1

Bài giảng thứ nhất: Kêu gọi tiếp tục tái thiết đền thờ

1Vào ngày mồng một tháng sáu, năm thứ hai, triều vua Đa-ri-út, có lời của Đức Giê-hô-va phán qua nhà tiên tri A-ghê cho Xô-rô-ba-bên con trai Sa-anh-thi-ên, tổng đốc xứ Giu-đê, và cho Giê-hô-sua con trai Giô-xa-đác, thầy tế lễ thượng phẩm, như sau: 2Đức Giê-hô-va vạn quân phán: “Dân nầy nói rằng: ‘Chưa đến lúc xây lại đền thờ Đức Giê-hô-va.’”
3Vì vậy, có lời Đức Giê-hô-va phán qua nhà tiên tri A-ghê rằng: 4“Nay có phải là lúc các ngươi ở trong nhà có trần bằng ván, trong khi đền thờ nầy còn đổ nát không? 5Vậy bây giờ, Đức Giê-hô-va vạn quân phán thế nầy: ‘Hãy để tâm suy xét đường lối các ngươi. 6Các ngươi gieo nhiều mà gặt ít, ăn mà không no, uống mà không đã khát, mặc mà không ấm; và kẻ làm thuê thì đựng tiền công mình trong túi lủng.’
7Đức Giê-hô-va vạn quân phán: ‘Hãy để tâm suy xét đường lối các ngươi. 8Hãy lên núi đem gỗ về và hãy xây dựng đền thờ, để Ta hài lòng về nó và Ta sẽ được tôn vinh,’ Đức Giê-hô-va phán vậy. 9‘Các ngươi trông đợi nhiều mà được ít; những gì các ngươi đem vào nhà thì Ta đã thổi lên trên. Tại sao vậy?’ Đức Giê-hô-va vạn quân phán: ‘Ấy là vì nhà Ta vẫn còn đổ nát, mà các ngươi thì ai nấy bận rộn lo cho nhà riêng mình. 10Bởi thế, vì các ngươi mà trời giữ lại sương móc, và đất cũng giữ lại hoa màu. 11Ta đã gọi cơn hạn hán đến trên đất, trên núi non, trên ngũ cốc, trên rượu mới, trên dầu, trên sản vật do đất sinh ra, trên người, trên súc vật, và trên mọi việc do tay làm ra.’”
12Vậy Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-anh-thi-ên, và thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-sua, con trai Giô-xa-đác, cùng tất cả dân sót vâng theo tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình và lời của nhà tiên tri A-ghê mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã sai đến. Dân chúng tỏ lòng kính sợ trước mặt Đức Giê-hô-va. 13A-ghê, sứ giả của Đức Giê-hô-va, truyền sứ điệp của Đức Giê-hô-va cho dân chúng rằng: “Đức Giê-hô-va phán: ‘Chính Ta ở với các con.’”
14Rồi Đức Giê-hô-va giục giã lòng của tổng đốc Giu-đa là Xô-rô-ba-bên, con trai Sa-anh-thi-ên, lòng của thầy tế lễ thượng phẩm Giê-hô-sua, con trai Giô-xa-đác, và lòng của tất cả dân sót. Họ đều đến làm việc tại đền thờ Đức Giê-hô-va vạn quân, là Đức Chúa Trời của họ. 15Đó là ngày hai mươi bốn tháng sáu, năm thứ hai, triều vua Đa-ri-út.