1

1Sau đây là lời của A-mốt, một trong những kẻ chăn chiên ở thị trấn Tê-cô-a. Ông nhìn thấy dị tượng về Ít-ra-en hai năm trước cơn động đất khi Ô-xia làm vua Giu-đa và Giê-rô-bô-am, con Giô-ách làm vua Ít-ra-en.

Sự trừng phạt A-ram

  2A-mốt nói,
  “CHÚA sẽ gầm lên từ Giê-ru-sa-lem;
   Ngài sẽ lên tiếng từ Giê-ru-sa-lem.
  Các đồng cỏ của kẻ chăn chiên sẽ khô héo,
   đến nỗi đỉnh núi Cạt-mên cũng sẽ khô cằn.”
  3CHÚA phán:
   “Vì Đa-mách phạm nhiều tội,
  nên ta chắc chắn sẽ trừng phạt nó.
   Chúng nó đè bẹp dân Ghi-lê-át
  bằng ván đạp lúa có răng sắt.
  4Nên ta sẽ sai lửa xuống trên nhà Ha-xa-ên
   để phá sập các tháp cao của Bên Ha-đát.
  5Ta sẽ tiêu hủy thanh cài cửa của Đa-mách,
   và tiêu diệt vua ngự trị trong thung lũng A-ven,
   cũng như lãnh tụ của Bết Ê-đen.
  Dân A-ram sẽ bị bắt làm tù binh đến xứ Kia,” CHÚA phán vậy.

Trừng phạt dân Phi-li-tin

  6CHÚA phán:
   “Vì Ga-xa phạm nhiều tội,
  nên ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
   Chúng bán toàn dân để làm tôi mọi cho Ê-đôm.
  7Nên ta sẽ sai lửa xuống vách thành Ga-xa
   để tiêu hủy các toà nhà kiên cố của nó.
  8Ta sẽ tiêu diệt lãnh tụ thành Ách-đốt,
   cùng thủ lãnh của Ách-kê-lôn.
  Rồi ta sẽ nghịch lại dân thành Éc-rôn,
   và người cuối cùng của Phi-li-tin sẽ chết,”
  CHÚA là Thượng-Đế phán vậy.

Trừng phạt dân Phê-ni-xi

  9CHÚA phán:
   “Vì Tia phạm nhiều tội,
  nên ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
   Chúng bán toàn dân
  để làm tôi mọi cho Ê-đôm,
   Chúng quên giao ước thân hữu lập với Ít-ra-en.
  10Cho nên ta sẽ sai lửa xuống vách thành Tia
   để thiêu đốt các toà nhà kiên cố của nó.”

Trừng phạt dân Ê-đôm

  11CHÚA phán:
   “Vì Ê-đôm phạm nhiều tội,
  nên ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
   Chúng săn lùng thân nhân mình
  tức người Ít-ra-en bằng gươm,
  không chút thương xót.
   Chúng luôn luôn tức giận
  và trong lòng nóng nảy không thôi.
  12Cho nên ta sẽ sai lửa đến trên thành Thê-man
   để thiêu rụi các toà nhà kiên cố của Bốt-ra.”

Trừng phạt dân Am-môn

  13CHÚA phán:
   “Vì Am-môn phạm nhiều tội,
  nên ta chắc chắn sẽ trừng phạt chúng.
   Chúng mổ bụng đàn bà chửa trong Ghi-lê-át,
   để bành trướng lãnh thổ mình.
  14Cho nên ta sẽ sai lửa xuống vách thành Ráp-ba
   để thiêu đốt các toà nhà kiên cố của chúng.
  Điều đó sẽ đến trong ngày chiến trận,
   trong cơn gió lốc.
  15Rồi vua và các lãnh tụ nó
   sẽ bị bắt làm tù binh;
  tất cả đều sẽ bị lưu đày,”
   CHÚA phán vậy.