6

Tơlơi Yahweh Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Ƀing Israel

  1Hơmư̆ bĕ kơ tơlơi Yahweh pơhiăp pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Israel tui anai,
   Ơ Yahweh, tơgŭ bĕ, pơrơđah bĕ kơđi Ih,
   brơi bĕ khul bŏl čư̆ hơmư̆ hơget tơlơi Ih pơhiăp.
  2Ơ khul čư̆ čan, atur hlŏng lar kơ lŏn tơnah hơi,
   hơmư̆ bĕ kơđi Yahweh pơrơđah.
   Yahweh hơmâo kơđi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ană plei Ñu.
   Ñu či phŏng kơđi pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing Israel yơh.
  3Yahweh pơhiăp tui anai, “Ơ ƀing ană plei Kâo hơi,
   hơget tơlơi tơnap tap Kâo hơmâo ngă laih kơ ƀing gih lĕ?
   Hiư̆m pă Kâo hơmâo pơkơtraŏ hĭ ƀing gih laih hă?
   Laĭ glaĭ kơ Kâo bĕ.
  4Kâo ba tơbiă laih ƀing gih mơ̆ng lŏn čar Êjip;
   Kâo pơklaih laih ƀing gih mơ̆ng hlŭn mơnă;
   Kâo pơkiaŏ laih Môseh, A̱rôn laih anŭn HʼMiriam kiăng kơ ba akŏ ƀing gih.
  5Ơ ƀing ană plei Kâo hơi, hơdơr bĕ tơlơi pơtao Balak jing pơtao ƀing Môab ngă laih mơneč sat kơ ƀing gih,
   laih anŭn hiư̆m tơlơi Balaam ană đah rơkơi Beôr laĭ glaĭ laih kơ ñu.
   Hơdơr bĕ khul tơlơi hơmâo truh laih ƀơi jơlan mơ̆ng anih jưh Sitim truh pơ anih jưh Gilgal.
   Hơdơr bĕ abih bang tơlơi anŭn,
   tui anŭn ƀing gih či thâo hluh yơh khul bruă Kâo ngă laih kiăng kơ pơklaih hĭ ƀing gih.”
  6Hơget gơnam pơyơr kâo či ba nao kơ Yahweh, jing Ơi Adai hăng adai adih,
   tơdang kâo nao kơkuh pơpŭ kơ Ñu lĕ?
   Djơ̆ mơ̆ kâo či ba nao khul ană rơmô tơno hadơi hiam hloh kiăng kơ pơyơr kơ Ñu?
  7Yahweh či mơak mơ̆,
   tơdah kâo pơyơr kơ Ñu rơbâo rơbăn khul triu ƀôdah ia rơmuă ôliwơ bă blai nanao?
   Djơ̆ mơ̆ kâo či pơyơr kơ Ñu ană kơčoa kâo kiăng kơ kla kơ tơlơi soh sat kâo?
  8Ƀu djơ̆ ôh! Yahweh hơmâo pơtă laih kơ ƀing ta hơget tơlơi jing hiam klă.
   Anai yơh jing tơlơi Ñu kiăng kơ ƀing ta ngă:
   Ngă tơlơi tơpă hơnơ̆ng, pơrơđah tơlơi khăp hiam klă,
   laih anŭn hơdip luă gŭ pơgop pơlir kơ Ơi Adai ta.

Tơlơi Soh Israel Laih Anŭn Tơlơi Phak Pơkra

  9Tơdah sa čô rơgơi, ñu khŏm huĭ pơpŭ kơ Yahweh yơh;
   Yahweh pơhiăp kraih nao pơ plei tui anai,
   “Hơmư̆ bĕ, Ơ ƀing mơnuih dŏ pơƀut glaĭ ƀơi plei Yerusalaim anai hơi!
  10Amăng khul sang ƀing sat ƀai hơmâo le̱ng kơ mŭk dram jing gơnam ƀing gơñu klĕ mă soh sel.
   Ƀing gơñu yua khul gơnam pơkă soh, anŭn jing bruă Kâo pơrơmut biă mă.
  11Hiư̆m Kâo dưi pap brơi kơ ƀing mơnuih yua khul gai pơkă laih anŭn pơkơtraŏ soh lĕ?
  12Ƀing pơdrŏng amăng plei gih kơtư̆ juă plŏm ƀlŏr ƀing ƀun rin,
   laih anŭn abih bang ƀing mơnuih amăng plei gih anŭn le̱ng kơ jing ƀing pleč ƀlŏr soh sel.
  13Tui anŭn, Kâo hơmâo čơdơ̆ng pơrăm pơrai hĭ laih ƀing gih,
   yuakơ khul tơlơi soh sat gih.
  14Ƀing gih či ƀơ̆ng samơ̆ ƀu či hrăp ôh,
   hlŭng gih ăt či dŏ rơpa mơ̆n.
  Ƀing gih či ko̱m pioh samơ̆ ƀu dưi djă̱ pioh hơget gĕt ôh;
   gơnam hơget ƀing gih răk pioh, Kâo či pơrai hĭ hăng tơlơi pơblah yơh.
  15Ƀing gih či jŭ pla pơdai, samơ̆ ƀing gih ƀu hơpuă ôh.
   Ƀing gih či djet ia rơmuă mơ̆ng boh ôliwơ, samơ̆ ƀu truh yua ia rơmuă anŭn kơ gih pô ôh.
   Ƀing gih či pơkra tơpai boh kơƀâo, samơ̆ ƀing gih ƀu či mơñum ia anŭn ôh.
  16Khul tơlơi anŭn či truh yơh yuakơ ƀing gih hơmâo đuaĭ tui laih bruă mơnuă sat ƀai pơtao Omri
   laih anŭn ană ñu pơtao Ahab.
  Ƀing gih hơmâo đuaĭ tui nanao laih khul tơlơi phiăn kơčĕ soh sat gơñu,
   tui anŭn yơh, Kâo či pơrai hĭ ƀing gih,
   laih anŭn abih bang ƀing lŏn čar jum dar či djik djak kơ ƀing gih biă mă yơh.”