29

1 Mtao Đawit lač kơ jih jang phung bi kƀĭn, “Anak êkei kâo Y-Salômôn, knŏng hjăn ñu yơh Aê Diê ruah leh, jing hlăk ai leh anăn ka găn lu klei truh ôh, leh anăn bruă jing prŏng. Kyuadah sang yang amâo djŏ pioh kơ mnuih ôh, ƀiădah srăng pioh kơ Yêhôwa Aê Diê. 2Snăn kâo duah bi mâo leh kơ sang Aê Diê kâo tui si kâo dưi mah pioh kơ mnơ̆ng ngă hŏng mah, prăk pioh kơ mnơ̆ng ngă hŏng prăk, kông pioh kơ mnơ̆ng ngă hŏng kông, msei pioh kơ mnơ̆ng ngă hŏng msei, kyâo pioh kơ mnơ̆ng ngă hŏng kyâo, mbĭt hŏng lu snăk boh tâo ônik leh anăn boh tâo pioh mprăp, boh tâo ƀhĭ bi lŭk hŏng mah kông, boh tâo mâo lu mta êa, djăp mta boh tâo yuôm, leh anăn boh tâo marbrơ. 3Êbeh kơ anăn čiăng lŏ thiăm kơ jih jang mnơ̆ng kâo mâo leh pioh kơ sang doh jăk, kâo mâo leh ngăn drăp kâo pô mah leh anăn prăk, leh anăn kyuadah kâo khăp kơ sang Aê Diê kâo, kâo brei mnơ̆ng anăn kơ sang Aê Diê kâo: 4tlâo êbâo talăng mah mơ̆ng čar Ôphir, kjuh êbâo talăng prăk doh pioh luôm mtih sang, 5leh anăn pioh kơ jih jang bruă phung mbruă srăng ngă, mah pioh kơ mnơ̆ng ngă hŏng mah leh anăn prăk pioh kơ mnơ̆ng ngă hŏng prăk. Snăn hlei pô čiăng myơr ñu pô pioh brei kơ Yêhôwa hruê anei?”
6Snăn phung khua kơ sang ama myơr mnơ̆ng hŏng ai tiê čiăng, wăt phung khua găp djuê, phung khua kơ sa êbâo čô leh anăn phung khua kơ sa êtuh čô, leh anăn khua prŏng kiă kriê bruă mtao ngă msĕ mơh. 7Diñu brei kơ bruă sang Aê Diê êma êbâo talăng leh anăn pluh êbâo darik mah, pluh êbâo talăng prăk, pluh sa păn êbâo talăng kông, leh anăn sa êtuh êbâo talăng msei. 8Hlei pô mâo boh tâo yuôm brei mơh kơ adŭ pioh ngăn drăp sang Yêhôwa, Y-Jêhiêl mnuih Gersôn jing pô kiă kriê dŏ anăn. 9Snăn phung ƀuôn sang hơ̆k mơak kyuadah phung anăn brei leh hŏng ai tiê čiăng, kyuadah hŏng jih ai tiê leh anăn hŏng klei êngiê diñu myơr leh kơ Yêhôwa; msĕ mơh Mtao Đawit bŏ hŏng klei hơ̆k mơak.

Y-Đawit Hơêč Hmưi kơ Yêhôwa

  10Kyua anăn Y-Đawit mpŭ mni kơ Yêhôwa ti anăp jih jang phung bi kƀĭn; leh anăn ñu lač:
   “Mpŭ mni kơ ih, Ơ Yêhôwa,
  Aê Diê Y-Israel aê hmei
   nanao hlŏng lar!
  11 Ơ Yêhôwa, pioh kơ ih yơh klei prŏng, klei myang,
   klei guh kơang, klei dưi, leh anăn klei kdrăm kơah;
  kyuadah jih jang mnơ̆ng hlăm adiê leh anăn ti lăn ala jing dŏ ih sơăi;
   Ơ Yêhôwa, ƀuôn ala mtao jing dŏ ih,
   leh anăn hmei mpŭ kơ ih jing khua ti dlông jih jang.
  12Wăt klei mdrŏng sah leh anăn klei mpŭ kbiă hriê mơ̆ng ih
   leh anăn ih kiă kriê ti dlông jih jang.
  Hlăm kngan ih mâo klei myang leh anăn klei ktang;
   leh anăn kngan ih mjing arăng prŏng leh anăn brei klei ktang kơ jih jang.
  13Ară anei hmei bi mni kơ ih, Ơ Aê Diê hmei,
   leh anăn mpŭ mni kơ anăn guh kơang ih.
14Ƀiădah hlei kâo jing, leh anăn hlei phung ƀuôn sang kâo jing tơl hmei dưi myơr hŏng ai tiê čiăng msĕ snei? Kyuadah jih jang mnơ̆ng kbiă hriê mơ̆ng ih, leh anăn hmei myơr kơ ih dŏ ih pô. 15Kyuadah hmei jing phung tue ti anăp ih, leh anăn phung jưh bhiâo, msĕ si jih jang phung aê hmei mphŭn dô; ênuk hmei dôk hdĭp ti lăn ala jing msĕ si êyui, leh anăn amâo mâo klei čang hmăng ôh. 16Ơ Yêhôwa Aê Diê hmei, jih jang mnơ̆ng êbeh dlai hmei mâo leh anei čiăng mdơ̆ng sa boh sang kơ Anăn Doh Jăk ih kbiă hriê mơ̆ng kngan ih pô, leh anăn jih jang jing dŏ ih pô mơh. 17Ơ Aê Diê kâo, kâo thâo leh kơ ih lông dlăng ai tiê mnuih, leh anăn khăp kơ klei kpă ênô; hŏng ai tiê kpă kâo myơr leh hŏng klei êngiê jih jang mnơ̆ng anei, leh anăn ară anei kâo ƀuh leh phung ƀuôn sang ih dôk ti anei myơr kơ ih hŏng klei êngiê leh anăn hŏng klei hơ̆k kdơ̆k. 18Ơ Yêhôwa, Aê Diê Y-Abraham, Y-Isăk, leh anăn Y-Israel phung aê hmei, djă pioh nanao bĕ klei čuăn leh anăn klei mĭn anăn hlăm ai tiê phung ƀuôn sang ih, leh anăn gai ai tiê diñu phă ih. 19Brei kơ Y-Salômôn anak êkei kâo čiăng kơ hŏng jih ai tiê ñu dưi djă pioh klei ih mtă, klei ih hưn, leh anăn klei bhiăn ih, dưi ngă jih, leh anăn čiăng kơ ñu dưi mdơ̆ng sang yang kơ sang anăn kâo duah bi mâo leh mnơ̆ng.”

