1

Tội lỗi và sự phán xét

(1:1 – 3:12)


1Lời của Đức Giê-hô-va phán với Mi-chê, người Mô-rê-sết trong thời các vua của Giu-đa là Giô-tham, A-cha và Ê-xê-chia, qua những điều người thấy về Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem.

Sự phán xét Sa-ma-ri

  2Hỡi tất cả các dân, hãy nghe!
   Hỡi đất và mọi vật trên đất, hãy lắng tai!
  Chúa Giê-hô-va từ đền thánh Ngài,
   Nguyện xin Chúa làm chứng chống lại các ngươi!
  3Vì kìa, Đức Giê-hô-va ra từ chỗ Ngài
   Ngự xuống và đạp trên các nơi cao của đất.
  4Các núi sẽ tan chảy dưới Ngài,
   Các thung lũng sẽ nứt ra
  Như sáp ở trước lửa,
   Như nước chảy xuống dốc.
  5Tất cả điều đó là do sự vi phạm của Gia-cốp
   Và vì tội lỗi của nhà Y-sơ-ra-ên.
  Sự vi phạm của Gia-cốp là gì?
   Chẳng phải là Sa-ma-ri sao?
  Các nơi cao của Giu-đa là gì?
   Chẳng phải là Giê-ru-sa-lem sao?
  6Vì thế, Ta sẽ khiến Sa-ma-ri như một đống đổ nát ngoài đồng,
   Như chỗ trồng nho
  Và Ta sẽ đổ gạch đá của nó xuống thung lũng,
   Khiến những nền nhà phơi trần ra.
  7Tất cả tượng chạm nó sẽ bị đập bể,
   Tất cả của dâng nó sẽ bị đốt trong lửa;
   Và Ta sẽ hủy phá tất cả thần tượng nó.
  Vì nó thu góp những của lễ từ tiền công của gái mại dâm;
   Cho nên, những của lễ đó sẽ lại được dùng làm tiền công cho gái mại dâm khác.

Số phận của các thành phố Giu-đa

  8Vì lý do đó, tôi sẽ khóc lóc và thở than,
   Cởi trần và đi chân đất;
  Tôi sẽ kêu gào như chó rừng
   Và rên xiết như chim cú.
  9Vì vết thương của nó không thể chữa được;
   Nó cũng lan ra đến Giu-đa,
  Đến tận cửa của dân tộc tôi,
   Tức là đến Giê-ru-sa-lem

  10Chớ rao tai nạn nầy ra trong Gát!
   Đừng khóc lóc gì cả!
  Tại Bết Lê-áp-ra,
   Hãy lăn lóc trong bụi đất.
  11Hỡi dân cư Sa-phi-rơ,
   Hãy ở trần truồng chịu xấu hổ mà đi qua!
  Dân cư Xa-a-nan
   Không bước ra.
  Người Bết-hê-xen khóc than
   Làm cho các ngươi mất chỗ nương tựa.
  12Dân cư Ma-rốt nóng lòng
   Mà trông đợi phước lành,
  Vì tai vạ từ Đức Giê-hô-va giáng xuống
   Đã đến cổng của Giê-ru-sa-lem.
  13Hỡi dân cư La-ki,
   Hãy lấy ngựa chạy mau thắng vào xe!
  Chính ngươi đã bắt đầu
   Làm cho con gái Si-ôn phạm tội,
  Vì tội ác của Y-sơ-ra-ên
   Đã thấy trong ngươi.
  14Vì thế, ngươi sẽ tặng quà
   Tiễn biệt Mô-rê-sết Gát!
  Các nhà của thành Ạc-xíp
   Sẽ lừa dối các vua Y-sơ-ra-ên.
  15Hỡi dân cư Ma-rê-sa,
   Ta sẽ đem một kẻ chinh phục các ngươi đến trên các ngươi;
  Vinh quang của Y-sơ-ra-ên
   Sẽ đến A-đu-lam.
  16Hãy làm hói đầu và cạo trọc đầu,
   Vì con cái mà ngươi ưa thích;
  Phải, hãy làm cho ngươi hói như chim ưng,
   Vì họ đều bị bắt lưu đày khỏi ngươi!