Lời giới thiệu

Thư Thứ Nhì của Giăng được viết bởi “vị trưởng lão” gửi cho “bà được chọn cùng các con của bà”, có lẽ chỉ về một Hội Thánh địa phương và tín hữu trong Hội Thánh. Thông điệp của bức thư ngắn này là lời kêu gọi tín hữu hãy yêu thương nhau và cảnh cáo họ về các giáo sư giả cùng những dạy dỗ của họ.

Bố cục

Giới thiệu (1-3)
Tính ưu việt của tình yêu thương (4-6)
Lời cảnh cáo về các tà thuyết (7-11)
Kết luận (12-13)