1

TẬP THỨ NHẤT

(Thi Thiên 1-41)

So sánh người công chính và kẻ gian ác

  1Phước cho người nào
   Chẳng đi theo mưu kế của kẻ ác,
  Chẳng đứng trong đường tội nhân,
   Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng.
  2Nhưng vui thích về luật pháp của Đức Giê-hô-va
   Và suy ngẫm luật pháp ấy ngày và đêm.
  3Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước,
  Sinh bông trái đúng mùa đúng tiết,
   Lá nó cũng chẳng tàn héo.
  Mọi việc người làm đều sẽ thịnh vượng.

  4Kẻ ác chẳng như vậy đâu,
   Nhưng chúng khác nào rơm rác gió thổi bay đi.
  5Vì thế, kẻ ác chẳng đứng nổi trong ngày phán xét,
   Tội nhân cũng không được vào hội người công chính.
  6Vì Đức Giê-hô-va biết đường lối người công chính,
   Nhưng đường lối kẻ ác sẽ bị diệt vong.