So Sánh Bản Dịch(Tối đa 6 bản dịch)


Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016(JBSV)

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925(VI1934)

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010(RVV11)

Bản Dịch 2011(BD2011)

Bản Dịch Mới(NVB)

Bản Phổ Thông(BPT)

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

1Yôab, ană đah rơkơi HʼZeruyah, thâo krăn pran jua pơtao pơmĭn ƀlơ̆ng kiăng kơ ƀuh ană ñu Absalôm.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

1Bấy giờ, Giô-áp con trai của Xê-ru-gia, thấy lòng vua hướng về Áp-sa-lôm,

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

1Bấy giờ, Giô-áp con của Xê-ru-gia, nhận thấy lòng vua đang hướng về Áp-sa-lôm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

1Bấy giờ Giô-áp con trai bà Xê-ru-gia nhận biết rằng vua đang quan tâm đến Áp-sa-lôm.

Bản Dịch Mới (NVB)

1Ông Giô-áp, con bà Xê-ru-gia, biết lòng vua hướng về Áp-sa-lôm.

Bản Phổ Thông (BPT)

1Giô-áp, con trai Xê-ru-gia biết vua Đa-vít thương nhớ Áp-xa-lôm.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

2Tui anŭn, ñu pơkiaŏ mơnuih nao pơ Tekoa hơduah sa čô đah kơmơi rơgơi ba rai pơ anai. Yôab pơtă kơ ñu tui anai, “Ngă mă bĕ ih hlak dŏ amăng tơlơi kơŭ kơuăn. Buh hơô bĕ ao rơngot hơning laih anŭn anăm yua jrao pik ƀơi ƀô̆ mơta ih ôh. Ngă bĕ hrup hăng sa čô đah kơmơi rơngot hơning amăng lu hrơi laih yơh yuakơ mơnuih djai.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

2thì sai đi tìm tại Thê-cô-a một người đàn bà khôn khéo, mà dặn nàng rằng: Hãy làm bộ có tang, mặc áo chế, chớ xức dầu trên đầu nàng, song hãy có dáng một người đàn bà đã từ lâu ngày khóc một kẻ chết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

2Vì thế, ông sai người đến Thê-cô-a, tìm một người đàn bà khôn khéo, và bảo bà ấy: “Hãy giả vờ làm người đang có tang, mặc tang phục, đừng xức dầu. Hãy làm như một người đàn bà để tang lâu ngày.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

2Giô-áp sai người đến Tê-cô-a, mời một người đàn bà khéo nói đến, và dặn bà, “Xin bà làm ơn giả làm một người đang thọ tang. Bà hãy mặc bộ đồ tang vào, và đừng xức dầu gì cả, nhưng hãy làm như người đã để tang than khóc cho người thân của mình lâu ngày.

Bản Dịch Mới (NVB)

2Ông Giô-áp sai người đi Tê-kô-a mời một người đàn bà khôn khéo về. Ông bảo bà: “Bà hãy giả bộ để tang. Bà mặc áo tang, đừng xức dầu thơm, và giả làm như một người để tang nay đã lâu ngày.

Bản Phổ Thông (BPT)

2Nên Giô-áp sai người đi Tê-cô-a mang một người đàn bà khôn ngoan đến. Ông bảo người đàn bà, “Hãy làm bộ như ngươi thật buồn. Mặc quần áo tang và đừng xức dầu thơm. Hãy làm như ngươi đang than khóc một người chết trong nhiều ngày qua.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

3Giŏng anŭn, nao pơ pơtao laih anŭn pơhiăp bĕ khul boh hiăp kâo či laĭ brơi kơ ih anai.” Giŏng anŭn, Yôab pơtô brơi gơ̆ laĭ yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

3Đoạn, hãy vào đền vua, tâu cùng vua theo cách nầy. Giô-áp bèn để trong miệng nàng các lời nàng phải nói.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

3Rồi hãy đến gặp vua, tâu với người như thế nầy...” Và Giô-áp dặn bà những lời phải nói.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

3Sau đó bà hãy xin vào chầu vua, và hãy nói với vua như thế nầy..” Vậy Giô-áp đặt lời vào miệng bà.

Bản Dịch Mới (NVB)

3Bà đến xin gặp vua và thưa với vua những lời như sau.” Rồi ông Giô-áp chỉ dạy bà những lời phải nói.

Bản Phổ Thông (BPT)

3Rồi đi đến vua nói thế nầy.” Giô-áp dặn người đàn bà đó phải nói những lời gì.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

4Tơdang pô đah kơmơi anŭn nao pơ pơtao, ñu bon kơkuh ƀô̆ mơta ñu sŏ̱ lŏn kiăng pơpŭ kơ pơtao laih anŭn ñu laĭ tui anai, “Djru kâo đa, Ơ pơtao hơi!”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

4Vậy, người đàn bà ở Thê-cô-a đi đến cùng vua, sấp mình xuống đất mà lạy, rồi tâu rằng: Lạy vua, xin hãy cứu tôi!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

4Khi người đàn bà ở Thê-cô-a đến gặp vua, bà sấp mặt xuống đất mà lạy, rồi thưa: “Xin bệ hạ cứu giúp tôi!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

4Khi người đàn bà ở Tê-cô-a đó được vào gặp vua, bà sấp mặt xuống đất, phủ phục trước mặt vua, và nói, “Tâu vua, xin ngài giúp đỡ tôi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

4Người đàn bà Tê-kô-a đến tâu với vua. Bà sấp mặt xuống đất lạy và thưa: “Tâu bệ hạ, xin bệ hạ cứu tôi!”

Bản Phổ Thông (BPT)

4Vậy người đàn bà từ Tê-cô-a nói với vua. Bà cúi mặt sát đất trước vua và thưa, “Tâu bệ hạ, xin giúp tôi!”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

5Pơtao tơña kơ ñu tui anai, “Hơget tơlơi hlak pơrŭng kơ ih lĕ?” Ñu laĭ glaĭ, “Kâo jing sa čô đah kơmơi kơmai; rơkơi kâo djai laih.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

5Vua nói: Ngươi muốn chi? Nàng thưa rằng: Hỡi ôi! Tôi góa bụa, chồng tôi đã chết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

5Vua hỏi: “Ngươi có việc gì?” Bà thưa: “Than ôi! Tôi góa bụa, chồng tôi đã chết.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

5Vua hỏi bà, “Ngươi có chuyện gì?”Bà đáp, “Tâu vua, than ôi, tôi là một người góa bụa. Chồng tôi đã chết.

Bản Dịch Mới (NVB)

5Vua hỏi bà: “Bà có vấn đề gì?” Bà thưa: “Than ôi! Tôi là đàn bà góa, chồng tôi chết rồi.