Y-Salômôn Čuê Y-Đawit Jing Mtao

(I Mtao 2:10-12)

20Leh anăn Y-Đawit lač kơ jih jang phung bi kƀĭn, “Mpŭ mni kơ Yêhôwa Aê Diê diih.” Leh anăn jih jang phung bi kƀĭn mpŭ mni kơ Yêhôwa Aê Diê phung aê diñu, kkui kŏ diñu, leh anăn kkuh mpŭ kơ Yêhôwa, leh anăn kkuh kơ mtao. 21Diñu ngă yang kơ Yêhôwa, leh anăn ti hruê êdei diñu myơr mnơ̆ng myơr čuh kơ Yêhôwa sa êbâo drei êmô knô, sa êbâo drei biăp knô, leh anăn sa êbâo drei êđai biăp, mbĭt hŏng mnơ̆ng myơr mnăm, leh anăn mnơ̆ng ngă yang êbeh dlai kyua jih jang phung Israel; 22leh anăn diñu huă mnăm ti anăp Yêhôwa hruê anăn hŏng klei hơ̆k mơak snăk.
 Diñu lŏ ngă tal dua klei brei Y-Salômôn anak êkei Y-Đawit jing mtao, leh anăn diñu trôč gơ̆ êa ƀâo mngưi jing khua bi ala kơ Yêhôwa, leh anăn brei Y-Sadôk jing khua ngă yang.
23 Snăn Y-Salômôn dôk gŭ ti jhưng mtao Yêhôwa jing mtao čuê Y-Đawit ama ñu; leh anăn ñu đĭ kyar, leh anăn jih jang phung Israel gưt kơ ñu. 24Jih jang phung khua gai gĭt leh anăn phung kahan jhŏng ktang, msĕ mơh jih jang phung anak êkei Mtao Đawit ƀuăn klei diñu srăng gưt asăp kơ Mtao Salômôn. 25Yêhôwa brei kơ Y-Salômôn klei hing ang prŏng ti anăp ală jih jang phung Israel, leh anăn brei kơ ñu klei kdrăm kơah năng kơ mtao, amâo tuôm mâo ôh klei msĕ snăn kơ phung mtao êlâo kơ ñu hlăm čar Israel.
26Snăn Y-Đawit anak êkei Y-Yêsê kiă kriê leh jih jang phung Israel. 27 Ênuk ñu kiă kriê phung Israel mâo pă pluh thŭn; ñu kiă kriê kjuh thŭn ti ƀuôn Hêbron, leh anăn tlâo pluh tlâo thŭn hlăm ƀuôn Yêrusalem. 28Leh anăn ñu djiê mduôn jŏk, mâo klei mdrŏng, mâo klei mpŭ; leh anăn Y-Salômôn anak êkei ñu kiă kriê čuê ñu. 29Bruă Mtao Đawit mơ̆ng phŭn truh ti knhal tuč arăng čih leh hlăm hdruôm hră Klei Y-Samuel pô thâo bi ƀuh Yăl Dliê, leh anăn hlăm hdruôm hră Klei Yăl Dliê Y-Nathan khua pô hưn êlâo Yăl Dliê, leh anăn hlăm hdruôm hră Klei Y-Gat pô thâo bi ƀuh Yăl Dliê, 30mâo klei čih pioh jih bruă ñu kiă kriê, klei ktang ñu, leh anăn klei truh kơ ñu leh anăn kơ phung Israel, leh anăn kơ jih jang ƀuôn ala mtao phung găp djuê mkăn.