây là huyết giao ước CHÚA đã lập với các ngươi đúng theo mọi lời này.”

Bản Phổ Thông (BPT)

8Sau đó Mô-se lấy huyết từ trong các chén bát rưới lên dân chúng và nói, “Đây là huyết khởi đầu Giao Ước, Giao Ước mà CHÚA đã lập với đồng bào về những lời nầy.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

9Y-Môis hao ndrel ma Y-Arôn, Y-Nadap, Y-Abihu, jêh ri pơh jât nuyh phung buranh phung Israel.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Đoạn, Môi-se và A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu cùng bảy mươi trưởng lão Y-sơ-ra-ên đều lên núi,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Sau đó, Môi-se và A-rôn, Na-đáp và A-bi-hu cùng bảy mươi trưởng lão Y-sơ-ra-ên lên núi;

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9 Bấy giờ Mô-sê, A-rôn, Na-đáp, và A-bi-hu, cùng bảy mươi vị trưởng lão của dân I-sơ-ra-ên đi lên núi,

Bản Dịch Mới (NVB)

9Môi-se, A-rôn, Na-đáp, A-bi-hu và bảy mươi bô lão của dân Y-sơ-ra-ên đứng dậy

Bản Phổ Thông (BPT)

9Mô-se, A-rôn, Na-đáp, A-bi-hu và bảy mươi bô lão Ít-ra-en đi lên núi

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

10Khân păng saơ Brah Ndu Israel geh tâm dâng jêng păng nâm bu du trong lâng ƀư ma lŭ Saphir jêh ri ang nâm bu trôk.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10ngó thấy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên; dưới chân Ngài có một vật giống bích ngọc trong ngần, khác nào như sắc trời thanh quang.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10họ trông thấy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Dưới chân Ngài có một vật gì giống như cái bệ bằng bích ngọc trong suốt như bầu trời xanh.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10 và họ trông thấy Ðức Chúa Trời của I-sơ-ra-ên. Dưới chân Ngài có vật chi giống như cái bệ bằng lam bảo ngọc, trong suốt như trời xanh.

Bản Dịch Mới (NVB)

10và trông thấy Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Dưới chân Ngài có cái gì giống như cái bệ bằng ngọc xa-phia, trong sáng như bầu trời xanh.

Bản Phổ Thông (BPT)

10và nhìn thấy Thượng Đế của Ít-ra-en. Dưới chân Ngài có một mặt phẳng giống như tráng bằng bích ngọc và trong như bầu trời!

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

11Păng mâu yơr ôh ti păng ma phung bu bŭnh bu ranh phung Israel; khân păng saơ Brah Ndu jêh ri khân păng sông sa jêh ri nhêt.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Ngài chẳng tra tay vào những người tôn trọng trong vòng dân Y-sơ-ra-ên; nhưng họ ngó thấy Đức Chúa Trời, thì ăn và uống.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Ngài không đưa tay hành hại các nhà lãnh đạo của dân Y-sơ-ra-ên; họ đã nhìn thấy Đức Chúa Trời rồi sau đó ăn uống.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11 Ngài không ra tay trên những vị lãnh đạo của dân I-sơ-ra-ên dù họ ngắm nhìn Ðức Chúa Trời, và họ đã ăn uống tại đó.

Bản Dịch Mới (NVB)

11Nhưng Đức Chúa Trời không đưa tay Ngài nghịch các cấp lãnh đạo của Y-sơ-ra-ên; họ trông thấy Đức Chúa Trời rồi ăn uống.

