29

Các vật dâng hiến cho đền thờ

1Vua Đa-vít bảo toàn thể dân chúng đang tập họp lại rằng, “Thượng Đế đã chọn Sô-lô-môn con trai ta. Nó hãy còn non nớt và chưa biết hết những gì cần phải biết, nhưng công tác nầy rất quan trọng. Đền nầy không phải cho người mà cho CHÚA là Thượng Đế. 2Ta đã cố gắng hết sức để chuẩn bị xây đền thờ cho Thượng Đế. Ta đã cung cấp vàng để dùng vào các vật dụng bằng vàng và bạc cho những vật dụng bằng bạc. Ta đã cung cấp đồng cho các vật dụng bằng đồng, và sắt cho những vật dụng bằng sắt. Ta cũng đã cung cấp gỗ cho những vật dụng bằng gỗ và ngọc bích cho những đồ khảm. Ta đã cung cấp ngọc quí đủ màu, đá quí và cẩm thạch trắng. Ta cung cấp số lượng rất lớn những thứ nầy. 3Ta đã cung cấp những thứ đó cho đền thờ, nay ta cũng dâng kho báu của ta gồm vàng và bạc, vì ta thực tâm muốn đền thờ của Thượng Đế được xây lên. 4Ta đã dâng khoảng hai trăm hai mươi ngàn cân vàng ròng Ô-phia, và khoảng năm trăm hai mươi ngàn cân bạc nguyên chất. Vàng và bạc đó sẽ được dùng để bọc vách của các toà nhà 5và để dùng cho các vật dụng bằng vàng và bạc. Các thợ khéo sẽ dùng vàng và bạc để làm các vật dụng cho đền thờ. Bây giờ hôm nay ai là người sẵn lòng dâng mình cho công việc CHÚA?”
6Các trưởng gia đình, lãnh tụ của các chi tộc trong Ít-ra-en, các viên chỉ huy hàng ngàn và hàng trăm người cùng các quản đốc công tác nhà vua dâng hiến những vật quí giá. 7Họ dâng khoảng ba trăm tám mươi ngàn cân vàng, khoảng bảy trăm năm mươi ngàn cân bạc, khoảng một triệu ba trăm năm mươi ngàn cân đồng, và khoảng bảy triệu năm trăm ngàn cân sắt cho đền thờ Thượng Đế. 8Dân chúng mang các ngọc quí dâng vào ngân khố của đền thờ CHÚA, và Giê-hi-ên thuộc gia đình Ghẹt-sôn, thu giữ các thứ đá quí đó. 9Các lãnh tụ vui lòng dâng hiến hoàn toàn cho CHÚA. Dân chúng vui mừng thấy các lãnh tụ vui lòng dâng hiến. Vua Đa-vít cũng rất hớn hở.