Bản Phổ Thông (BPT)

5Vua Đa-vít hỏi bà, “Có chuyện gì vậy?”Ngươi đàn bà thưa, “Tôi là đàn bà góa; chồng tôi đã chết.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

6Kâo, ding kơna ih anai hơmâo dua čô ană đah rơkơi. Ƀing gơñu pơtaih tơdruă gơñu amăng tơdron hơma laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô pơgăn brơi kơ gơñu dua ôh. Sa čô taih pơdjai hĭ sa čô adih.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

6Kẻ đòi vua vốn có hai con trai; chúng nó đã đánh lộn với nhau ở ngoài đồng, và vì không ai can ra, nên đứa nầy đánh đứa kia chết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

6Tớ gái bệ hạ có hai con trai. Hai đứa xô xát với nhau ở ngoài đồng, và vì không ai can chúng ra, nên đứa nầy đánh chết đứa kia.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

6Nữ tỳ của ngài có hai đứa con trai. Chúng nó đánh lộn với nhau ngoài đồng, lúc đó không có ai ở đó để can ngăn chúng, đứa nầy đánh đứa kia và đã lỡ tay giết chết anh nó.

Bản Dịch Mới (NVB)

6Nữ tỳ vua có hai con trai. Một hôm, chúng cãi nhau ngoài đồng. Vì không có ai khuyên can nên đứa này đánh đứa kia chết.

Bản Phổ Thông (BPT)

6Tôi có hai con trai. Trong khi chúng nó đánh nhau ngoài đồng thì không có ai ở đó để can ngăn, cho nên đứa nầy giết đứa kia chết.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

7Ră anai, abih mơnuih amăng kơnung djuai tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ding kơna ih anai; ƀing gơñu laĭ tui anai, ‘Jao brơi bĕ pô hơmâo taih pơdjai hĭ laih ayŏng ñu anŭn, tui anŭn ƀing gơmơi dưi pơdjai hĭ ñu yuakơ ñu hơmâo mă pơđuaĭ hĭ laih tơlơi hơdip ayŏng ñu; laih anŭn ƀing gơmơi ăt mă pơđuaĭ hĭ mơ̆n gơnam kŏng ngăn ñu.’ Ƀing gơñu či mă pơđuaĭ hĭ ñu jing kar hăng mă pơđuaĭ hĭ sa kơnung djuai kơ kŏng ngăn kâo yơh, kiăng lui hĭ kơ rơkơi kâo ƀu hơmâo anăn kŏn hơmâo kơnung djuai tŏ tui lơi amăng lŏn tơnah anai.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

7Vì đó, cả dòng họ đều dấy lên nghịch cùng con đòi của vua, và nói rằng: Hãy nộp cho chúng ta kẻ đã giết em mình, chúng ta muốn giết nó, để báo thù em nó mà nó đã giết; và mặc dầu nó là kẻ kế nghiệp, chúng ta cũng sẽ diệt nó. --- Vậy, chúng toan tắt đốm lửa còn lại cho tôi, không để cho chồng tôi hoặc danh, hoặc dòng dõi gì trên mặt đất.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

7Và nầy, cả dòng họ đều đứng lên chống lại tớ gái bệ hạ, và bảo: ‘Hãy nộp kẻ đã giết em mình. Chúng tôi sẽ giết nó để đền mạng người em mà nó đã giết; và dù nó là người thừa kế, chúng tôi cũng sẽ diệt nó.’ Vậy, họ định dập tắt chút than hồng còn lại cho tôi, không để lại cho chồng tôi người nối danh nối dõi trên mặt đất.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

7Bây giờ, cả họ hàng nổi lên chống lại nữ tỳ của ngài. Họ đòi, ‘Hãy nộp kẻ giết anh hắn cho chúng tôi, để chúng tôi giết nó, bắt nó phải đền mạng anh nó, dù chúng tôi phải diệt luôn cả người thừa kế của gia đình bà.’ Vậy họ muốn diệt luôn miếng than hồng còn lại, không cho chồng tôi được lưu danh hay có người nối dõi trên đất.”

Bản Dịch Mới (NVB)

7Bây giờ toàn thị tộc nổi dậy chống lại nữ tỳ của vua. Họ bảo tôi: ‘Bà phải nộp đứa con đã giết chết anh em nó, để chúng tôi xử tử nó. Nó phải đền mạng cho đứa kia bị nó giết chết. Dù nó là người thừa kế, chúng ta vẫn cứ diệt luôn!’ Như vậy, họ sẽ dập tắt cụm than hồng còn lại, để chồng tôi không còn tên tuổi hoặc người nối dõi trên mặt đất.”

Bản Phổ Thông (BPT)

7Bây giờ tất cả gia đình đều chống tôi. Họ bảo, ‘Hãy giao đứa con đã giết em để chúng ta giết nó về tội giết em. Làm như thế để chúng ta diệt đứa sẽ hưởng gia tài của cha nó.’ Con trai tôi như tia lửa cuối cùng của tôi. Tôi chỉ còn có một mình nó. Nếu họ giết nó thì tên và tài sản của chồng tôi sẽ bị tiêu diệt khỏi đất.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

8Pơtao laĭ kơ đah kơmơi anŭn tui anai, “Glaĭ pơ sang bĕ, kâo či djru brơi kơ ih tơlơi anai yơh.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

8Vua nói cùng người đàn bà rằng: Hãy trở về nhà ngươi; ta sẽ truyền lịnh về việc ngươi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

8Vua nói với người đàn bà: “Ngươi hãy trở về nhà, ta sẽ ra lệnh về việc của ngươi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

8Vua nói với người đàn bà, “Thôi bà hãy về nhà đi. Ta sẽ ban lịnh về việc nầy của bà.”

Bản Dịch Mới (NVB)

8Vua bảo người đàn bà: “Bà an tâm về nhà. Ta sẽ giải quyết vụ này cho bà.”

Bản Phổ Thông (BPT)

8Vua bảo người đàn bà, “Chị về nhà đi. Ta sẽ lo chuyện nầy cho.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

9Samơ̆ pô đah kơmơi mơ̆ng anih Tekoa anŭn laĭ kơ pơtao tui anai, “Ơ khua, pơtao kâo ăh, rơkâo kơ ih ngă bĕ laih anŭn brơi kơ ƀing ană plei ƀuăh kơ kâo wơ̆t hăng kơ sang anŏ kâo, kiăng kơ ƀing gơñu ƀu či ƀuăh kơ ih, jing pơtao gơñu ôh.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

9Người đàn bà Thê-cô-a thưa cùng vua rằng: Lạy vua chúa tôi, nguyện lỗi đổ lại trên tôi và trên nhà cha tôi, nguyện vua và ngôi vua không can dự đến!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

9Người đàn bà Thê-cô-a thưa với vua: “Tâu bệ hạ là chúa tôi, nguyện tội đổ lại trên tôi và trên nhà cha tôi. Còn bệ hạ và ngai vàng của bệ hạ thì vô can!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

9Người đàn bà ở Tê-cô-a lại nói với nhà vua, “Ôi vua, chúa thượng của tôi, xin tội nầy đổ lại trên tôi và trên nhà cha tôi, còn đức vua và ngai vàng của ngài hoàn toàn vô can.”

Bản Dịch Mới (NVB)

9Người đàn bà Tê-kô-a thưa tiếp: “Tâu vua chúa tôi, xin tội này đổ lại trên tôi và họ hàng nhà cha tôi, còn bệ hạ và ngôi vua thì vô can.”