Bản Phổ Thông (BPT)

11Các lãnh tụ nầy của Ít-ra-en nhìn thấy Thượng Đế nhưng Ngài không tiêu diệt họ. Họ ăn uống chung với nhau.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

12Yêhôva lah ma Y-Môis: "Hao hom ma gâp ta kalơ yôk jêh ri gŭ kâp ta nây. Gâp mra ăn kađar lŭ ma may, nau vay jêh ri nau gâp ntăm chih jêh gay ma may sâm nti khân păng."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy lên núi, đến cùng ta và ở lại đó; ta sẽ ban cho ngươi bảng đá, luật pháp và các điều răn của ta đã chép đặng dạy dân sự.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Hãy lên núi, đến với Ta và đợi Ta tại đó. Ta sẽ ban cho con các bảng đá mà trên đó Ta đã viết luật pháp và điều răn để dạy dỗ dân chúng.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12 CHÚA phán với Mô-sê, “Hãy lên núi để gặp Ta và đợi ở đó. Ta sẽ ban cho ngươi các bảng đá, có luật pháp và điều răn, mà Ta đã chép để dạy dân.”

Bản Dịch Mới (NVB)

12CHÚA phán dạy Môi-se: “Con đến với Ta trên núi và chờ đợi Ta ban cho con mấy bảng đá với luật pháp và điều răn Ta đã ghi chép để dạy dỗ dân Y-sơ-ra-ên.”

Bản Phổ Thông (BPT)

12CHÚA bảo Mô-se, “Hãy lên núi gặp ta. Hãy chờ đó rồi ta sẽ cho ngươi hai bảng đá. Trên các bảng đó có ghi những lời giáo huấn và mệnh lệnh ta viết để dạy dân chúng.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

13Pô ri Y-Môis dâk ndrel ma Y-Yôsuê, bunuyh pah kan ma păng, jêh ri Y-Môis hao ta kalơ yôk Brah Ndu.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Môi-se bèn chờ dậy cùng Giô-suê, kẻ hầu mình, rồi Môi-se đi lên núi Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Môi-se cùng với Giô-suê, người trợ lý của mình, đứng dậy rồi Môi-se đi lên núi Đức Chúa Trời.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13 Vậy Mô-sê cùng người phụ tá của ông là Giô-sua đi lên núi, và Mô-sê đã đi lên núi của Ðức Chúa Trời.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Môi-se với phụ tá là Giô-suê lên núi của Đức Chúa Trời.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Vậy Mô-se và phụ tá Giô-suê ra đi. Mô-se đi lên núi Si-nai, tức núi của Thượng Đế.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

14Păng lah ma phung bu bŭnh bu ranh: "Gŭ kâp hên ta aơ tât hên mra plơ̆ sĭt ma khân may. Aơ, Y-Môis jêh ri Y-Hur gŭ ndrel ma khân may. Tơ lah du huê geh dôih dak ăn nơm nây hăn ma khân păng."

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Người bèn nói cùng các trưởng lão rằng: Hãy đợi chúng tôi tại đây cho đến chừng nào trở về cùng các ngươi. Nầy, A-rôn và Hu-rơ ở lại cùng các ngươi, ai có việc chi hãy hỏi hai người đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Ông nói với các trưởng lão: “Hãy đợi chúng tôi tại đây cho đến khi chúng tôi trở lại. Nầy, A-rôn và Hu-rơ sẽ ở lại với các ông; ai cần việc gì có thể đến với họ.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14 Ông căn dặn các vị trưởng lão, “Xin quý vị hãy ở đây đợi chúng tôi, cho đến khi chúng tôi trở lại với quý vị. Có A-rôn và Hu-rơ ở với quý vị. Nếu có chuyện gì cần giải quyết, xin quý vị cứ đến với hai ông ấy.”

Bản Dịch Mới (NVB)

14Ông căn dặn các bô lão: “Các ông chờ đợi tại đây cho đến khi chúng tôi trở lại. A-rôn và Hu-rơ ở lại với các ông, ai có tranh chấp gì có thể đến với hai ông ấy.”

Bản Phổ Thông (BPT)

14Mô-se bảo các bô lão, “Hãy chờ đây cho đến khi tôi trở về cùng các ngươi. A-rôn và Hu-rơ sẽ ở với các ngươi, nên nếu ai có bất hoà gì với nhau thì nhờ họ giải quyết.”

