6

Lý lẽ của Chúa

  1Bây giờ hãy nghe lời CHÚA phán:
   “Hãy đứng lên; biện bạch lý lẽ ngươi trước các núi;
  để cho các đồi nghe tiếng ngươi.
  2Hỡi các núi, hãy lắng nghe lý đoán của Chúa.
   Hỡi các nền của đất, hãy lắng tai.
  CHÚA có lý đoán nghịch dân Ngài,
   Ngài sẽ truy tố Ít-ra-en.”
  3Ngài phán, “Hỡi dân ta,
   ta đã làm gì cho các ngươi?
  Ta làm gì mà các ngươi chán ta?
   Hãy cho ta biết đi.
  4Ta đã mang các ngươi ra khỏi xứ Ai-cập
   giải thoát các ngươi khỏi gông cùm nô lệ;
  Ta sai Mô-se, A-rôn, và Mi-ri-am đến cùng các ngươi.
  5Hỡi dân ta, hãy nhớ lại
   âm mưu ác độc mà Ba-lác, vua Mô-áp
   và Ba-la-am, con trai Bê-ô bày cho Ba-lác.
  Hãy hồi tưởng lại chuyện xảy ra
   từ vùng cây Si-tim cho đến Ghinh-ganh
   để các ngươi biết rằng CHÚA làm điều phải.”
  6Các ngươi nói, “Tôi sẽ mang theo của lễ gì khi tôi ra mắt CHÚA,
   khi tôi quì lạy trước Thượng-Đế trên cao?
  Tôi có nên mang của lễ thiêu cho Ngài,
   với bò con giáp năm không?
  7Liệu CHÚA có hài lòng
   với một ngàn chiên đực không?
  Hay là Ngài sẽ hài lòng
   với hằng vạn sông dầu không?
  Tôi có nên dâng con đầu lòng
   vì điều ác tôi đã làm không?
  Tôi có nên dâng chính con tôi
   để đền bù tội lỗi tôi không?”
  8CHÚA đã cho ngươi, là con người,
   biết điều thiện;
  Ngài cho ngươi biết điều Ngài muốn từ ngươi:
   Là đối xử phải chăng với mọi người,
   nhân từ với kẻ khác,
  sống khiêm nhường,
   vâng theo Thượng-Đế ngươi.
  9Tiếng của CHÚA gọi vào thành,
   người khôn ngoan tôn trọng danh Ngài,
  Cho nên các ngươi là các chi tộc
   đang nhóm họp trong thành, hãy để ý;
  10Trong nhà của kẻ gian ác
   vẫn còn có của báu gian ác
  và cân giả đáng nguyền rủa hay sao?
  11Làm sao mà ta có thể tha thứ
   cho kẻ lường gạt người khác
   bằng cách dùng trái cân
   và cái cân giả được?
  12Kẻ giàu trong thành phố
   làm chuyện hung ác.
  Dân trong thành nói dối;
   không nói thật.
  13Còn về phần ta,
   ta sẽ khiến các ngươi đau ốm.
  Ta sẽ đánh các ngươi,
   tàn hại các ngươi vì tội lỗi các ngươi.
  14Các ngươi ăn, nhưng không no;
   các ngươi sẽ vẫn đói và bụng trống.
  Các ngươi sẽ tích trữ mà chẳng có gì,
   và những gì các ngươi chất chứa
   sẽ bị gươm dao tiêu hủy.
  15Các ngươi sẽ trồng nhưng không gặt hái được.
   Các ngươi sẽ đạp lên trái ô liu,
   nhưng sẽ không lấy được dầu.
  Các ngươi sẽ đạp lên trái nho,
   nhưng sẽ không được uống rượu mới.
  16Vì các ngươi tuân theo luật lệ của vua Ôm-ri
   và làm những điều giống như gia đình A-háp;
  các ngươi nghe theo lời khuyên của chúng.
   Cho nên ta sẽ để các ngươi bị tiêu diệt.
  Dân cư trong thành sẽ bị nhạo cười,
   và các dân khác sẽ chế giễu ngươi.