3

1 Ban đêm tại trên giường mình, tôi tìm người mà lòng tôi yêu dấu,
 Tôi tìm kiếm người mà không gặp.
2 Tôi nói: Ta sẽ chỗi dậy bây giờ, dạo quanh thành,
 Trải qua các đường phố, các ngã ba,
 Đặng tìm người mà lòng tôi yêu dấu.
 Tôi tìm kiếm người, nhưng không gặp.
3 Những kẻ canh tuần vòng quanh thành có gặp tôi.
 Tôi hỏi rằng: Các ngươi có thấy người mà lòng ta yêu mến chăng?
4 Tôi vừa đi khỏi chúng xa xa,
 Thì gặp người mà lòng tôi yêu mến;
 Bèn nắm lấy người, không khứng buông ra,
 Cho đến khi đưa người về nhà mẹ tôi,
 Vào phòng của người đã thai dựng tôi.
5 Hỡi các con gái Giê-ru-sa-lem, ta ép nài các ngươi
 Bởi những hoàng dương hay là con nai đồng nội,
 Chớ kinh động, chớ làm tỉnh thức ái tình ta
 Cho đến khi nó muốn.

6 Người kia là ai, ở từ đồng vắng đi lên,
 Giống như trụ khói, xông một dược và nhũ hương,
 Với đủ thứ hương của con buôn?

7 Kìa, kiệu của Sa-lô-môn,
 Có sáu mươi dõng sĩ trong bọn dõng sĩ Y-sơ-ra-ên
 Vây chung quanh nó;
8 Thảy đều cầm gươm và thạo đánh giặc;
 Ai nấy đều có gươm ở nơi đùi mình,
 Vì sợ hãi ban đêm.
9 Vua Sa-lô-môn làm cho mình một cái kiệu bằng gỗ Li-ban.
10 Người làm các trụ nó bằng bạc,
 Nơi dựa lưng bằng vàng,
 Chỗ ngồi bằng vật màu điều,
 Còn ở giữa lót bằng ái tình của các con gái Giê-ru-sa-lem.
11 Hỡi các con gái Si-ôn, hãy ra xem vua Sa-lô-môn
 Đội mão triều thiên mà mẹ người đã đội trên đầu người
 Trong ngày định thân, trong ngày lòng người vui vẻ.