6

CHÚA Thách Ðố Tuyển Dân của Ngài

  1Bây giờ hãy nghe những gì CHÚA phán:
  “Hãy đứng dậy và trình bày duyên cớ của các ngươi trước mặt các núi,
  Hãy giải thích lý do của các ngươi trước mặt các đồi.”

  2Hỡi các núi, hãy nghe đây,
  CHÚA có một vấn đề cần đối chất,
  Hãy lắng nghe, hỡi các nền tảng muôn đời của trái đất,
  Vì CHÚA có một vấn đề cần đối chất với tuyển dân của Ngài.
  Ngài muốn đưa I-sơ-ra-ên ra để được xét xử công khai, phải trái rõ ràng.

  3“Hỡi dân của Ta, Ta đã làm gì đối với ngươi?
  Ta có là gánh nặng của ngươi chăng?
  Hãy chứng minh cho Ta thấy đi.
  4Này, Ta đã đem ngươi ra khỏi đất Ai-cập,
  Ta đã chuộc ngươi khỏi nhà nô lệ,
  Ta đã sai Mô-sê, A-rôn, và Mi-ri-am đi trước ngươi.
  5Hỡi dân Ta, hãy nhớ lại âm mưu của Ba-lác vua Mô-áp,
  Hãy nhớ lại những gì Ba-la-am con của Bê-ô đã đáp với hắn.
  Hãy nhớ lại chặng đường từ Si-tim đến Ghinh-ganh,
  Ðể ngươi nhận biết ơn cứu rỗi của CHÚA.”

Ðiều CHÚA Ðòi Hỏi

  6Tôi sẽ mang gì đến để ra mắt CHÚA,
  Và sấp mình tôi trước thánh nhan của Ðức Chúa Trời tối cao?
  Phải chăng tôi sẽ đến trước mặt Ngài với các của lễ thiêu,
  Và với những bò con một tuổi?
  7CHÚA há sẽ vui lòng với hàng ngàn chiên đực,
  Hoặc với hàng vạn suối dầu sao?
  Ngài há sẽ vui khi tôi dâng con đầu lòng của tôi để chuộc tội cho tôi,
  Tức dâng con ruột của tôi để chuộc tội cho linh hồn tôi sao?

  8Hỡi con người, Ngài đã bảo ngươi điều gì là tốt,
  Và điều CHÚA đòi hỏi ngươi chẳng phải là thực thi công lý, yêu mến thương xót, và bước đi cách khiêm nhường với Ðức Chúa Trời của ngươi sao?

Gian Lận và Bạo Tàn Sẽ Bị Phạt

  9Tiếng của CHÚA kêu lên nghịch lại thành.
  Ai khôn ngoan khá biết kính sợ danh Ngài.
  “Hãy nghe đây, hỡi kẻ cầm gậy quyền hành và hỡi những kẻ trao quyền hành cho nó:
  10Có phải trong nhà của kẻ ác có các kho báu chứa những của cải bất lương,
  Và có cái ê-pha không đúng dung lượng đáng gớm ghiếc chăng?
  11Có thể nào Ta cho là trong sạch những cái cân không thật,
  Và cái bao chứa các quả cân không đúng được chăng?
  12Vì bọn giàu có trong thành đều hung tàn bạo ngược,
  Còn dân trong thành thì quen thói dối gian;
  Lưỡi trong miệng chúng chuyên môn lường gạt.
  13Vì thế, Ta sẽ đánh ngươi cho trọng thương chí tử;
  Ta sẽ làm ngươi ra hoang tàn vì các tội của ngươi.
  14Ngươi sẽ ăn nhưng không no,
  Bụng ngươi sẽ luôn cồn cào vì đói;
  Ngươi sẽ để dành, nhưng của cải để dành sẽ chẳng còn giá trị,
  Những gì ngươi để dành được Ta sẽ trao cho gươm đao cướp đi.
  15Ngươi sẽ gieo nhưng không gặt;
  Ngươi sẽ đạp trái ô-liu để làm dầu nhưng chính ngươi không được xức dầu;
  Ngươi sẽ làm rượu nho nhưng không được uống rượu nho đó.
  16Các ngươi đã giữ theo các đạo luật của Ôm-ri và thực hiện các chỉ thị của nhà A-háp;
  Các ngươi cứ làm theo các truyền thống sai lạc do chúng đặt ra;
  Vì thế, Ta sẽ biến ngươi ra nơi hoang tàn đổ nát,
  Khiến dân ngươi thành cớ cho thiên hạ cười chê,
  Ðể ngươi sẽ mang lấy nỗi nhục của dân Ta như vậy.”