12

Gióp bắt lẽ những lời đáp của các bạn mình

1 Gióp đáp lại rằng:
2 Hẳn chi các ngươi thật là người,
 Sự khôn ngoan sẽ đồng chết mất với các ngươi mà chớ!
3 Song ta cũng có sự thông sáng như các ngươi,
 Chẳng kém hơn đâu; mà lại ai là người không biết những việc như thế?
4 Ta đã cầu khẩn Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đáp lời cho ta;
 Nay ta thành ra trò cười của bầu bạn ta;
 Người công bình, người trọn vẹn đã trở nên một vật chê cười!
5 Lòng người nào ở an nhiên khinh bỉ sự tai họa.
 Tai họa thường sẵn giáng trên kẻ nào trợt chân vấp ngã.
6 Trại của kẻ cướp được may mắn,
 Những kẻ chọc giận Đức Chúa Trời ở bình an vô sự,
 Và được Đức Chúa Trời phó vào tay mình nhiều tài sản dư dật.
7 Nhưng khá hỏi loài thú, chúng nó sẽ dạy dỗ ngươi,
 Hỏi các chim trời, thì chúng nó sẽ bảo cho ngươi;
8 Hoặc nữa, hãy nói với đất, nó sẽ giảng dạy cho ngươi;
 Còn những cá biển sẽ thuật rõ cho ngươi biết.
9 Trong các loài nầy, loài nào chẳng biết
 Rằng tay của Đức Chúa Trời đã làm ra những vật ấy?
10 Trong tay Ngài cầm hồn của mọi vật sống,
 Và hơi thở của cả loài người.
11 Lỗ tai há chẳng xét lời nói,
 Như ổ gà nếm những vật thực sao?
12 Người già cả có sự khôn ngoan,
 Kẻ hưởng trường thọ được điều thông sáng.

13 Nơi Đức Chúa Trời có sự khôn ngoan và quyền năng;
 Mưu luận và thông minh đều thuộc về Ngài.
14 Kìa, Ngài phá hủy, loài người không cất lại được;
 Ngài giam cầm người nào, không ai mở ra cho.
15 Nầy, Ngài ngăn nước lại, nước bèn khô cạn;
 Đoạn, Ngài mở nó ra, nó bèn làm đồi tàn đất,
16 Tại nơi Ngài có quyền năng và khôn ngoan;
 Kẻ bị lầm lạc và kẻ làm cho lầm lạc đều thuộc về Ngài.
17 Ngài bắt dẫn tù những kẻ bày mưu,
 Khiến các quan xét ra điên dại.
18 Ngài mở trói cho các vua,
 Và thắt xiềng xích nơi lưng họ;
19 Ngài bắt dẫn tù những thầy tế lễ,
 Đánh đổ các kẻ cường quyền.
20 Ngài cất lời khỏi kẻ nói thành tín,
 Làm cho kẻ già cả mất trí khôn.
21 Ngài giáng điều sỉ nhục trên kẻ sang trọng,
 Tháo dây lưng của người mạnh bạo.
22 Ngài bày tỏ những sự sâu nhiệm ẩn trong tăm tối,
 Và khiến bóng sự chết hóa ra sáng sủa.
23 Ngài khiến các dân tộc hưng thịnh, rồi lại phá diệt đi;
 Mở rộng giới hạn cho các nước, đoạn thâu nó lại.
24 Ngài cất thông sáng khỏi những trưởng của các dân tộc thế gian,
 Khiến chúng đi dông dài trong đồng vắng không đường lối.
25 Chúng rờ đi trong tối tăm, không có sự sáng,
 Và Ngài làm cho họ đi ngả nghiêng như kẻ say.