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

15Y-Môis hao ta kalơ yôk, jêh ri ndâr nkŭm yôk.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Vậy, Môi-se lên núi, mây che phủ núi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Môi-se lên núi, và mây bao phủ núi.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15 Ðoạn Mô-sê đi lên núi, và mây bao phủ núi.

Bản Dịch Mới (NVB)

15Khi Môi-se lên núi, mây che phủ núi,

Bản Phổ Thông (BPT)

15Khi Mô-se lên núi thì cả núi bị mây phủ.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

16Nau chrêk rmah Yêhôva gŭ kalơ yôk Sinai jêh ri ndâr nkŭm păng prau nar. Nar tal pơh păng kuăl Y-Môis bơh tâm nklang ndâr.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Sự vinh quang của Đức Giê-hô-va ở tại núi Si-na-i; trong sáu ngày mây phủ núi, qua ngày thứ bảy Đức Giê-hô-va ngự trong đám mây gọi Môi-se.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Vinh quang của Đức Giê-hô-va ngự trên núi Si-na-i. Trong sáu ngày, mây bao phủ núi; sang ngày thứ bảy Đức Giê-hô-va gọi Môi-se từ giữa đám mây.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16Vinh quang của CHÚA ngự trên Núi Si-nai. Mây bao phủ núi liên tiếp sáu ngày; đến ngày thứ bảy, Ngài từ trong đám mây gọi Mô-sê.

Bản Dịch Mới (NVB)

16và vinh quang của CHÚA bao trùm núi Si-nai. Trong sáu ngày, mây che phủ núi và qua ngày thứ bảy CHÚA từ trong đám mây gọi Môi-se.

Bản Phổ Thông (BPT)

16Sự vinh quang của Thượng Đế ngự xuống trên núi Si-nai, cả núi bị mây phủ trong sáu ngày. Đến ngày thứ bảy CHÚA gọi Mô-se từ trong đám mây.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

17Uănh ma nau chrêk rmah Yêhôva nâm bu ŭnh sa hit ta kalơ kô yôk ta năp măt phung ƀon lan Israel.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Cảnh trạng của sự vinh quang Đức Giê-hô-va nơi đỉnh núi, trước mặt dân Y-sơ-ra-ên, khác nào như đám lửa hừng.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Vinh quang của Đức Giê-hô-va tỏa ra như một đám lửa đang bừng cháy trên đỉnh núi trước mắt dân Y-sơ-ra-ên.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17 Bấy giờ vinh quang CHÚA hiện ra trên đỉnh núi giống như lửa cháy phừng phừng trước mắt dân I-sơ-ra-ên.

Bản Dịch Mới (NVB)

17Đối với dân Y-sơ-ra-ên, vinh quang của CHÚA trông giống đám lửa cháy hực trên núi.

Bản Phổ Thông (BPT)

17Người Ít-ra-en nhìn thấy vinh quang của CHÚA giống như lửa cháy trên đỉnh núi.

Nau Brah Ndu Ngơi (BBSV)

18Y-Môis lăp tâm ndâr jêh ri hao ta kalơ yôk. Y-Môis gŭ ta kalơ yôk puăn jât nar jêh ri puăn jât năng.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Môi-se vào giữa đám mây, lên núi, ở tại đó trong bốn mươi ngày và bốn mươi đêm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Môi-se bước vào giữa đám mây và đi lên núi. Môi-se ở trên núi bốn mươi ngày bốn mươi đêm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18 Mô-sê đi vào trong đám mây và lên trên núi. Mô-sê ở trên núi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm.

Bản Dịch Mới (NVB)

18Khi lên núi, Môi-se vào trong đám mây. Ông ở trên núi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm.

Bản Phổ Thông (BPT)

18Rồi Mô-se đi vào trong mây và đi lên núi. Ông ở trên núi bốn mươi ngày bốn mươi đêm.