6

Yeluxalee tej ntxhais has

  1Tug kws zoo nkauj tshaaj plawg
   ib tsoom hluas nkauj huvsw 'e,
   tug kws ntxwm koj sab moog rua twg lawm?
  Tug kws ntxwm koj sab
   moog txujkev twg lawm?
   Peb yuav nrug koj moog nrhav.

Tug hluas nkauj has

  2Tug kws kuv ntxwm sab
   moog nraag nwg lub vaaj,
   hab moog rua thaaj kws cog txum lom,
  sub nwg txhad yug tau nwg paab yaaj
   huv lub vaaj, hab de tej paaj lilij.
  3Tug kws ntxwm kuv sab
   yog kuv teej kuv tug,
   hab kuv yog nwg teej tug.
  Nwg yug nwg paab yaaj
   huv tej paaj lilij.

Zaaj Nkauj Tswb

Tug hluas nraug has

  4Tug kws kuv nyam, koj zoo nkauj
   yaam le lub moos Thilaxa,
   hab zoo nkauj yaam le lub nroog Yeluxalee,
  koj zoo hab txaus fwm
   yaam nkaus le paab tub rog kws muaj chij.
  5Koj ca le tig koj qhov muag rua ib qho
   vem yog koj qhov muag
   ua rua kuv nyob tsw qaab.
  Koj plaubhau nplwg quas loo
   yaam le paab tshws
   kws nqeg peg ntaav roob Kile‑a lug.
  6Koj cov nav zoo taam paab yaaj
   kws nyav muab plaub txav taag
   hab muab ntxuav taag.
  Txhua tug muaj mivnyuas ntxaib
   hab tsw muaj ib tug kws sem mivnyuas le.
  7Koj ob saab plhu
   kws nyob huv qaab ntaub kauv,
  tshab lab ploog le txwv ntsab pobkws
   phua ob saab.
  8Muaj rau caum tug puj vaaj
   hab yim caum tug nam yau
   hab hluas nkauj coob suav tsw txheeb.
  9Kuv tug nquab taug,
   kuv tug kws zoo nkauj tshaaj plawg,
  muaj tuab tug xwb,
   nwg nam xaam pum nwg ib leeg xwb,
   tug kws yug nwg hlub nwg nyam nwg heev.
  Tej hluas nkauj pum nwg
   mas hu nwg tas tug muaj moov.
  Tej puj vaaj hab tej nam yau
   kuj qhuas nwg.
  10Tug nuav yog leejtwg?
   Nwg tsaa qhov muag saib kaaj quas zug
   yaam le taagkig,
  zoo nkauj yaam le lub hli, ci yaam le lub nub,
   hab txaus fwm yaam nkaus le
   paab tub rog kws muaj chij.
  11Kuv nqeg moog rua huv
   lub vaaj txwv qaab rog,
   kuv saib tej ntsuag ntoo huv haav
  hab saib tej txwv maab ua cos paaj los tsw tau
   hab txwv ntsab pobkws tawg paaj los tsw tau.
  12Thaus kuv tub tsw tau faaj,
   tej kws kuv xaav ua rua kuv lub sab
  yuj plawg moog nrug nwg nyob ua ke
   huv nwg lub tsheb lawm.

Yeluxalee tej ntxhais has

  13Tug hluas nkauj Sulee 'e, rov lug, rov lug.
   Koj ca le rov lug,
   rov lug peb txhad tau pum koj qhuas koj.

Tug hluas nkauj has

  Ua le caag mej yuav saib
   tug hluas nkauj Sulee, ib yaam le saib
   luas seev cev huv Manaha‑i?