4

Luật pháp sẽ đến từ Giê-ru-sa-lem

  1Trong ngày cuối cùng,
   núi của đền thờ Chúa sẽ cao hơn các núi,
  cao hơn các đồi;
   mọi dân sẽ đổ về đó.
  2Các dân sẽ đến nói rằng,
   “Chúng ta hãy lên núi của CHÚA,
   đến đền thờ Thượng-Đế của Gia-cốp,
  để Ngài dạy cho chúng ta đường lối Ngài,
   để chúng ta vâng theo lời giáo huấn Ngài.”
  Những lời giáo huấn Ngài sẽ phát ra từ Xi-ôn,
   lời của CHÚA sẽ phát ra từ thành Giê-ru-sa-lem.
  3Chúa sẽ xét xử các dân tộc;
   Ngài sẽ quyết định về các dân tộc hùng mạnh xa xôi.
  Họ sẽ đập gươm thành ra lưỡi cày,
   biến giáo thành lưỡi hái.
  Dân nầy không còn vung gươm lên
   nghịch dân khác;
  họ sẽ không còn tập tành chiến tranh nữa.
  4Ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho và cây vả mình,
   không ai khiến họ sợ hãi,
  vì CHÚA Toàn Năng phán vậy.
  5Các dân tộc khác muốn theo thần của họ thì theo,
  nhưng chúng ta sẽ theo CHÚA
   là Thượng-Đế chúng ta cho đến đời đời.
  6CHÚA phán, “Lúc đó,
  ta sẽ nhóm họp những kẻ què;
   ta sẽ gom góp những kẻ bị hất hủi,
  và những kẻ mà ta đã gây thảm họa.
  7Ta sẽ khiến những kẻ què quặt được sống,
   và ta sẽ biến những kẻ bị hất hủi,
   thành một dân tộc hùng mạnh.
  CHÚA sẽ làm vua của họ trên núi Xi-ôn
   từ nay cho đến đời đời.
  8Còn ngươi, là tháp canh bầy súc vật,
  đồi của Xi-ôn,
   nước sẽ đến với ngươi như trước kia.
  Hỡi Giê-ru-sa-lem,
   quyền cai trị sẽ trở lại cùng ngươi.”

Tại sao dân Ít-ra-en phải bị lưu đày

  9Nầy, tại sao ngươi khóc thảm thiết như vậy?
   Vua ngươi chết rồi sao?
  Có phải ngươi mất một tay trợ lực,
   đến nỗi ngươi đau đớn như đàn bà sắp sinh con?
  10Hỡi dân cư Xi-ôn, hãy ráng sức và chịu đau đớn.
  Hãy như đàn bà rặn đẻ,
   vì nay ngươi phải rời thành và sống trong đồng.
  Ngươi sẽ phải bị đày qua Ba-by-lôn,
   nhưng ở đó ngươi sẽ được an toàn.
  CHÚA sẽ đi đến đó
   để chuộc ngươi về khỏi tay kẻ thù ngươi.
  11Nhưng nay nhiều dân tộc đã đến đánh ngươi,
   bảo rằng, “Chúng ta hãy tiêu diệt Xi-ôn.
  Chúng ta sẽ nhìn nó và hớn hở
   vì đã đánh thắng nó.”
  12Nhưng chúng không biết CHÚA nghĩ gì;
   chúng không hiểu chương trình Ngài.
  Ngài đã gom góp chúng lại như những bó lúa
   mang đến sàn đạp lúa.
  13“Hỡi dân cư Xi-ôn, hãy dậy mà đập lúa.
   Ta sẽ khiến các ngươi mạnh
   như thể các ngươi có sừng bằng sắt,
   vó bằng đồng.
  Các ngươi sẽ đập nhiều dân thành những mảnh vụn
   và dâng của cải chúng cho CHÚA,
  dâng kho báu chúng
   cho CHÚA của toàn thế gian.”