Bản Phổ Thông (BPT)

9Người đàn bà Tê-cô-a thưa với vua, “Xin hãy đổ lỗi cho tôi và gia đình cha tôi. Thưa chủ và vua tôi, vua và ngôi vua hoàn toàn vô can.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

10Pơtao laĭ glaĭ tui anai, “Tơdah hlơi pô ƀuăh kơ ih kơ tơlơi anŭn, ba rai ñu pơ kâo bĕ, tui anŭn ñu ƀu či pơrŭng hĭ ih dơ̆ng tah.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

10Vua tiếp: Nếu có ai hăm dọa ngươi nữa, hãy dẫn nó đến ta. Nó sẽ chẳng còn dám đụng đến ngươi đâu nữa.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

10Vua nói: “Nếu có ai nói gì với ngươi, hãy đưa nó đến với ta. Nó sẽ không còn dám đụng đến ngươi nữa.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

10Vua nói, “Nếu kẻ nào nói gì với ngươi, hãy đem kẻ ấy đến gặp ta; nó sẽ không dám đụng đến ngươi đâu.”

Bản Dịch Mới (NVB)

10Vua bảo: “Nếu có ai gây khó dễ cho bà, hãy đưa tới đây. Họ sẽ không dám đụng tới bà nữa.”

Bản Phổ Thông (BPT)

10Vua Đa-vít bảo, “Ai mà nói xấu gì về ngươi thì mang người đó đến cho ta. Sẽ không có ai dám động đến ngươi nữa.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

11Pô đah kơmơi anŭn laĭ tui anai, “Tui anŭn, rơkâo kơ ih, pơtao ăh, kwưh rơkâo bĕ kơ Yahweh Ơi Adai ih, tui anŭn pô rŭ nua kơ drah ƀu či pơdjai hĭ laih anŭn ană đah rơkơi kâo ƀu či djai hĭ dơ̆ng tah.”Pơtao laĭ tui anai, “Kâo ƀuăn hăng tơlơi hơdip Yahweh, sĭt kâo ƀu či brơi kơ hlơi pô ôh ngă sat kơ ană đah rơkơi ih.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

11Nàng tiếp rằng: Tôi cầu xin vua hãy chỉ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua làm chứng rằng kẻ báo thù huyết chớ làm hại tôi càng nặng hơn, và giết con trai tôi. Vua đáp: Ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống mà thề rằng, một sợi tóc sẽ chẳng rụng xuống khỏi đầu của con trai ngươi!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

11Bà ấy nói: “Xin bệ hạ nhớ đến Giê-hô-va Đức Chúa Trời của bệ hạ mà ngăn cản người đòi nợ máu gây thêm chết chóc, và họ sẽ không giết con trai tôi nữa.” Vua nói: “Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, không một sợi tóc nào của con trai ngươi sẽ rơi xuống đất!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

11Bà bèn nói, “Xin đức vua lấy danh CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngài, mà thề và không cho phép kẻ đòi nợ máu gây thêm chết chóc, kẻo họ sẽ giết chết con trai tôi.”Vua nói, “Có CHÚA hằng sống chứng giám, không một sợi tóc nào của con trai ngươi sẽ rơi xuống đất.”

Bản Dịch Mới (NVB)

11Bà lại thưa: “Xin bệ hạ nhớ đến CHÚA là Đức Chúa Trời của bệ hạ, mà can ngăn, đừng để cho người họ hàng chịu trách nhiệm báo thù cho đứa con đã chết của tôi phải phạm tội nặng nề, giết hại đứa con còn sót lại của tôi.” Vua đáp: “Có CHÚA hằng sống chứng kiến, ta hứa rằng không một sợi tóc nào của con bà sẽ rơi xuống đất.”

Bản Phổ Thông (BPT)

11Người đàn bà thưa, “Xin bệ hạ hãy nhân danh CHÚA là Thượng Đế của vua mà hứa với tôi rằng bệ hạ sẽ ngăn thân nhân tôi, những kẻ có nhiệm vụ trừng phạt kẻ sát nhân, sẽ không giết con trai tôi để chuyện này càng thêm đau khổ.”Đa-vít đáp, “Nhân danh CHÚA hằng sống, không ai dám hại con trai ngươi đâu. Sẽ không có một sợi tóc nào trên đầu của nó sẽ rơi xuống đất.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

12Giŏng anŭn, pô đah kơmơi anŭn laĭ tui anai, “Brơi bĕ kâo, ding kơna ih anai, pơhiăp boh hiăp anai kơ ih pơtao, khua kâo ăh.”Pơtao pơđar tui anai, “Pơhiăp bĕ.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

12Người đàn bà lại tiếp: Xin cho phép con đòi vua còn tâu một lời cùng vua chúa tôi nữa. Vua đáp: Hãy nói.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

12Người đàn bà nói tiếp: “Xin cho phép tớ gái bệ hạ thưa thêm một lời với bệ hạ, là chúa tôi.” Vua bảo: “Cứ nói.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

12Bấy giờ người đàn bà lại nói, “Xin cho nữ tỳ của ngài nói thêm vài lời nầy nữa với đức vua, chúa thượng của nữ tỳ của ngài.”Vua bảo, “Hãy nói đi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

12Người đàn bà thưa tiếp: “Xin vua chúa tôi cho phép nữ tỳ của bệ hạ thưa thêm một lời.” Vua bảo: “Bà cứ nói.”

Bản Phổ Thông (BPT)

12Người đàn bà thưa, “Xin phép vua và chủ tôi cho tôi nói thêm.”Vua bảo, “Nói đi.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

13Pô đah kơmơi anŭn laĭ tui anai, “Tơlơi ih phrâo ƀuăn laih hăng kâo anŭn pơrơđah kơ tơlơi ih git gai ƀu tơpă hơnơ̆ng ôh ƀơi ƀing gơmơi, jing ƀing ană plei Ơi Adai. Tơdang ih, pơtao ăh, ƀuăn laih tui anŭn hăng kâo, ding kơna ih anai, ih ƀu pơpư̆ pơgơi pran jua ih pô ôh hă, yuakơ ih ƀu hơmâo ba glaĭ ôh ană đah rơkơi ih puh pơđuaĭ hĭ anŭn?

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

13Người đàn bà nói: Vậy thì sao đối cùng dân sự của Đức Chúa Trời, vua chẳng đoán xét đồng một thể? Vua phán lời đó giống như kẻ có tội, vì vua không đòi về đứa con trai mà vua đã đày đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

13Người đàn bà nói: “Vậy sao bệ hạ không xử với dân của Đức Chúa Trời cùng một cách như thế? Khi phán quyết điều nầy, bệ hạ đã tự kết tội mình, vì bệ hạ không cho đứa con bị đày của mình trở về.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

13Người đàn bà nói, “Tại sao ngài lại dự tính làm một việc có hại cho dân của Ðức Chúa Trời như vậy? Ðức vua phán quyết về việc của tôi như thế thì đức vua cũng đã tự kết án mình rồi, khi đức vua không cho phép đứa con bị trục xuất của ngài trở về nhà.

