6

1 Hỡi người xinh đẹp hơn hết trong các người nữ, lương nhân của chị đi đâu?
 Lương nhân của chị xây về hướng nào?
 Chúng tôi sẽ cùng đi tìm người với chị.

2 Lương nhân tôi đi xuống vườn người,
 Nơi vuông đất hương hoa,
 Đặng chăn trong vườn,
 Và bẻ hoa huệ.
3 Tôi thuộc về lương nhân tôi,
 Và lương nhân tôi thuộc về tôi;
 Người chăn bầy mình giữa đám hoa huệ.

4 Hỡi bạn tình ta, mình xinh đẹp như Thiệt-sa,
 Có duyên như Giê-ru-sa-lem,
 Đáng sợ khác nào đạo quân giương cờ xí.
5 Hãy xây mắt mình khỏi ta,
 Vì nó làm cho ta bối rối.
 Tóc mình khác nào đoàn dê trên triền núi Ga-la-át;
6 Răng mình như bầy chiên cái,
 Từ nơi tắm rửa mới lên;
 Thảy đều sanh đôi,
 Không một con nào son sẻ.
7 Má mình trong lúp tợ một nửa quả lựu.
8 Có sáu mươi hoàng hậu, tám mươi cung phi,
 Và nhiều vô số con đòi:
9 Chim bồ câu ta, người toàn hảo ta
 Vốn là có một, con một của mẹ mình.
 Kẻ kén chọn của người đã sanh đẻ mình.
 Các con gái đều thấy nàng, và xưng nàng có phước.
 Đến đỗi những hoàng hậu và cung phi cũng đều khen ngợi nàng.

10 Người nữ nầy là ai, hiện ra như rạng đông,
 Đẹp như mặt trăng, tinh sạch như mặt trời,
 Đáng sợ khác nào đạo quân giương cờ xí?

11 Tôi đi xuống vườn hạnh đào,
 Đặng xem cây cỏ xanh tươi của trũng,
 Đặng thử coi vườn nho đã nứt đọt,
 Thạch lựu đã nở hoa chưa.
12 Không ngờ, lòng tôi dẫn dắt tôi
 Trên các xe của dân sự tôi có tình nguyện.

13 Hỡi Su-la-mít, hãy trở về, hãy trở về!
 Khá trở về, trở về, hầu cho chúng tôi xem thấy người. ---

 Vì sao các ngươi muốn thấy người Su-la-mít,
 Như thấy sự nhảy múa của Ma-ha-na-im?