Hră Ơi Adai Pơhiăp 2016


TƠLƠI PƠGOP HƠĐĂP

Čơdơ̆ng Phŭn
Tơbiă
Lêwi
Yap
Juăt
Yôsua
Khua Phat Kơđi
HʼRut
1 Samuêl
2 Samuêl
1 Ƀing Pơtao
2 Ƀing Pơtao
1 Hră Ruai
2 Hră Ruai
Ezra
Nehemyah
Hʼester
Yôb
Pơrơtưh
Pô Pơtô
Adoh Hiam
Yesayah
Yirmeyah
Čŏk Hia
Yehezekêl
Daniêl
Hôsea
Yôêl
Amôs
Ôbadyah
Yônah
Mikhah
Nahum
Habakkuk
Zephanyah
Haggai
Zekharyah
Malakhi

TƠLƠI PƠGOP PHRÂO

Mathiơ
Markôs
Luk
Yôhan
Bruă Mơnuă
Rôm
1 Korinthos
2 Korinthos
Galatia
Ephesos
Philip
Kolossai
1 Thessalonikê
2 Thessalonikê
1 Timothe
2 Timothe
Titos
Philemôn
Hêbrơ
Yakơ
1 Pêtrôs
2 Pêtrôs
1 Yôhan
2 Yôhan
3 Yôhan
Yud
Pơrơđah

©© 2016 Thánh Kinh Hội giữ bản quyền và cấp phép sử dụng.
Xuất bản năm 2016 .