Bản Dịch Mới (NVB)

13Bà thưa: “Sao bệ hạ lại toan tính một chuyện có hại cho dân của Đức Chúa Trời như thế? Nghĩa là bệ hạ không cho phép người con bị đày của bệ hạ trở về. Khi bệ hạ phán hứa như vừa rồi, bệ hạ đã tự kết án chính mình.

Bản Phổ Thông (BPT)

13Người đàn bà tiếp, “Tại sao bệ hạ xử như thế nầy cho dân của Thượng Đế? Cách phân xử này chứng tỏ bệ hạ có lỗi vì không mang về đứa con bị bắt buộc phải bỏ nhà ra đi.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

14Tơdang ƀing ta djai, ƀing ta jing kar hăng ia hŏk hĭ ƀơi lŏn laih anŭn ƀu thâo huet glaĭ ôh. Ơi Adai ƀu juăt pơdjai hĭ mơnuih soh ôh, samơ̆ Ñu pŏk brơi jơlan kiăng kơ gơ̆, jing pô rŏh ayăt hăng Ñu, ƀu či dŏ ataih hĭ nanao mơ̆ng Ñu ôh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

14Vì rốt lại, chúng ta là kẻ hay chết, giống như nước chảy trên đất, không hốt lại được. Nhưng Đức Chúa Trời không cất mạng sống đi, Ngài biết tìm cách thế đặng không đẩy kẻ bị đầy cách xa Ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

14Tất cả chúng ta đều sẽ phải chết, giống như nước đổ xuống đất, không thể hốt lại được. Nhưng Đức Chúa Trời không cất mạng sống đi; trái lại, Ngài hoạch định phương cách để người bị đày không cứ phải xa cách Ngài.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

14Rồi đây chắc chắn mỗi chúng ta sẽ qua đời, giống như nước đổ xuống đất, không thể nào hốt lại được. Ðức Chúa Trời không cất mạng sống của ai, nhưng Ngài có kế hoạch để những kẻ bị Ngài trục xuất không bị xa cách Ngài mãi mãi.

Bản Dịch Mới (NVB)

14Chúng ta ai nấy rồi cũng phải chết, như nước đổ xuống đất, không hốt lại được. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ không cất mạng sống của người sắp xếp cho kẻ bị đày trở về,

Bản Phổ Thông (BPT)

14Tất cả chúng ta một ngày nào đó đều sẽ chết. Chúng ta cũng như nước đổ xuống đất, không ai hốt lại được. Nhưng Thượng Đế không cất lấy mạng sống. Ngài lập ra phương cách để cho những ngươi bị đày đi xa sẽ không phải mãi mãi xa cách Ngài.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

15“Ră anai kâo hơmâo rai laih kiăng pơhiăp tơlơi anŭn hăng ih, Ơ pơtao khua kâo ăh, yuakơ ƀing ană plei hơmâo pơhuĭ laih kơ kâo. Tui anŭn, ding kơna ih anai pơmĭn, ‘Kâo či pơhiăp hăng pơtao; năng ai ñu či ngă brơi tơlơi ding kơna ñu anai rơkâo.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

15Bây giờ, nếu tôi đến tâu cùng vua chúa tôi, ấy vì dân sự làm cho tôi run sợ. Con đòi vua có nghĩ rằng: Mình phải tâu cùng vua, có lẽ vua sẽ làm điều con đòi vua cầu xin.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

15Bây giờ, sở dĩ tôi đến thưa điều nầy với bệ hạ là chúa tôi, chính vì người ta làm cho tôi sợ. Tớ gái bệ hạ nghĩ rằng: ‘Tôi phải thưa với nhà vua, may ra nhà vua sẽ làm điều tớ gái người cầu xin.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

15Bây giờ tôi đã đến đây thưa với đức vua, chúa thượng của tôi, việc nầy của tôi, vì người ta đã làm cho tôi lo sợ. Số là nữ tỳ của ngài tự nhủ, ‘Mình phải đến tâu với đức vua, biết đâu đức vua sẽ đáp ứng nguyện vọng của mình,

Bản Dịch Mới (NVB)

15và bây giờ, tâu vua chúa tôi, tôi đến đây thưa với vua chuyện này, vì người ta làm tôi sợ. Nữ tỳ bệ hạ tự nhủ: ‘Tôi sẽ thưa với vua; biết đâu vua sẽ ban cho nữ tỳ vua điều tôi xin.

Bản Phổ Thông (BPT)

15Thưa chủ và vua tôi, tôi đến thưa với bệ hạ chuyện nầy vì người ta làm tôi sợ! Vì thế tôi nghĩ, ‘Tôi phải thưa với vua. Có thể vua làm được điều tôi xin.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

16Năng ai pơtao či tŭ ư pơklaih hĭ ding kơna ñu mơ̆ng tơngan pô gir kiăng pơrai hĭ kâo laih anŭn ană đah rơkơi kâo mơ̆ng kŏng ngăn Ơi Adai brơi laih kơ ƀing gơmơi.’

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

16Phải, vua sẽ nghe con đòi vua mà giải cứu nó khỏi tay kẻ muốn diệt chúng tôi, là tôi và con trai tôi, khỏi sản nghiệp của Đức Chúa Trời.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

16Thật vậy, nhà vua sẽ nhận lời và giải cứu tớ gái người khỏi tay kẻ muốn tiêu diệt tôi cùng với con trai tôi, không cho hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời.’

Bản Dịch 2011 (BD2011)

16biết đâu đức vua sẽ nghe và sẽ cứu nữ tỳ của người khỏi tay những kẻ muốn hại mình và con trai mình trong việc hưởng cơ nghiệp của Ðức Chúa Trời.’

Bản Dịch Mới (NVB)

16Vua chắc sẽ nhận lời và giải cứu nữ tỳ vua khỏi tay kẻ tìm cách diệt trừ cả tôi và con trai tôi ra khỏi dân của Đức Chúa Trời.’

Bản Phổ Thông (BPT)

16Có thể vua sẽ nghe tôi. Có thể vua sẽ giải cứu tôi khỏi những kẻ muốn ngăn không cho tôi và con tôi nhận lãnh điều Thượng Đế đã ban cho chúng tôi.’

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

17“Ră anai kâo, ding kơna ih anai, laĭ tui anai, ‘Ơ khua, pơtao kâo ăh, pơsĭt bĕ kơ kâo laih, brơi kơ kâo pơdơi, yuakơ ih hrup hăng sa čô ling jang hiam Ơi Adai amăng tơlơi pơkơnăl tơlơi hiam hăng tơlơi sat yơh. Rơkâo kơ Yahweh Ơi Adai ih yơh dŏ hrŏm hăng ih.’ ”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

17Vậy, con đòi vua đã nghĩ rằng: Chớ chi lời của vua chúa tôi ban cho chúng tôi sự an nghỉ; vì vua chúa tôi khác nào một thiên sứ của Đức Chúa Trời, hiểu sự lành và sự dữ. Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của vua ở cùng vua!

