1

Ê-đôm kiêu ngạo sẽ bị hạ xuống

1Khải tượng của Áp-đia. Chúa Giê-hô-va phán về Ê-đôm:
  Chúng ta có nghe lời rao từ Đức Giê-hô-va
   Và một sứ giả được sai đi giữa các nước rằng:
   “Hãy dấy lên! Nào chúng ta hãy tuyên chiến với nó!
  2Nầy Ta đã làm cho ngươi trở nên nhỏ bé giữa các nước.
   Ngươi sẽ bị khinh thường lắm.
  3Sự kiêu ngạo của lòng ngươi đã lừa dối ngươi.
   Ngươi là kẻ ở giữa những vầng đá,
   Sống ở trên cao;
  Ngươi tự nhủ rằng:
   ‘Ai có thể xô ta xuống đất?’
  4Dù ngươi bay cao như chim ưng,
   Dù ngươi lót ổ giữa các ngôi sao
  Ta cũng sẽ xô ngươi xuống khỏi đó,”
   Đức Giê-hô-va phán vậy!

Sự hung ác của Ê-đôm sẽ bị báo trả

  5Ôi, ngươi chắc sẽ bị hủy diệt!
   Nếu kẻ trộm hay là kẻ cướp ban đêm đến nhà ngươi,
  Chẳng lẽ chúng chỉ cướp vừa đủ thôi sao?
   Nếu những người hái nho đến cùng ngươi
   Chẳng lẽ chúng để sót lại một vài chùm nho sao?
  6Ê-sau sẽ bị lục soát là thể nào!
   Những đồ châu báu giấu kín của nó sẽ bị khám xét là thể nào!
  7Tất cả đồng minh của ngươi đã đuổi ngươi đến tận biên giới.
   Những bạn bè của ngươi thì đánh lừa và áp đảo ngươi;
  Còn những kẻ ăn bánh ngươi thì gài bẫy ngươi
   Nhưng chẳng hiểu biết gì cả.
  8Đức Giê-hô-va phán: “Trong ngày đó
   Chẳng phải Ta sẽ hủy diệt những kẻ khôn ngoan khỏi xứ Ê-đôm
   Và những người thông sáng khỏi núi Ê-sau sao?
  9Hỡi Thê-man, những lính chiến của ngươi sẽ thất kinh;
   Mọi người bị tàn sát và tiêu diệt khỏi núi Ê-sau.

Ê-đôm ngược đãi anh em mình

  10Vì sự tàn bạo ngươi đối với anh em ngươi là Gia-cốp
   Nên ngươi sẽ bị hổ thẹn và bị hủy diệt đời đời!
  11Trong ngày ngươi đứng nhìn kẻ thù cướp của cải nó
   Quân ngoại xâm tiến vào cổng thành nó
  Và bắt thăm chia thành Giê-ru-sa-lem
   Thì ngươi giống như một người trong bọn chúng.
  12Lẽ ra, ngươi chẳng nên hả hê nhìn anh em ngươi
   Trong ngày tai họa của nó;
  Đừng nên vui mừng
   Trong ngày hủy diệt của con cái Giu-đa;
  Cũng đừng nói cách khoe khoang
   Trong ngày nó bị khốn khổ.
  13Ngươi chẳng nên vào cổng thành dân Ta
   Trong ngày nó bị tai họa;
  Đừng hả hê nhìn nó mắc nạn,
   Trong ngày nó bị khốn khó!
  Chớ nên cướp lấy của cải nó trong ngày nó bị tai họa.
  14Ngươi chẳng nên đứng nơi ngã ba đường
   Để diệt những kẻ chạy trốn của nó,
  Và nộp những kẻ còn sống sót của nó
   Trong ngày nó gặp nguy nan.
  15Vì ngày của Đức Giê-hô-va đã gần trên tất cả các nước.
   Bấy giờ, người ta sẽ làm cho ngươi như điều chính ngươi đã làm;
   Những việc làm của ngươi sẽ đổ lại trên đầu ngươi.
  16Phải, như các ngươi đã uống trên núi thánh Ta thể nào
   Thì tất cả các nước cũng sẽ cứ uống thể ấy;
  Phải, chúng sẽ uống và nuốt đi
   Rồi chúng sẽ như vốn không hề có!

Chiến thắng cuối cùng của Y-sơ-ra-ên

  17Nhưng trên núi Si-ôn sẽ còn lại những người trốn thoát;
   Núi ấy sẽ là thánh
   Và nhà Gia-cốp sẽ được sản nghiệp mình.
  18Nhà Gia-cốp sẽ là lửa
   Và nhà Giô-sép sẽ là ngọn lửa;
  Nhà Ê-sau sẽ là đống rơm
   Mà họ sẽ đốt và thiêu đi.
  Nhà Ê-sau sẽ không còn ai sống sót”
   Vì Đức Giê-hô-va đã phán vậy.
  19Những người ở Nê-ghép sẽ được núi của Ê-sau;
   Những kẻ ở Sơ-phê-la sẽ được đất của người Phi-li-tin,
  Họ sẽ được cánh đồng của Ép-ra-im và cánh đồng của Sa-ma-ri;
   Những người Bên-gia-min sẽ được đất Ga-la-át.
  20Những kẻ bị lưu đày của quân đội Y-sơ-ra-ên ở giữa người Ca-na-an
   Sẽ chiếm được đất cho đến Sa-rép-ta.
  Những người từ Giê-ru-sa-lem bị lưu đày ở Sê-pha-rát sẽ được các thành ở Nê-ghép.
  21Những người được giải cứu sẽ lên núi Si-ôn để phán xét núi Ê-sau;
   Còn vương quốc thì sẽ thuộc về Đức Giê-hô-va.