1

Muab Entoo txu kuas qeg

1Aunpantiya zaaj yug quas toog. Vaajtswv Yawmsaub has le nuav txug cov Entoo.
  Peb nov xuv ntawm Yawmsaub tuaj,
   hab muaj ib tug xaa xuv moog thoob plawg
   ib tsoom tebchaws has tas,
  “Ca le sawv tseeg,
   ca peb sawv moog ua rog rua cov Entoo.”

  2“Saib maj, kuv yuav ua rua mej miv kawg
   rua huv ib tsoom tebchaws,
   mej yuav raug saib tsw taug heev.
  3Mej cov kws nyob huv tej kem zeb
   hab mej tej chaw nyob nyob qhov chaw sab,
  mej lub sab khaav theeb
   rov daag ntxag mej tug kheej.
  Mej xaav huv lub sab tas,
   ‘Leejtwg yuav nqug tau peb nqeg rua huv aav?’
  4Txawm yog mej nce moog sab yaam le tug laj,
   txawm yog mej lub zeg nrug cov nub qub nyob ua ke,
  los kuv yuav chua mej nqeg qhov ntawd lug.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.
  5“Yog tub saab tuaj txug mej,
   yog cov kws lws mej tuaj mo ntuj,
   es mej puam tsuaj lamswm taag,
  mas tub saab tsuas nyag kuas txaus
   nwg sab xwb los tsw yog?
  Yog cov kws de txwv maab tuaj txug mej,
   puab yuav tsw tseg tej txwv maab ib txha lov?
  6Exau raug muab lws saab kawg le lauj,
   nwg nyaj txag cuab txhaj cuab taam
   raug muab xawb coj moog taag huvsw.
  7Cov tuabneeg suavdawg kws koom nrug mej
   daag ntxag mej,
  puab muab mej lawv moog
   txug ncua nrwm teb lawm.
  Mej cov kwvluag rov tawm tsaam kov yeej mej,
   cov kws nrug mej sws raug noj ib lauj kaub mov
  kuj ua rooj hlua cuab mej.
   Tej nuav tsw muaj leejtwg nkaag sab hlo le.”
  8Yawmsaub has tas,
  “Nub ntawd kuv yuav tsw rhuav tshem
   cov tuabneeg txawj ntse pluj taag huv Entoo lov,
  hab tsw rhuav tshem cov kws txawj nkaag sab
   pluj taag sau lub roob Exau lov?
  9Lub moos Themaa 'e,
   koj cov tub rog sab luj sab tuab yuav ntshai kawg,
  txhua tug kws nyob sau lub roob Exau
   yuav raug tua tu noob nrho.
  10Vem yog tim qhov kws ua limham ndais ntuj
   rua koj tug kwv Yakhauj,
  koj yuav raug txaaj muag
   hab yuav raug muab txav tu nrho moog ib txhws.
  11Nub kws koj sawv rua ib caag saib,
   yog nub kws tuabneeg lwm tebchaws
   lws puab tej nyaj txag
  hab lwm haiv tuabneeg
   nkaag puab tej rooj loog lug,
  muab lub nroog Yeluxalee rhu ntawv saib leejtwg tau,
   koj kuj yog cov tuabneeg hov ib tug ntaag.
  12Tsw tswm nyog koj luag nyos
   rua nub kws koj tug kwv raug txom nyem ceblaaj,
  tsw tswm nyog koj xyiv faab luag nub
   kws cov Yuta raug kev puam tsuaj,
  tsw tswm nyog koj khaav
   rua nub kws puab raug txom nyem nyuaj sab.
  13Tsw tswm nyog koj nkaag kuv haiv tuabneeg
   lub rooj loog rua nub kws puab lamswm taag,
  tsw tswm nyog koj luag nyos qhov kws puab
   raug puam tsuaj rua nub kws puab lamswm taag,
  tsw tswm nyog koj lws puab tej nyaj txag
   rua nub kws puab lamswm taag.
  14Tsw tswm nyog koj sawv ntsug
   ntawm tej kev tshuam taav puab cov kws tswv dim,
  tsw tswm nyog koj muab cov kws dim
   lug cob rua yeeb ncuab
   rua nub kws puab raug txom nyem nyuaj sab.
  15Nub kws Yawmsaub teem ca
   lug ze ib tsoom tebchaws suavdawg lawm.
  Koj tau ua le caag lawm,
   koj yuav raug ib yaam le ntawd,
  tej kws koj ua yuav rov lug
   poob rua sau koj lub taubhau.
  16Koj haus sau kuv lub roob dawb huv le caag,
   tej tebchaws suavdawg kws nyob puag ncig koj
   yuav haus ib yaam le ntawd.
  Puab yuav haus kuas qaug hab puab yuav zoo le
   kws puab tub tsw tau txeev yug lug.
  17Yuav muaj tuabneeg huv lub roob Xi‑oo tswv dim,
   lub chaw ntawd yuav dawb huv.
  Yakhauj caaj ceg yuav rov tuav
   puab qub txeeg qub teg ua puab tug.
  18Yakhauj caaj ceg yuav ua suavtawg,
   Yauxej caaj ceg yuav ua nplaim tawg,
  Exau caaj ceg yuav ua quav nyaab,
   suavtawg hab nplaim tawg yuav kub taag du quas lug,
  Exau caaj ceg yuav tsw muaj leejtwg dim tau le,”
   tsua qhov Yawmsaub tub has ca lawm.
  19Cov kws nyob huv Neke
   yuav tau lub roob Exau ua puab tug,
  cov kws nyob sau tej pov roob Sefela
   yuav tau Filixatee tebchaws.
  Puab yuav tau Efa‑i tebchaws
   hab Xamali tebchaws ua puab tug,
  hab cov Npeeyamee yuav tau
   Kile‑a tebchaws ua puab tug.
  20Cov Yixayee kws poob tebchaws
   rua huv lub moos Halas,
  yuav tau Finikia tebchaws moog txug ncua
   lub moos Xalefa ua puab tug.
  Cov tuabneeg Yeluxalee kws poob tebchaws
   rua huv lub moos Xefala,
   yuav tau tej moos huv Neke ua puab tug.
  21Cov kws cawm lub tebchaws dim
   yuav nce moog rua sau lub roob Xi‑oo
   hab kaav lub roob Exau
  mas lub tebchaws yuav poob
   ua Yawmsaub le.