1

QUYỂN THỨ NHỨT

(Từ đoạn 1 đến đoạn 41)

So sánh người công bình với kẻ ác

1 Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ,
 Chẳng đứng trong đường tội nhân,
 Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng;
2 Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va,
 Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.
3 Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước,
 Sanh bông trái theo thì tiết,
 Lá nó cũng chẳng tàn héo;
 Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.
4 Kẻ ác chẳng như vậy đâu;
 Nhưng chúng nó khác nào rơm rác gió thổi bay đi.
5 Bởi cớ ấy kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày đoán xét,
 Tội nhân cũng không được vào hội người công bình.
6 Vì Đức Giê-hô-va biết đường người công bình,
 Song đường kẻ ác rồi bị diệt vong.