1

Sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với Y-sơ-ra-ên và các nước lân cận

(1:1 – 2:16)


1Lời của A-mốt, một trong những chủ trại nuôi chiên ở Thê-cô-a, nói về những điều mình thấy liên quan đến dân Y-sơ-ra-ên dưới thời Ô-xia, vua Giu-đa và dưới thời Giê-rô-bô-am, con trai Giô-ách, vua Y-sơ-ra-ên, hai năm trước trận động đất.
2Người nói:
  “Từ Si-ôn, Đức Giê-hô-va gầm thét.
   Từ Giê-ru-sa-lem, Ngài làm cho vang tiếng mình ra.
  Những đồng cỏ của kẻ chăn chiên sẽ thảm sầu,
   Đỉnh núi Cạt-mên sẽ khô héo.”

Lời tiên tri về án phạt dành cho Đa-mách, Ga-xa, Ty-rơ, người Ê-đôm và người Am-môn

  3Đức Giê-hô-va phán:
   “Vì tội ác của Đa-mách chồng chất thêm tội ác
  Nên Ta không rút lại án phạt khỏi nó.
   Vì nó đã lấy dụng cụ đập lúa bằng sắt
   Mà đập Ga-la-át.
  4Ta sẽ sai lửa đến trên nhà Ha-xa-ên
   Để thiêu hủy các đền đài của Bên-ha-đát.
  5Ta sẽ bẻ gãy then cửa thành Đa-mách;
   Ta sẽ hủy diệt cư dân khỏi trũng A-ven
  Và kẻ cầm cây trượng khỏi Bết Ê-đen;
   Còn dân chúng A-ram sẽ bị lưu đày qua Ki-rơ”
   Đức Giê-hô-va phán vậy.

  6Đức Giê-hô-va phán:
   “Vì tội ác của Ga-xa chồng chất thêm tội ác
  Nên Ta không rút lại án phạt khỏi nó.
   Vì nó đã bắt toàn bộ dân chúng đi đày,
   Và nộp cho Ê-đôm.
  7Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Ga-xa
   Để thiêu hủy những đền đài của nó.
  8Ta sẽ dứt cư dân khỏi Ách-đốt
   Và kẻ cầm cây trượng khỏi Ách-ca-lôn.
  Ta sẽ trở tay Ta chống lại Éc-rôn
   Và phần sót lại của người Phi-li-tin sẽ chết”
   Chúa Giê-hô-va phán vậy.

  9Đức Giê-hô-va phán:
  “Vì tội ác của Ty-rơ chồng chất thêm tội ác
   Nên Ta không rút lại án phạt khỏi nó
  Vì chúng đã nộp cả dân chúng cho Ê-đôm
   Chẳng hề nhớ đến lời giao ước với anh em.
  10Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Ty-rơ
   Lửa sẽ thiêu hủy những đồn lũy của nó.”

  11Đức Giê-hô-va phán:
  “Vì tội ác của Ê-đôm chồng chất thêm tội ác
   Nên Ta không rút án phạt khỏi nó,
  Vì nó đã dùng gươm đuổi theo anh em mình
   Không chút xót thương;
  Nó cứ giữ cơn giận mãi mãi,
   Và nuôi thịnh nộ đến đời đời.
  12Ta sẽ sai lửa đến trên Thê-man,
   Lửa sẽ thiêu hủy những đồn lũy của Bốt-ra.”

  13Đức Giê-hô-va phán:
  “Vì tội ác của con cái Am-môn chồng chất thêm tội ác
   Nên Ta sẽ không rút án phạt khỏi nó.
  Vì chúng đã mổ bụng phụ nữ mang thai của Ga-la-át
   Để mở rộng biên cương mình.
  14Ta sẽ châm lửa đốt vách thành Ráp-ba,
   Lửa sẽ thiêu hủy những đồn lũy của nó
  Giữa tiếng kêu la trong ngày chiến trận,
   Giữa cơn gió lốc trong lúc phong ba.
  15Vua và các quan chức của chúng
   Sẽ cùng nhau bị lưu đày,”
   Đức Giê-hô-va phán vậy.