Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ding kơna pơjao Yôhan
Ƀing mă tŭ: “Pô đah kơmơi arăng ruah laih,” năng ai anai jing sa boh Sang Ơi Adai plei amăng kuăl Asia Anet gah yŭ̱
Hrơi čih: Kơplăh wăh thŭn 85 hăng thŭn 95 Tơdơi Kơ Krist
Atŭt akŏ: Yôhan čih pơtrŭt kiăng kơ thâo kơnăl kiăng kơ djru ƀing nai đuaĭ hyu, yuakơ ƀing nai pơtô soh ăt đuaĭ hyu hăng pơtô tơlơi pơtô soh mơ̆n.

Hră Tal Dua Tui Hăng Yôhan Čih jing hră čih mơ̆ng “pô Kŏng Tha” kơ “pô Đah Kơmơi hơeng laih anŭn kơ ƀing ană bă ñu,” năng ai kiăng kơčrâo kơ Sang Ơi Adai plei hăng ƀing lŏm kơ Sang Ơi Adai anŭn yơh. Tơlơi pơtă be̱r anai jing tơlơi rơkâo pơđu̱r kơ tơlơi khăp kơ tơdruă laih anŭn pơkơđiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing nai pơtô soh wơ̆t hăng hơdôm tơlơi ƀing gơñu pơtô mơ̆n.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi pơhiăp hlâo (1-3)
Tơlơi blung hlâo amăng tơlơi khăp (4-6)
Tơlơi pơkơđiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng tơlơi pơtô pơhrăm (7-11)
Tơlơi klah čŭn (12, 13)