Lời giới thiệu

Tin Lành theo Mác bắt đầu bằng lời tuyên bố rằng đây là “Tin Lành của Đức Chúa Jêsus Christ, Con Đức Chúa Trời”. Chúa Jêsus được mô tả như là một người của hành động và thẩm quyền. Thẩm quyền của Ngài thể hiện qua sự dạy dỗ, năng quyền vượt trên ma quỷ và trong việc tha thứ tội lỗi cho dân chúng. Chúa Jêsus xưng rằng chính Ngài là Con Người đã đến trần gian dâng hiến mạng sống của Ngài để giải phóng nhân loại ra khỏi tội lỗi.
Tin Lành Mác trình bày Chúa Jêsus trong phương cách trực diện, mạnh mẽ với sự nhấn mạnh về điều Ngài đã làm hơn là lời nói và sự dạy dỗ của Ngài. Sau phần mở đầu ngắn về Giăng Báp-tít, báp-têm và sự chịu cám dỗ của Chúa Jêsus, tác giả ngay lập tức thuật về chức vụ dạy dỗ và chữa bệnh của Ngài. Cùng với thời gian trôi đi, các môn đồ của Chúa Jêsus hiểu về Ngài rõ hơn, thì trái lại những kẻ chống đối Chúa Jêsus càng trở nên thù địch với Ngài hơn. Các chương cuối thuật về những biến cố trong tuần lễ cuối cùng của Chúa Jêsus trên đất, đặc biệt là án phạt đóng đinh và sự phục sinh của Ngài.

Bố cục

Sự khởi đầu của Tin Lành (1:1-13)
Chức vụ công khai của Chúa Jêsus tại miền Ga-li-lê (1:14 – 9:50)
Hành trình từ Ga-li-lê đến Giê-ru-sa-lem (10:1-52)
Tuần lễ cuối cùng gần và tại Giê-ru-sa-lem (11:1 – 15:47)
Sự phục sinh của Chúa Jêsus (16:1-8)
Những lần hiện ra và sự thăng thiên của Chúa Phục Sinh (16:9-20)