25

Binh-đát luận rằng loài người chẳng đáng xưng mình là công bình trước mặt Đức Chúa Trời

1 Binh-đát, người Su-a, bèn đáp rằng:
2 Quyền quản trị và sự sợ hãi thuộc về Chúa:
 Ngài khiến hòa bình trong các nơi cao của Ngài.
3 Ai cai được số của đạo binh Chúa?
 Có ai mà ánh sáng Ngài không chói đến sao?
4 Làm sao loài người được công bình trước mặt Đức Chúa Trời?
 Kẻ nào bị người nữ sanh ra, sao cho là trong sạch được?
5 Kìa, mặt trăng không chiếu sáng,
 Các ngôi sao chẳng tinh sạch tại trước mặt Ngài thay:
6 Phương chi loài người vốn giống như con sâu,
 Và con cái loài người giống như một con giòi bọ!