1

1Ngày mồng một tháng sáu năm thứ hai đời vua Đa-ri-út, tiên tri Hà-ghi truyền lại lời Chúa Hằng Hữu cho Xê-ru-ba-bên (con Sê-anh-thi-ên) tổng trấn Giu-đa và Giô-sua (con Giô-xa-đác) thầy tế lễ tối cao. 2-4Chúa Hằng Hữu toàn năng phán: "Dân này vẫn cho rằng chưa đến lúc xây lại Đền thờ. Thế thì, đây có phải là lúc các ngươi ở trong nhà sang lót ván cẩn thận, còn nhà Chúa lại đổ nát tiêu điều? 5Thử xét xem cuộc sống các ngươi ra sao. 6Các ngươi gieo nhiều nhưng gặt ít, ăn mà không no, uống mà không đã khát, mặc nhiều áo vẫn không đủ ấm, tiền lương tiêu phí hết như bỏ vào túi thủng. 7Thử nghĩ xem các ngươi có khá không? 8Cho nên, bây giờ hãy nghe lời Ta bảo, lên núi đốn gỗ, đem về cất Đền thờ cho Ta thỏa lòng, và vinh quang Ta sẽ hiện ra tại đấy.
9Các ngươi mong ước nhiều, nhưng được ít, những gì còn lại khi đem về nhà, lại bị Ta làm cho tiêu tán hết. Tại sao? Vì trong khi Đền thờ Ta đổ nát, các ngươi chỉ lo cho nhà riêng mình. 10Thế nên, Ta không cho sương rơi xuống và đất không sinh sản hoa mầu. 11Ta gọi hạn hán đến trên đất, trên miền cao nguyên; làm khô héo thóc lúa, nho, ô-liu và các mùa màng khác; các ngươi và bầy gia súc phải đói khát, công việc các ngươi làm đều chịu ảnh hưởng nặng nề của cuộc hạn hán này."
12Xê-ru-ba-bên (con Sê-anh-thi-ên) tổng trấn Giu-đa, Giô-sua (con Giô-xa-đác) thầy tế lễ tối cao và những người còn sót lại trong nước vâng theo lời Chúa do tiên tri Hà-ghi truyền lại. Họ tỏ lòng kính sợ trước mặt Chúa. 13Hà-ghi sứ giả của Chúa Hằng Hữu, truyền lại cho toàn thể nhân dân lời Chúa phán: "Ta ở với các ngươi!" 14Chúa giục giã lòng Xê-ru-ba-bên, Giô-sua và những người còn lại. Họ đua nhau đến lo việc xây lại Đền thờ. 15Hôm ấy là ngày 24 tháng 6, năm thứ hai đời Đa-ri-út.