29

1Hađăch David lah ma lĕ rngôch phung tâm rƀŭn, "Kon bu klâu gâp Y-Salômôn, kanŏng êng păng Brah Ndu hŏ săch jêh, jêng ndăm jêh ri ê hŏ rgăn ôh âk nau tât, jêh ri kan jêng toyh. Yorlah ngih hađăch mâu di prăp ma bunuyh ôh, ƀiălah mra prăp ma Yêhôva Brah Ndu. 2Pôri gâp joi ăn geh ma ngih Brah Ndu gâp tĭng nâm gâp dơi; mah prăp ma ndơ ƀư đah mah, prăk prăp ma ndơ ƀư đah prăk, kông prăp ma ndơ ƀư đah kông, loih prăp ma ndơ ƀư đah loih, tơm si prăp ma ndơ ƀư đah tơm si, ndrel ma âk ngăn lŭ ônik jêh ri lŭ prăp rli lŭ muy tâm pot đah mah, kông lŭ geh âk ntil dak, ăp ntil lŭ khay jêh ri lŭ marbrơ. 3Rmeh ma nây gay ŭch ntop tay ma lĕ rngôch ndơ gâp hŏ geh jêh prăp ma ngih kloh ueh, gâp lĕ geh jêh drăp ndơ gâp nơm mah jêh ri prăk, yorlah gâp rŏng ma ngih Brah Ndu gâp, gâp ăn ndơ nây ma ngih Brah Ndu gâp 4pe rbăn talâng mah tă bơh n'gor Ôphir, pơh rbăn talâng prăk chrêk prăp mblum mpir ngih, 5jêh ri prăp ma lĕ rngôch kan phung blau kan mra ƀư, mah prăp ma ndơ ƀư đah mah jêh ri prăk prăp ma ndơ ƀư đah prăk. Pô nây mbu nơm ŭch nhhơr păng nơm prăp an ma Yêhôva nar aơ?"
6Nôk nây phung kôranh chiă uănh mpôl, kôranh chiă uănh noi deh, phung Israel, phung kôranh ma du rbăn nuyh, kôranh ma du rhiăng nuyh, jêh ri phung kôranh toyh chiă uănh kan hađăch ma nau maak nhhơr ndơ dadê. 7Khân păng nhhơr ma nau kan nkra ndâk ngih Brah Ndu: prăm rbăn talâng jêh ri du rmưn darik mah, du rbưn talâng prăk, du rmưn pham rbăn talâng kông, jêh ri du rsen talâng loih. 8Mbu nơm geh lŭ khlay ăn đŏng ma jrô prăp drăp ngih Yêhôva, Y-Jêhiêl bunuyh Gersôn jêng nơm chiă uănh ndơ nây. 9Pôri phung ƀon lan hâk răm ngăn yorlah phung nây ăn jêh ma nuih n'hâm ŭch, yorlah khân păng ma lĕ nuih n'hâm nhhơr ma Yêhôva; Hađăch David bêng ma nau răm maak tâm ban đŏng.

Y-David Mŏt Ton Ma Yêhôva

10Yor nây Hađăch David mŏt Ton ma Yêhôva tra năp lĕ rngôch phung tâm rƀŭn; jêh ri lah: "Mŏt ton ma may, Hơi Yêhôva, Brah Ndu Israel chô che hên ƀaƀơ n'ho ro! 11Hơi Yêhôva, May toyh ngăn, nau brah ngăn; nau chrêk ma lơp, nau dơi jêh ri nau hit ra nam; Hơi Yêhôva, yorlah lĕ rngôch kalơ trôk tâm neh ntu jêng ndơ may dadê; jêh ri Ƀon Bri Hađăch jêng ndơ may, jêh ri hên yơk ma may jêng kôranh ta kalơ lĕ rngôch. 12Nđâp nau ndrŏng kuăng jêh ri nau yơk tă luh bơh may Jêh ri may chiă uănh ta kalơ lĕ rngôch. Tâm ti may geh nau brah jêh ri nau katang; ma ti may ƀư ăn bu dơi toyh jêh ri ăn nau katang n'hâm suan ma lĕ rngôch bunuyh. 13Aƀaơ ri, Hơi Brah Ndu hên, Hên tâm rnê ma may, jêh ri mŏt ton ma amoh chrêk rmah may. 14"Ƀiălah mbu gâp jêng? Jêh ri mbu phung ƀon lan gâp jêng dĭng hên dơi nhhơr ma nuih n'hâm ŭch tâm ban pô aơ? Yorlah lĕ rngôch ndơ tă luh bơh may, jêh ri hên nhhơr ma may ndơ may nơm. 15Yorlah ta năp măt may, hên jêng phung bu năch jêh ri phung gŭ njơh bât lât, nâm bu lĕ rngôch phung chô che hên kăl e; rô̆ hên gŭ rêh ta neh ntu nâm bu gui, jêh ri mâu geh ôh nau kâp gân.
16Hơi Yêhôva, Brah Ndu hên, lĕ rngôch ndơ rmeh ler hên geh jêh aƀaơ gay ŭch ndâk du mlâm ngih ma Amoh Kloh Ueh may tă luh bơh ti may nơm, jêh ri lĕ rngôch jêng ndơ may nơm đŏng. 17Hơi Brah Ndu gâp, gâp gĭt jêh may sek uănh nuih n'hâm bunuyh, jêh ri rŏng ma nau sŏng srăng; ma nuih n'hâm sŏng gâp nhhơr jêh mâu geh bu nchâp lĕ rngôch ndơ aơ. Aƀaơ ri gâp saơ jêh phung ƀon lan may gŭ ta aơ ma nau răm rhơn nhhơr ma may. 18Hơi Yêhôva, Brah Ndu Y-Abraham, Y-Isăk, jêh ri Y-Israel phung chô che hên, ăn djôt prăp mro nau ton, nau mĭn nây tâm nuih n'hâm phung ƀon lan may, May gai ƀaƀơ jêh ri gay ăn djôt prăp nuih n'hâm khân păng mpeh ma may.
19Ăn ma Y-Salômôn, kon buklâu gâp, lĕ nuih n'hâm dơi djôt prăp nau may ntĭnh, nau may mbơh, jêh ri nau vay may, dơi ƀư nŭm, jêh ri gay ma păng dơi ndâk ngih brah, lĕ ndơ ƀư gâp hŏ ndrăp nŭm jêh."