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

17Vậy, tớ gái bệ hạ nghĩ rằng: ‘Lời của bệ hạ, là chúa tôi, sẽ làm cho tôi yên lòng; vì bệ hạ, là chúa tôi, khác nào thiên sứ của Đức Chúa Trời, hiểu điều lành và điều dữ.’ Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của bệ hạ ở với bệ hạ!”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

17Nữ tỳ của ngài lại thầm nghĩ, ‘Lời phán quyết của đức vua chắc chắn sẽ làm cho mình yên lòng, vì đức vua, chúa thượng của mình, chẳng khác gì thiên sứ của Ðức Chúa Trời, phân biệt thiện ác rõ ràng, đâu ra đó.’ Cầu xin CHÚA, Ðức Chúa Trời của ngài, ở với ngài.”

Bản Dịch Mới (NVB)

17Nữ tỳ vua lại tự nhủ: ‘Xin lời của vua chúa tôi phán ra là quyết định tối hậu vì vua chúa tôi giống như thiên sứ của Đức Chúa Trời, biết phân biệt điều lành, điều dữ.’ Cầu xin CHÚA là Đức Chúa Trời của bệ hạ ở cùng bệ hạ.”

Bản Phổ Thông (BPT)

17Bây giờ tôi nói, ‘Nguyện cho lời của bệ hạ và chủ tôi khiến tôi an tâm. Bệ hạ giống như thiên sứ của Thượng Đế, biết điều gì tốt, điều gì xấu. Nguyện CHÚA là Thượng Đế ở cùng bệ hạ!’”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

18Giŏng anŭn, pơtao laĭ kơ pô đah kơmơi anŭn tui anai, “Anăm pơdŏp hĭ mơ̆ng kâo ôh tơlơi laĭ glaĭ kơ tơlơi kâo či tơña ih anai.”Pô đah kơmơi anŭn laĭ, “Pơhiăp bĕ, Ơ pơtao khua kâo ăh.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

18Vua nói tiếp cùng người đàn bà rằng: Chớ dấu ta chi hết về điều ta sẽ hỏi ngươi. Người đàn bà thưa rằng: Xin vua chúa tôi hãy hỏi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

18Vua trả lời người đàn bà: “Đừng giấu ta điều ta sắp hỏi ngươi.” Người đàn bà thưa: “Xin bệ hạ là chúa tôi cứ hỏi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

18Bấy giờ vua trả lời và nói với bà ấy, “Ðừng giấu ta điều gì ta sắp hỏi ngươi.”Bà ấy đáp, “Xin đức vua, chúa thượng của tôi, cứ hỏi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

18Vua bảo: “Đừng giấu ta việc ta sắp hỏi bà.” Người đàn bà thưa: “Xin vua chúa tôi cứ hỏi.”

Bản Phổ Thông (BPT)

18Vua Đa-vít liền hỏi, “Ngươi phải nói thật với ta không được giấu. Hãy trả lời cho ta.”Người đàn bà thưa, “Xin bệ hạ cứ hỏi.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

19Pơtao tơña tui anai, “Ƀu djơ̆ ôh hă Yôab hrŏm hăng ih amăng abih bang tơlơi anai?”Pô đah kơmơi anŭn laĭ glaĭ tui anai, “Sĭt yơh kâo ƀuăn hăng ih, Ơ pơtao khua kâo ăh, tơlơi ih hơmâo pơhiăp anŭn pơrơđah kơ tơlơi ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi pơblư̆ hĭ ih. Ơ djơ̆ yơh, anŭn jing ding kơna ih Yôab yơh jing pô pơtô kơ kâo kiăng kơ ngă tơlơi anai laih anŭn jing pô pơhrăm brơi kơ kâo pơhiăp abih bang tơlơi anai.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

19Vua hỏi: Có phải Giô-áp đã đặt tay vào mọi điều đó chăng? Người đàn bà thưa rằng: Vua chúa tôi ôi, tôi chỉ mạng sống của vua mà thề, người ta không thế xích qua bên hữu hoặc bên tả, đặng khỏi điều vua chúa tôi mới nói đó. Phải, ấy là Giô-áp, tôi tớ của vua, đã truyền lịnh cho tôi, và để các lời nầy trong miệng con đòi vua.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

19Vua hỏi: “Có phải Giô-áp đã nhúng tay vào mọi việc nầy không?” Người đàn bà trả lời: “Thưa bệ hạ là chúa tôi, thật như bệ hạ vẫn sống, không ai có thể đi chệch qua phải hoặc qua trái khỏi mọi điều bệ hạ là chúa tôi đã nói. Vâng, chính Giô-áp, cận thần của bệ hạ, đã truyền lệnh cho tôi và chỉ cho tớ gái của bệ hạ những lời phải nói.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

19Vua hỏi, “Có phải bàn tay của Giô-áp đã sắp đặt với ngươi mọi việc nầy không?”Người đàn bà trả lời và nói, “Tâu đức vua, chúa thượng của tôi, tôi xin chỉ mạng sống của ngài mà xác nhận, không ai có thể làm chệch qua bên phải hoặc bên trái một chút nào về điều mà đức vua, chúa thượng của tôi, vừa mới nói. Thật vậy, Giô-áp đầy tớ ngài đã truyền cho tôi và đặt những lời nầy trong miệng nữ tỳ của ngài.

Bản Dịch Mới (NVB)

19Vua hỏi: “Có bàn tay của Giô-áp nhúng vào tất cả việc này không?” Bà thưa: “Tâu bệ hạ, tôi xin chỉ mạng sống vua chúa tôi mà thề rằng thật đúng y như lời vua chúa tôi nói. Chính đầy tớ của bệ hạ là tướng Giô-áp đã chỉ dạy tôi mọi điều tôi phải nói và làm.

Bản Phổ Thông (BPT)

19Vua hỏi, “Có phải Giô-áp dặn ngươi nói những lời nầy không?”Người đàn bà đáp, “Tâu bệ hạ, không ai giấu nổi bệ hạ điều gì. Vâng, tôi tớ bệ hạ là Giô-áp bảo tôi nói những điều nầy.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

20Ding kơna ih Yôab ngă tơlơi anai kiăng pơplih hĭ tơlơi hlak truh ră anai. Ih yơh khua kâo ăh, hơmâo tơlơi rơgơi kar hăng sa čô ling jang Ơi Adai, jing pô thâo abih bang tơlơi truh amăng anih lŏn anai.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

20Giô-áp, tôi tớ của vua, đã làm như vậy, để làm cho việc nầy thành ra cách mới. Nhưng chúa tôi là khôn ngoan như thiên sứ của Đức Chúa Trời, hiểu rõ mọi việc đã xảy ra trên đất.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

20Chính là để thay đổi tình thế mà Giô-áp, cận thần của bệ hạ, đã làm điều nầy. Nhưng chúa tôi khôn ngoan như thiên sứ của Đức Chúa Trời, biết mọi việc xảy ra trên đất.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

20Chính vì muốn thấy tình huống được thay đổi mà Giô-áp đầy tớ ngài đã làm điều ấy; nhưng chúa thượng của tôi thật khôn ngoan, khôn ngoan như thiên sứ của Ðức Chúa Trời, biết hết mọi sự trên đất.”