Lời cầu nguyện của Đa-vít

10Đa-vít ca ngợi CHÚA trước mặt toàn dân đang tập họp. Ông nói:
  “Lạy CHÚA, chúng tôi ca ngợi Ngài,
   là Thượng Đế của Ít-ra-en, tổ tiên chúng tôi.
   Chúng tôi ca ngợi Ngài đời đời không thôi.
  11Lạy Chúa, Ngài là Đấng cao cả quyền năng.
   Ngài đầy vinh hiển, đắc thắng và vinh dự.
   Mọi vật trên đất đều thuộc về Ngài.
  Lạy Chúa, vương quốc cũng thuộc về Ngài;
   Ngài cai trị mọi loài.
  12Sự giàu có và sang trọng từ Ngài mà đến.
   Ngài cai trị mọi loài.
   Ngài có quyền năng và sức mạnh
   để khiến cho bất cứ ai trở nên uy danh và cường thịnh.
  13Bây giờ, Thượng Đế ôi, chúng tôi tạ ơn Ngài
   và ca ngợi danh vinh hiển Ngài.
  14Những điều nầy thực ra không phải do tôi hay dân sự tôi mà có.
   Mọi vật đều do Ngài mà ra;
   Chúng tôi dâng lại cho CHÚA điều CHÚA ban cho chúng tôi.
  15Chúng tôi như kiều dân và khách lạ,
   y như tổ tiên chúng tôi.
  Đời chúng trên đất như bóng câu.
   Chẳng có hi vọng gì.
  16Lạy Chúa là Thượng Đế chúng tôi, chúng tôi đã tụ họp tại đây
   để xây đền phụng thờ Ngài.
  Nhưng mọi điều chúng tôi có là do Ngài ban cho;
   mọi vật đều là của Ngài.
  17Lạy Thượng Đế tôi, tôi biết Ngài thử lòng loài người.
   Ngài vui lòng khi người ta làm điều chính trực.
  Tôi vui mừng dâng hiến những điều nầy cho Ngài,
   tôi dâng hiến trong tấm lòng chân thật.
  Dân sự Ngài họp lại đây vui mừng dâng hiến cho Ngài,
   và tôi cũng vui mừng thấy họ dâng hiến.
  18Lạy Chúa, Ngài là Thượng Đế của tổ tiên chúng tôi,
   Thượng Đế của Áp-ra-ham, Y-sác, và Gia-cốp.
  Xin hãy làm cho họ luôn luôn vui thích phục vụ Ngài,
   và khiến họ muốn vâng lời Ngài.
  19Xin ban cho Sô-lô-môn ý muốn phục vụ Ngài.
   Giúp nó luôn luôn vâng theo các mệnh lệnh,
  luật lệ, và qui tắc Ngài.
  Xin giúp nó xây đền thờ mà tôi đã chuẩn bị.”
20Rồi Đa-vít nói cùng toàn dân đang tập họp, “Hãy chúc tụng CHÚA là Thượng Đế các ngươi.” Vậy mọi người đồng ca ngợi CHÚA, Thượng Đế của tổ tiên mình. Họ sấp mặt xuống đất để tỏ lòng tôn kính CHÚA và vua.

Sô-lô-môn lên ngôi vua

21Hôm sau dân chúng dâng sinh tế cho CHÚA. Họ dâng của lễ thiêu cho Ngài gồm một ngàn con bò đực, một ngàn con chiên đực và một ngàn chiên con đực. Họ cũng mang của lễ uống đến. Vô số sinh tế được dâng lên cho toàn dân Ít-ra-en. 22Hôm đó dân chúng vui mừng ăn uống. CHÚA ở cùng họ.
 Rồi họ phong Sô-lô-môn, con trai Đa-vít lên ngôi vua một lần nữa. Họ đổ dầu trên Sô-lô-môn để bổ nhiệm ông làm vua trước mặt CHÚA. Họ cũng đổ dầu trên Xa-đốc để bổ nhiệm ông làm thầy tế lễ.
23Rồi Sô-lô-môn ngồi trên ngôi của Chúa làm vua thay cho cha mình là Đa-vít. Sô-lô-môn rất thành công, toàn dân Ít-ra-en đều vâng phục ông. 24Tất cả các lãnh tụ, quân sĩ cùng các hoàng tử của vua Đa-vít đều chấp nhận Sô-lô-môn làm vua, cam kết vâng lời ông. 25CHÚA làm cho Sô-lô-môn uy nghi trước mặt cả dân Ít-ra-en và ban sự tôn trọng cho ông. Trước đời vua Sô-lô-môn không có vua nào trong Ít-ra-en được tôn trọng như thế.
26Đa-vít, con trai Gie-xê làm vua trên cả Ít-ra-en.

Đa-vít qua đời

27Ông trị vì trên Ít-ra-en bốn mươi năm: bảy năm ở Hếp-rôn và ba mươi ba năm ở Giê-ru-sa-lem. 28Khi về già thì Đa-vít qua đời. Ông sống một đời hạnh phúc lâu dài, nhận được nhiều điều sang trọng. Sô-lô-môn, con trai ông lên nối ngôi.
29Mọi việc Đa-vít làm trong khi trị vì từ đầu đến cuối đều được ghi chép trong sách ký lục của Sa-mu-ên, đấng tiên kiến, sách ký lục của Na-than, nhà tiên tri, và trong sách ký lục của Gát, đấng tiên kiến. 30Những bút tích đó ghi lại những điều Đa-vít thực hiện khi làm vua trên Ít-ra-en. Các điều ghi chép ấy cho thấy uy quyền của ông và những diễn tiến xảy ra cho ông, cho Ít-ra-en và các nước láng giềng.