35

1 Ê-li-hu lại nói rằng:
2 Ông đã nói rằng: Tôi vốn công bình hơn Đức Chúa Trời;
 Lại nói: Tôi sẽ đặng lời gì? Nhược bằng chẳng phạm tội,
3 Tôi há sẽ được ích hơn chăng?
 Chớ thì ông tưởng lời ấy có lý sao?
4 Tôi sẽ đáp lại ông,
 Và các bạn hữu của ông nữa.
5 Hãy ngước mắt lên xem các từng trời;
 Hãy coi áng mây, nó cao hơn ông.
6 Nếu ông đã phạm tội, có hại chi cho Đức Chúa Trời chăng?
 Nếu các sự vi phạm ông thêm nhiều, có can gì với Ngài?
7 Nếu ông công bình, ông sẽ ban gì cho Ngài?
 Ngài sẽ lãnh điều gì bởi tay của ông?
8 Sự gian ác của ông có thể hại một người đồng loại ông,
 Và sự công bình ông có thể làm ích cho một con cái loài người.

9 Tại vì nhiều sự hà hiếp, nên người ta kêu oan,
 Bởi tay kẻ có cường quyền áp chế, nên họ kêu cứu.
10 Nhưng không ai hỏi rằng: Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hóa của tôi, ở đâu?
 Ngài khiến cho người ta hát vui mừng trong ban đêm,
11 Dạy dỗ chúng tôi được thông sáng hơn các loài thú trên đất,
 Và làm cho trở nên khôn ngoan hơn các chim trời.
12 Người ta kêu la, song Ngài không đáp lời,
 Vì cớ sự kiêu ngạo của kẻ gian ác.
13 Quả thật lời cầu nguyện hư giả, Đức Chúa Trời chẳng dủ nghe,
 Đấng Toàn năng chẳng thèm đoái đến.
14 Huống chi khi ông nói rằng không thấy Ngài,
 Sự cáo tụng đã đem đến trước mặt Ngài, và ông đợi Ngài xét đoán!
15 Bây giờ, vì cơn thạnh nộ Ngài chưa giáng phạt,
 Và vì Ngài không kể đến sự kiêu hãnh cho lắm,
16 Nên Gióp mở miệng ra luận điều hư không,
 Và nói thêm nhiều lời vô tri.