Bản Dịch Mới (NVB)

20Chính vì muốn thay đổi tình thế mà đầy tớ vua là tướng Giô-áp đã làm như thế. Vua chúa tôi thật khôn ngoan như thiên sứ của Đức Chúa Trời: Bệ hạ biết mọi việc xảy ra trên đất.”

Bản Phổ Thông (BPT)

20Giô-áp làm như thế để bệ hạ nhìn thấy vấn đề theo khía cạnh khác. Tâu bệ hạ, ngài quả thật khôn ngoan như thiên sứ của Thượng Đế, Đấng biết mọi việc xảy ra trên đất.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

21Pơtao laĭ kơ Yôab tui anai, “Hiam yơh, kâo či ngă tơlơi anai. Nao bĕ, ba glaĭ bĕ pô tơdăm Absalôm anŭn.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

21Vua bèn nói cùng Giô-áp rằng: Vậy vì ngươi đã làm việc nầy, hãy đi đòi gã trai trẻ Áp-sa-lôm trở về.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

21Sau đó, vua nói với Giô-áp: “Được, ta sẽ làm điều ngươi xin. Hãy đi đem chàng thanh niên Áp-sa-lôm về đây.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

21Bấy giờ vua bảo Giô-áp, “Thôi được rồi. Ta chấp thuận việc nầy. Vậy ngươi hãy đi, đem thằng Áp-sa-lôm về.”

Bản Dịch Mới (NVB)

21Kế đó, vua bảo tướng Giô-áp: “Ta quyết định làm điều ngươi xin. Hãy đi, đem Áp-sa-lôm về đây.”

Bản Phổ Thông (BPT)

21Vua bảo Giô-áp, “Ta sẽ làm điều ta đã hứa. Hãy mang chàng trai trẻ Áp-xa-lôm về.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

22Yôab akŭp ƀô̆ mơta ñu ƀơi lŏn kiăng pơpŭ hăng bơni hiam kơ pơtao. Yôab laĭ tui anai, “Ơ khua, pơtao kâo ăh, hrơi anai kâo, ding kơna ih anai, thâo krăn kơ ih mơak laih hăng kâo, yuakơ ih hơmâo laĭ glaĭ laih kơ tơlơi ding kơna ih rơkâo anŭn.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

22Giô-áp sấp mình xuống đất lạy, và chúc phước cho vua, mà rằng: Vua chúa tôi ôi, ngày nay tôi tớ vua biết rằng nó đã được ơn trước mặt vua; vì vua đã làm điều tôi tớ vua đã cầu xin ngài.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

22Giô-áp sấp mặt xuống đất mà lạy, và chúc phước cho vua. Giô-áp nói: “Bệ hạ, chúa tôi ơi, ngày nay hạ thần biết rằng nó đã được ơn trước mặt bệ hạ, vì bệ hạ đã làm điều hạ thần thỉnh cầu.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

22Giô-áp liền sấp mặt xuống đất, lạy vua, và cảm tạ vua. Giô-áp nói, “Tâu vua, hôm nay tôi nhận biết tôi đã được ơn trước mặt vua, chúa thượng của tôi, vì vua đã chấp thuận điều tôi tớ của ngài thỉnh cầu.”

Bản Dịch Mới (NVB)

22Tướng Giô-áp sấp mặt xuống đất, vái lạy, và tâu: “Cầu xin Đức Chúa Trời ban phước cho bệ hạ! Hôm nay đầy tớ vua biết rõ vua chúa tôi hài lòng về tôi, vì vua quyết định thi hành điều tôi xin.”

Bản Phổ Thông (BPT)

22Giô-áp cúi sấp mặt xuống đất và chúc phước cho vua. Rồi ông thưa, “Hôm nay tôi biết bệ hạ hài lòng về tôi, vì bệ hạ đã làm điều tôi yêu cầu.”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

23Giŏng anŭn, Yôab nao pơ plei Gesur laih anŭn ba glaĭ Absalôm pơ plei Yerusalaim yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

23Giô-áp bèn chỗi dậy, đi đến Ghê-su-rơ, đem Áp-sa-lôm về Giê-ru-sa-lem.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

23Rồi Giô-áp lên đường, đi đến Ghê-su-rơ và đem Áp-sa-lôm trở về Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

23Sau đó Giô-áp đứng dậy, đi đến Ghê-sua, và đem Áp-sa-lôm trở về Giê-ru-sa-lem.

Bản Dịch Mới (NVB)

23Tướng Giô-áp đứng lên, đi ngay đến Ghê-sua, đem hoàng tử Áp-sa-lôm về thành Giê-ru-sa-lem.

Bản Phổ Thông (BPT)

23Giô-áp ngồi dậy và đi đến Ghê-sua mang Áp-xa-lôm về Giê-ru-sa-lem.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

24Samơ̆ pơtao pơtă tui anai, “Ñu khŏm nao pơ sang ñu pô; ñu khŏm anăm bưp kâo ôh.” Tui anŭn, Absalôm glaĭ pơ sang ñu pô laih anŭn ƀu bưp pơtao ôh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

24Vua bèn nói rằng: Nó phải rút ở trong nhà nó, chớ ra mắt trước mặt ta. Ấy vậy, Áp-sa-lôm rút ở trong nhà mình, không ra mắt vua.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

24Nhưng vua nói: “Nó phải ở quanh quẩn trong nhà nó, không được gặp mặt ta.” Vậy nên Áp-sa-lôm ở quanh quẩn trong nhà và không được gặp mặt vua.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

24Vua phán, “Hãy cho nó về nhà nó, nhưng đừng để nó thấy mặt ta.” Vậy Áp-sa-lôm trở về và ở trong nhà của chàng, nhưng chàng không được diện kiến nhà vua.

Bản Dịch Mới (NVB)

24Nhưng vua bảo: “Nó phải đi thẳng về nhà nó, không được trình diện ta.” Vậy Áp-sa-lôm đi về nhà mình, không được gặp mặt vua.

Bản Phổ Thông (BPT)

24Nhưng vua Đa-vít dặn, “Áp-xa-lôm phải về nhà nó. Nó không được phép gặp mặt ta.” Vậy Áp-xa-lôm về nhà mình, không đi vào gặp mặt vua.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

25Amăng abih bang ƀing Israel, ƀu hơmâo hlơi pô ôh hiam rô̆ kar hăng Absalôm laih anŭn ƀing arăng le̱ng kơ bơni kơ tơlơi hiam rô̆ ñu yơh. Čơdơ̆ng mơ̆ng akŏ ñu truh pơ plă̱ tơkai ñu ƀu hơmâo sa mơta tơlơi arăng dưi ƀuăh ôh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

25Vả, trong cả Y-sơ-ra-ên chẳng có một người nào được khen chuộng về nhan sắc mình như Áp-sa-lôm; nơi mình người, từ bàn chân cho đến chót đầu, chẳng có tì vít gì hết.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

25Lúc ấy, trong khắp Y-sơ-ra-ên không có người nào được khen là đẹp trai như Áp-sa-lôm: từ bàn chân cho đến đỉnh đầu không có tì vết gì cả.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

25Thuở ấy, trong cả nước I-sơ-ra-ên không ai được khen là tuấn tú bằng Áp-sa-lôm. Từ bàn chân cho đến đỉnh đầu của ông không có một khuyết điểm nào.

