5

1 Hỡi em gái ta, tân phụ ta ơi, ta đã vào trong vườn ta rồi!
 Ta có hái một dược và hương liệu ta,
 Ăn tàng mật ong với mật ong ta,
 Uống rượu với sữa ta.
 Hỡi các bạn, hãy ăn; hỡi các ái hữu, khá uống cho nhiều!

2 Tôi ngủ nhưng lòng tôi tỉnh thức.
 Ấy là tiếng của lương nhân tôi gõ cửa, mà rằng:
 Hỡi em gái ta, bạn tình ta, chim bồ câu ta, kẻ toàn hảo của ta ơi, hãy mở cửa cho ta!
 Vì đầu ta đầy sương móc,
 Lọn tóc ta thấm giọt ban đêm. ---
3 Tôi đã cởi áo ngoài rồi, làm sao mặc nó lại? ---
 Tôi đã rửa chân rồi, lẽ nào làm lấm lại? ---
4 Lương nhân tôi thò tay vào lỗ cửa,
 Lòng dạ tôi cảm động vì cớ người.
5 Tôi bèn chỗi dậy đặng mở cửa cho lương nhân tôi;
 Tay tôi nhỏ giọt một dược,
 Và ngón tay tôi chảy một dược ròng trên nạm chốt cửa.
6 Tôi mở cửa cho lương nhân tôi,
 Nhưng người đã lánh đi khỏi rồi.
 Đương khi người nói lòng tôi mất vía.
 Tôi tìm kiếm người, nhưng không gặp;
 Tôi gọi người, song người chẳng đáp.
7 Kẻ canh tuần quanh thành gặp tôi,
 Đánh tôi, và làm tôi bị thương;
 Các kẻ canh giữ vách thành cất lấy lúp khỏi tôi.
8 Hỡi các con gái Giê-ru-sa-lem, ta ép nài các ngươi,
 Nếu gặp lương nhân ta, khá nói với người rằng
 Ta có bịnh vì ái tình.

9 Hỡi người xinh đẹp hơn hết trong các người nữ, lương nhân của chị có gì hơn lương nhân khác?
 Lương nhân của chị có gì hơn lương nhân khác?
 Mà chị ép nài chúng tôi dường ấy?

10 Lương nhân tôi trắng và đỏ,
 Đệ nhứt trong muôn người.
11 Đầu người bằng vàng thật ròng;
 Lọn tóc người quăn, và đen như quạ.
12 Mắt người như chim bồ câu gần suối nước,
 Tắm sạch trong sữa, được nhận khảm kỹ càng.
13 Gò má người như vuông đất hương hoa,
 Tợ khóm cỏ thơm ngát;
 Môi người tỉ như hoa huệ ướm chảy một dược ròng.
14 Tay người như ống tròn vàng có nhận huỳnh ngọc:
 Thân mình người khác nào ngà bóng láng cẩn ngọc xanh.
15 Hai chân người giống trụ cẩm thạch trắng,
 Để trên táng vàng ròng;
 Tướng mạo người tợ như núi Li-ban, xinh tốt như cây hương nam,
16 Miệng người rất êm dịu;
 Thật, toàn thể cách người đáng yêu đương.
 Hỡi các con gái Giê-ru-sa-lem, lương nhân tôi như vậy,
 Bạn tình tôi dường ấy!