6

Ƀing Gơyut

  1Ơ pô hiam hloh amăng ƀing đah kơmơi hơi,
   pơpă pô ih khăp hơmâo đuaĭ nao laih lĕ?
  Jơlan pă pô ih khăp anŭn wĕh nao,
   tui anŭn ƀing gơmơi či hơduah sem ñu hrŏm hăng ih lĕ?

Pô Dra Hơči̱h

  2Pô kâo khăp hơmâo trŭn nao laih pơ war đang ñu,
   pơ khul đang lŏn hơmâo kơyâo ƀâo mơngưi,
  kiăng kơ wai amăng khul đang
   laih anŭn kiăng kơ pơƀut glaĭ khul bơnga pông yang yơh.
  3Kâo lŏm kơ pô kâo khăp laih anŭn pô kâo khăp lŏm kơ kâo yơh;
   ñu răk wai tŏng krah khul bơnga pông yang.

Pô Tơdăm

  4Ih hiam rô̆ biă mă jing hiam kar hăng plei phŭn Tirzah yơh, Ơ gơyut khăp kâo hơi,
   jing hiam hiut kar hăng plei phŭn Yerusalaim,
   jing kơdrưh kơdrŏm kar hăng ƀing ling tơhan djă̱ khul hla gru yơh.
  5Wĕh hĭ bĕ mơta ih mơ̆ng kâo,
   yuakơ ñu ngă kơ kâo rŭng răng.
  Ƀŭk ih hơtăm hrup hăng tơpul bơbe jŭ̱
   trŭn rai mơ̆ng čư̆ Gilead.
  6Khul tơgơi ih kô̱̆ kar hăng tơpul triu pơrơđah blâo kô̱̆
   phrâo tơbiă rai mơ̆ng anih mơnơi.
  Rĭm ƀĕ le̱ng kơ pơdjơ̆ hăng tơdruă,
   laih anŭn ƀu hơmâo ôh sa ƀĕ amăng gơñu rơngiă hĭ.
  7Dua gah meng ih gah lăm kơ khăn pơgang
   jing hrup hăng sămkrah boh pumƀre yơh.
  8Hơmâo nămpluh čô bơnai pơtao laih anŭn sapănpluh čô bơnai hle̱,
   ƀing đah kơmơi hơči̱h lu biă mă ƀu thâo yap ôh;
  9samơ̆ čim pơrơgŏm kâo, pô hlo̱m ƀo̱m kâo, jing pô hiam yom nik;
   jing kơnơ̆ng sa čô ană dra amĭ ñu đôč,
   jing pô khăp mơak biă mă kơ pô tơkeng rai ñu.
  Ƀing đah kơmơi ƀuh ñu laih anŭn bơni hiam kơ ñu;
   ƀing bơnai pơtao laih anŭn ƀing bơnai hle̱ bơni hơơč kơ ñu yơh.

Ƀing Gơyut

  10Hlơi jing pô anai lĕ?
   Yuakơ ñu pơƀuh rai kar hăng hrơi sing guah,
  hiam kar hăng yang blan, bơngač rơđah kar hăng yang hrơi,
   kơdrưh kơdrŏm kar hăng ƀing ling tơhan djă̱ khul hla gru.

Pô Tơdăm

  11Kâo trŭn nao pơ đang kơyâo tơnia
   kiăng kơ lăng kơyâo pơtâo čă đĭ amăng dơnung,
  kiăng kơ lăng tơdah khul phŭn boh kơƀâo čơnŭh đĭ hla
   ƀôdah phŭn boh pumƀre bluh bơnga laih mơ̆n thâo.
  12Hlâo kơ kâo thâo kơ tơlơi anŭn,
   tơlơi amoaih kiăng kâo ba kâo amăng khul rơdêh aseh khua ba akŏ ƀing ană plei kâo yơh.

Ƀing Gơyut

  13Wơ̆t glaĭ, wơ̆t glaĭ bĕ, Ơ HʼSulamit ăh!
   Wơ̆t glaĭ, wơ̆t glaĭ bĕ, tui anŭn ƀing gơmơi dưi angak lăng ƀơi ih!

Pô Tơdăm

  Yua hơget ƀing gih kiăng angak lăng ƀơi HʼSulamit
   kar hăng angak lăng ƀơi tơlơi ƀing Mahanaim yŭn suang lĕ?