Bản Dịch Mới (NVB)

25Trong toàn quốc Y-sơ-ra-ên lúc bấy giờ, không có ai được khen ngợi nhiều về sắc đẹp của mình bằng hoàng tử Áp-sa-lôm: từ lòng bàn chân cho tới đỉnh đầu, không có một khuyết điểm nào.

Bản Phổ Thông (BPT)

25Áp-xa-lôm được mọi người khen vì tướng tá cao ráo bảnh trai của anh ta. Trong cả Ít-ra-en không có ai đẹp trai bằng anh. Từ đầu cho tới chân anh không có khuyết điểm gì.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

26Tơdang ñu khăt hĭ ƀŭk ñu, yuakơ ñu juăt khăt hĭ ƀŭk ñu tơdang ƀŭk ñu anŭn kơtraŏ đơi kơ ñu yơh, ñu ăt juăt pơkơtraŏ ƀŭk ñu anŭn mơ̆n, ƀŭk anŭn kơtraŏ truh kơ dua-rơtuh sekel hăng tơlơi pơkă pơkơtraŏ pơtao.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

26Mỗi năm người hớt tóc mình, --- vì nặng làm cho người bất tiện, --- thì tóc người cân được hai trăm siếc-lơ, theo cân của vua.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

26Cuối mỗi năm, ông thường hớt tóc khi thấy nó quá nặng nề. Mỗi khi hớt tóc, tóc ông cân được hơn hai ký theo cân hoàng gia.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

26Khi ông hớt tóc –cứ cuối năm ông hớt tóc một lần, vì tóc ông mọc dài và trở nên nặng nề– ông thường lấy tóc đã hớt đem cân và người ta cân được hơn hai ký, theo cân của hoàng gia.

Bản Dịch Mới (NVB)

26Cuối mỗi năm ông phải cắt tóc vì tóc đè nặng trên đầu. Khi ông cắt tóc và đem cân, tóc đầu ông nặng hơn hai kí, theo quả cân của nhà vua.

Bản Phổ Thông (BPT)

26Mỗi cuối năm, Áp-xa-lôm cắt tóc mình vì quá nặng. Tóc cắt xong cân nặng khoảng năm cân, theo cân nhà vua.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

27Absalôm hơmâo klâo čô ană đah rơkơi laih anŭn sa čô ană đah kơmơi. Ană đah kơmơi ñu anăn HʼTamar, ñu anai jing hiam bơnai biă mă.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

27Áp-sa-lôm sanh ba con trai và một con gái, tên là Ta-ma; nàng là người nữ rất lịch sự.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

27Áp-sa-lôm sinh được ba trai và một gái. Người con gái tên là Ta-ma; cô là một thiếu nữ rất xinh đẹp.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

27Áp-sa-lôm có ba con trai và một con gái; con gái ông tên là Ta-ma. Nàng là một thiếu nữ xinh đẹp.

Bản Dịch Mới (NVB)

27Áp-sa-lôm có ba con trai và một con gái tên là Ta-ma. Cô rất xinh đẹp.

Bản Phổ Thông (BPT)

27Áp-xa-lôm có ba con trai và một con gái. Con gái anh cũng tên Ta-ma và rất đẹp.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

28Absalôm hơdip amăng plei Yerusalaim dua thŭn samơ̆ ñu ƀu thâo bưp pơtao ôh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

28Áp-sa-lôm ở tại Giê-ru-sa-lem trọn hai năm, không ra mắt vua.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

28Áp-sa-lôm ở Giê-ru-sa-lem trọn hai năm, không được gặp mặt vua.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

28Áp-sa-lôm sống tại Giê-ru-sa-lem được hai năm nhưng không được diện kiến nhà vua.

Bản Dịch Mới (NVB)

28Hoàng tử Áp-sa-lôm sống tại Giê-ru-sa-lem hai năm trọn, nhưng không được trình diện vua cha.

Bản Phổ Thông (BPT)

28Áp-xa-lôm ở Giê-ru-sa-lem trong hai năm tròn mà không hề thấy mặt vua Đa-vít.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

29Giŏng anŭn, Absalôm brơi arăng iâu rai Yôab kiăng kơ ba nao ñu pơ pơtao, samơ̆ Yôab hơngah, ƀu rai pơ ñu ôh. Tui anŭn, ñu pơkiaŏ arăng nao iâu gơ̆ tal dua dơ̆ng, samơ̆ Yôab ăt hơngah mơ̆n, ƀu kiăng rai lơi.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

29Kế đó, Áp-sa-lôm đòi Giô-áp đặng sai người đi đến cùng vua; nhưng Giô-áp không chịu đến gần người. Áp-sa-lôm đòi người lại một lần thứ nhì, song Giô-áp lại từ chối, không muốn đến.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

29Sau đó, Áp-sa-lôm cho mời Giô-áp đến để nhờ ông tâu với vua, nhưng Giô-áp không chịu đến. Áp-sa-lôm lại cho mời ông lần thứ nhì, nhưng Giô-áp vẫn không chịu đến.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

29Vì vậy, Áp-sa-lôm sai người đến nói với Giô-áp, nhờ ông ấy tiến dẫn, hầu ông được diện kiến nhà vua, nhưng Giô-áp không đến. Áp-sa-lôm lại sai người đến lần thứ hai, nhưng ông ấy cũng không đến.

Bản Dịch Mới (NVB)

29Áp-sa-lôm sai mời ông Giô-áp đến, định nhờ ông vào tâu vua giùm, nhưng ông Giô-áp không chịu đến. Áp-sa-lôm sai mời lần thứ nhì, ông Giô-áp cũng không chịu đến.

Bản Phổ Thông (BPT)

29Sau đó Áp-xa-lôm cho gọi Giô-áp để ông đưa anh ta đến cùng vua nhưng Giô-áp không chịu đến. Áp-xa-lôm nhắn lần thứ hai, nhưng Giô-áp cũng từ chối không đến.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

30Giŏng anŭn, ñu laĭ kơ ding kơna ñu tui anai, “Anai nê, đang hơma Yôab jĕ hơma kâo laih anŭn ñu hơmâo pơdai kơtur pơ anŭn. Nao čuh hĭ bĕ.” Tui anŭn, ƀing ding kơna Absalôm nao čuh hĭ đang hơma Yôab anŭn hăng apui yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

30Áp-sa-lôm bèn nói cùng các tôi tớ mình rằng: Hãy xem ruộng của Giô-áp, là ruộng lúa mạch kia, ở gần bên ruộng ta; hãy đi châm lửa vào ruộng ấy. Các tôi tớ của Áp-sa-lôm bèn châm lửa vào ruộng đó.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

30Vì thế, Áp-sa-lôm nói với các đầy tớ mình: “Kìa, cánh đồng của Giô-áp ở ngay bên cạnh cánh đồng của ta, ông ấy trồng lúa mạch ở đó. Hãy đi châm lửa đốt cánh đồng ấy.” Các đầy tớ của Áp-sa-lôm châm lửa đốt cánh đồng đó.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

30Vậy ông nói với các đầy tớ ông, “Kìa, đám ruộng của Giô-áp ở gần đám ruộng của ta. Ruộng của ông ấy đang trổ lúa mạch. Các ngươi hãy ra và nổi lửa đốt đám ruộng của ông ấy cho ta.” Các đầy tớ của Áp-sa-lôm bèn ra và nổi lửa đốt cháy đám ruộng của Giô-áp.

