Lời giới thiệu

Thư Gia-cơ là một tập hợp các lời giáo huấn thực tế gửi cho tất cả con dân Đức Chúa Trời ở rải rác khắp nơi trên thế giới. Tác giả sử dụng nhiều hình ảnh sống động để trình bày những lời giáo huấn liên quan đến sự trải nghiệm thực tế và hướng dẫn tín hữu về thái độ cũng như nếp sống Cơ Đốc. Tác giả đứng trên quan điểm Cơ Đốc giáo bàn đến nhiều chủ đề khác nhau như giàu và nghèo, sự cám dỗ, đức tính tốt, thành kiến, đức tin và hành động, việc sử dụng cái lưỡi, sự khôn ngoan, tranh chấp, kiêu ngạo và khiêm nhường, đoán xét, khoe khoang, kiên nhẫn, và cầu nguyện.
 Bức thư cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hành động phải đi kèm với đức tin trong đời sống thực tiễn của Cơ Đốc giáo.

Bố cục

Giới thiệu (1:1)
Đức tin và sự khôn ngoan (1:2-8)
Nghèo và giàu (1:9-11)
Thử thách và cám dỗ (1:12-18)
Nghe và thực hành (1:19-27)
Lời cảnh cáo về sự kỳ thị (2:1-13)
Đức tin và hành động (2:14-26)
Cơ Đốc nhân và vấn đề cái lưỡi (3:1-18)
Cơ Đốc nhân và thế gian (4:1 – 5:6)
Những lời giáo huấn khác (5:7-20)