Y-Salômôn Thoi Y-David Jêng Hađăch

20Nôk nây, Hađăch David lah ma lĕ rngôch phung tâm rƀŭn, "Aƀaơ ri, mŏt ton hom ma Yêhôva Brah Ndu khân may." Jêh ri lĕ rngôch phung tâm rƀŭn mŏt ton ma Yêhôva Brah Ndu phung chô che khân păng; Khân păng kŭnh bôk jêh ri chon mbah ma Yêhôva, jêh ri mbah ma hađăch." 21Nar pakơi nây, khân păng nhhơr ndơ ƀư brah jêh ri ndơ nhhơr gŭch ma Yêhôva du rbăn mlâm ndrôk nkuăng, jêh ri du rbăn mlâm biăp kon, ndrel ma ndơ nhhơr nhêt, jêh ri ndơ ƀư brah mbêng ler yor lĕ rngôch phung Israel; 22jêh ri khân păng nhêt sa ta năp Yêhôva nar nây ma nau răm maak ngăn. Nôk nây, du tơ̆ tay đŏng khân păng n'hao ăn Y-Salômôn, kon buklâu Y-David hao ƀư hađăch; khân păng tŏ dak ƀâu kah ma păng ta năp măt Yêhôva gay chiă uănh jêh ri tŏ dak ƀâu kah ăn Y-Sadôk jêng kôranh ƀư brah.
23Pônây, Y-Salômôn gŭ ta sưng hađăch Yêhôva, ƀư hađăch ntrok Y-David mbơ̆ păng; jêh ri păng dơi chăt hao, lĕ rngôch phung Israeh tông ma păng. 24Lĕ rngôch phung kôranh, jêh ri phung tahan dăng katang, ndrel ma phung kon buklâu Hađăch David đŏng mra ton khân păng tông bâr Hađăch Salômôn da dê. 25Yêhôva ăn ma Y-Salômôn nau lư n'găr toyh ta năp măt lĕ rngôch phung Israel, jêh ri ăn ma păng nau rnam khư ma hađăch, mâu mâp geh ôh tâm ban pônây ma phung hađăch lor panăp păng tâm n'gor Israel.
26Pôri Y-David, kon buklâu Y-Yêsê chiă uănh jêh lĕ rngôch phung Israel.
27Nôk păng chiă uănh phung Israel geh puăn jê̆t năm; păng chiă uănh pơh năm ta ƀon Hêbron, jêh ri pe jê̆t năm tâm ƀon Yêrusalem. 28Jêh ri păng khĭt ranh jŏk rêh; geh nau ndrŏng, geh nau bu yơk; jêh ri Y-Salômôn, kon buklâu păng, chiă uănh ntrok păng. 29Kan Hađăch David bơh ntơm saơm tât lôch bu chih jêh tâm ndrom sămƀŭt Nau Y-Samuel nơm gĭt tâm saơ Nkoch Bri, jêh ri tâm ndrom sămƀŭt Nau Nkoch Bri Y-Nathan, kôranh nơm mbơh lor, jêh ri tâm ndrom sămƀŭt Y-Gat, nơm gĭt tâm saơ Nkoch Bri, 30geh nau Chih prăp lĕ kan păng chiă uănh, nau katang păng, jêh ri nau tât ma păng jêh nây ma phung Israel, jêh ri ma lĕ rngôch ƀon bri hađăch phung bri dak êng.