12

Yôb

1Giŏng anŭn, Yôb pơhiăp tui anai dơ̆ng:
  2“Ƀing gih pơmĭn kơ tơlơi ƀing gih pơhiăp kơ rĭm čô mơnuih,
   laih anŭn tơdang ƀing gih djai, ƀu či hơmâo mơnuih rơgơi dŏ glaĭ dơ̆ng tah!
  3Samơ̆ kâo ăt hơmâo tơlơi pơmĭn hiam klă hrup hăng ƀing gih mơ̆n;
   kâo ƀu djơ̆ dŏ gah yŭ kơ ƀing gih ôh.
   Rĭm čô le̱ng kơ thâo krăn abih bang khul tơlơi anai soh sel.

  4“Ră anai ƀing gơyut kâo klao djik kơ kâo,
   wơ̆t tơdah hlâo kơ mông anai kâo iâu laĭ kơ Ơi Adai laih anŭn Ñu laĭ glaĭ laih kơ kâo.
   Samơ̆ ră anai ƀing gơñu klao djik kơ kâo, wơ̆t tơdah kâo jing mơnuih tơpă hơnơ̆ng laih anŭn arăng ƀu thâo jăm ƀuăh kơ kâo ôh!
  5Ƀing mơnuih hơdip rơnŭk rơnua djik djak kơ ƀing hlơi pô bưp djơ̆ tơlơi truh sat,
   laih anŭn tơlơi truh sat truh nanao ƀơi mơnuih jing pô hơmâo laih khul tơlơi rŭng răng.
  6Ƀing klĕ dŏp ăt dŏ rơnŭk rơnua amăng sang khăn gơñu,
   laih anŭn ƀing hlơi pô čuih kiăng kơ Ơi Adai hil dŏ hơđơ̆ng,
   ƀing gơñu kơnang ƀơi gơñu pô yơh.

  7“Samơ̆ lăng kơsem bĕ kơ khul hlô mơnơ̆ng, tui anŭn ih či hrăm mơ̆ng gơñu yơh,
   ƀôdah lăng kơsem bĕ khul čim brĭm hăng adai, tui anŭn ih ăt či hrăm mơ̆ng gơñu yơh;
  8ƀôdah lăng kơsem bĕ lŏn tơnah, tui anŭn ih či hrăm mơ̆ng anŭn yơh,
   ƀôdah ih či hrăm mơ̆ng akan amăng ia rơsĭ yơh.
  9Amăng abih bang khul djuai mơnơ̆ng anai, ƀing gơñu ngă kar hăng ƀing gơñu thâo soh sel
   kơ tơlơi Khua Yang yơh hơmâo pơgiŏng hĭ laih tơlơi anai.
  10Ơi Adai djru brơi kơ rĭm djuai mơnơ̆ng kiăng kơ hơdip
   laih anŭn ăt djru kơ abih bang mơnuih mơnam kiăng kơ hơdip mơ̆n.
  11Ƀing ta hơmư̆ arăng pơhiăp kiăng kơ thâo tơdah khul boh hiăp ñu anŭn djơ̆ mơ̆n thâo
   kơnơ̆ng kar hăng ƀing ta ƀơ̆ng lăng gơnam ƀơ̆ng kiăng kơ thâo gơnam ƀơ̆ng anŭn jing jơma̱n yơh.
  12Amăng ƀing mơnuih thŭn tha jing ƀing rơgơi,
   laih anŭn ƀing mơnuih hơdip sui thâo hluh lu mơta tơlơi yơh.

  13“Samơ̆ Ơi Adai jing Pô rơgơi wơ̆t hăng dưi mơyang;
   Ñu pơkra hơdră laih anŭn thâo hluh hiư̆m khul mơta tơlơi ngă bruă yơh.
  14Hơget tơlơi Ñu pơrai hĭ laih, arăng ƀu dưi pơdơ̆ng glaĭ dơ̆ng tah;
   mơnuih pă Ñu mă krư̆ hĭ laih, arăng ƀu dưi pŏk rơngai hĭ ñu dơ̆ng tah.
  15Tơdah Ñu ƀu brơi rai ia hơjan, khul ia či thu krô hĭ yơh;
   samơ̆ tơdah Ñu ngă brơi hơjan lu, ia či li̱ng lip hĭ anih lŏn yơh.
  16Ñu jing kơtang laih anŭn dưi hĭ nanao;
   Ñu git gai mơnuih jing pô ƀlŏr kơ arăng laih anŭn arăng jing pô tŭ tơlơi ƀlŏr anŭn.
  17Ñu dui ba ƀing khua djru pơmĭn jing hĭ đôč đač
   laih anŭn pơmlŭk hĭ ƀing khua phat kơđi.
  18Ñu pơglưh hĭ ƀing pơtao
   laih anŭn ngă kơ ƀing gơñu jing hĭ hlŭn mơnă.
  19Ñu dui ba ƀing khua ngă yang jing hĭ đôč đač
   laih anŭn ngă kơ ƀing khua moa ƀing ană plei ƀu jing ƀing git gai dơ̆ng tah.
  20Ñu pơrơiăt hĭ tơƀông bah ƀing djru pơmĭn arăng đaŏ kơnang
   laih anŭn ngă kơ ƀing kŏng tha ƀu thâo hiư̆m kiăng kơ phat kơđi brơi ƀing ană plei dơ̆ng tah.
  21Ñu klao djik kơ ƀing kơdrưh kơang
   laih anŭn ngă kơ ƀing djă̱ akŏ kơtang ƀu dưi git gai ană plei dơ̆ng tah.
  22Ñu pơrơđah tơbiă khul tơlơi sat ƀai mơnuih mơnam gir kiăng kơ pơdŏp
   laih anŭn ngă kơ arăng thâo abih bang tơlơi hơgŏm anŭn kar hăng pơčrang tơlơi bơngač rơđah amăng anih kơnăm mơmŏt yơh.
  23Ñu ngă kơ ƀing lŏn čar đĭ kơyar prŏng tui, laih anŭn Ñu pơrai hĭ ƀing lŏn čar anŭn;
   Ñu pơlar ƀing lŏn čar prŏng tui, laih anŭn pơčơlah hĭ ƀing lŏn čar anŭn bru bra.
  24Ñu ngă kơ ƀing khua djă̱ akŏ ƀơi lŏn tơnah anai pơmĭn hĭ mlŭk;
   Ñu ngă kơ ƀing gơñu jrôk jơlan laih anŭn jing hĭ răm rơngiă yơh.
  25Ƀing khua anŭn hyu rơwa amăng kơnăm mơmŏt ƀu hơmâo tơlơi bơngač ôh;
   Ñu ngă kơ ƀing gơñu rơbat sêng grêng kar hăng ƀing măt tơpai yơh.