Bản Dịch Mới (NVB)

30Áp-sa-lôm bảo các đầy tớ mình: “Xem kìa, ruộng của Giô-áp trồng lúa mạch, ở ngay bên cạnh ruộng ta. Các ngươi hãy đi đốt cháy ruộng ông ta.” Vậy các đầy tớ của Áp-sa-lôm đi đốt cháy ruộng của ông Giô-áp.

Bản Phổ Thông (BPT)

30Nên Áp-xa-lôm bảo các đầy tớ, “Nầy, ruộng Giô-áp kế cận ruộng ta, ông ta trồng lúa mạch trên đó. Bay hãy ra đốt ruộng ông ta đi.”Vậy tôi tớ Áp-xa-lôm đi đốt ruộng Giô-áp.

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

31Giŏng anŭn, Yôab nao pơ sang Absalôm laih anŭn ñu laĭ, “Yua hơget ƀing ding kơna ih nao čuh hĭ đang hơma kâo lĕ?”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

31Bấy giờ, Giô-áp đứng dậy, đến cùng Áp-sa-lôm trong nhà người mà nói rằng: Cớ sao các tôi tớ ngươi có châm lửa vào ruộng ta?

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

31Bấy giờ, Giô-áp đứng dậy và đến nhà Áp-sa-lôm mà hỏi: “Tại sao các đầy tớ ông đã đốt cánh đồng của tôi?”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

31Bấy giờ Giô-áp liền đứng dậy, đi đến nhà Áp-sa-lôm, và hỏi, “Tại sao các đầy tớ của ông đốt lúa trong ruộng tôi?”

Bản Dịch Mới (NVB)

31Ông Giô-áp liền đi ngay đến nhà Áp-sa-lôm, hỏi: “Tại sao các đầy tớ của hoàng tử lại đi đốt cháy ruộng tôi?”

Bản Phổ Thông (BPT)

31Giô-áp liền đến nhà Áp-xa-lôm hạch hỏi, “Tại sao đầy tớ anh đốt ruộng tôi?”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

32Absalôm laĭ kơ Yôab tui anai, “Anai nê, kâo mơit nao hiăp kơ ih tui anai, ‘Rai bĕ pơ anai tui anŭn kâo kiăng ih nao tơña kơ pơtao tui anai: Yua hơget kâo hơmâo rai laih mơ̆ng Gesur lĕ? Hiam hloh kơ kâo yơh tơdah kâo ăt dŏ pơ anih anŭn!’ Tui anŭn yơh ră anai, kâo kiăng bưp pơtao laih anŭn tơdah kâo hơmâo ngă soh hơget anŭn, brơi bĕ ñu pơdjai hĭ kâo.”

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

32Áp-sa-lôm nói với người rằng: Hãy đến đây, ta sẽ sai ngươi đến cùng vua, đặng nói rằng: Tôi đã ở Ghê-su-rơ trở về làm chi? Thà tôi còn ở đó thì hơn. Vậy bây giờ, tôi muốn ra mắt vua; ví bằng tôi có tội ác gì, xin vua hãy giết tôi đi.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

32Áp-sa-lôm trả lời với Giô-áp: “Nầy, tôi đã cho mời ông đến đây, để tôi nhờ ông tâu với vua: ‘Con đã từ Ghê-su-rơ trở về làm gì? Thà con vẫn ở đó còn hơn.’ Bây giờ, tôi muốn được gặp mặt vua. Nếu tôi có tội gì, xin người giết tôi đi.”

Bản Dịch 2011 (BD2011)

32Áp-sa-lôm đáp, “Nầy, tôi đã sai các đầy tớ tôi đến mời ông, ‘Xin ông đến đây để tôi có thể nhờ ông thưa với vua rằng, “Tại sao cha cho con từ Ghê-sua về đây làm chi? Thà cứ để con ở đó còn hơn.”’ Vậy bây giờ, xin ông làm ơn giúp đỡ tôi được gặp mặt vua, nếu tôi có lỗi gì, xin vua cứ giết tôi đi.”

Bản Dịch Mới (NVB)

32Áp-sa-lôm đáp: “Tôi sai người mời ông đến, để nhờ ông vào tâu vua giùm tôi: ‘Con rời Ghê-sua về đây làm gì? Thà con ở lại đó còn hơn.’ Bây giờ tôi muốn được gặp mặt vua. Nếu tôi có lỗi, xin vua cứ giết tôi đi!”

Bản Phổ Thông (BPT)

32Áp-xa-lôm bảo Giô-áp, “Tôi nhắn anh đến đây để nhờ anh đến gặp vua hỏi tại sao vua mang tôi từ Ghê-sua về. Chẳng thà tôi vẫn ở đó còn hơn! Bây giờ hãy để cho tôi gặp vua. Nếu tôi có tội thì vua cứ việc giết tôi đi!”

Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016 (JBSV)

33Tui anŭn, Yôab nao pơ pơtao laih anŭn ruai glaĭ tơlơi anŭn kơ pơtao. Giŏng anŭn, pơtao iâu rai Absalôm laih anŭn ñu mŭt rai bon kơkuh ƀô̆ mơta ñu pơ lŏn ƀơi anăp pơtao. Laih anŭn pơtao čum kơkuh kơ Absalôm yơh.

Kinh Thánh Tiếng Việt 1925 (VI1934)

33Vậy, Giô-áp đi đến vua, thuật lại các lời ấy. Vua bèn đòi Áp-sa-lôm đến; người vào đền vua, sấp mình xuống trước mặt vua, và vua hôn Áp-sa-lôm.

Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Truyền Thống Hiệu Đính 2010 (RVV11)

33Giô-áp đến gặp vua và thuật lại các lời ấy. Vua cho gọi Áp-sa-lôm đến. Ông đến và sấp mình xuống trước mặt vua. Vua hôn Áp-sa-lôm.

Bản Dịch 2011 (BD2011)

33Vậy Giô-áp đến gặp vua và tâu với vua điều ấy. Vua cho triệu Áp-sa-lôm vào. Ông vào triều kiến nhà vua. Ông sấp mình xuống đất phủ phục trước mặt vua. Vua ôm lấy ông và hôn.

Bản Dịch Mới (NVB)

33Ông Giô-áp vào tâu lên vua điều Áp-sa-lôm thỉnh cầu. Vua cho đòi Áp-sa-lôm vào. Áp-sa-lôm đến, quì sấp mặt xuống đất trước mặt vua mà lạy. Vua hôn Áp-sa-lôm.

Bản Phổ Thông (BPT)

33Giô-áp liền vào gặp vua và thuật lại lời của Áp-xa-lôm. Vua liền cho gọi Áp-xa-lôm đến. Áp-xa-lôm đến sấp mặt xuống đất trước mặt vua và vua hôn anh ta.