12

Yauj

1-2Yauj teb hais tias: “Koj yog cov neeg ntawd ntag.
  Thaum koj tuag, koj tej kev txawj
   ntse yuav tuag nrog koj mus.
  
  3Tiamsis kuv kuj muaj kev txawj ntse
   ib yam li koj thiab;
  kuv yeej tsis ntshai thiab tsis swb koj li;
  txhua tus puavleej paub tej uas koj hais ntawd.
  4Txawm yog kuv tej phoojywg los niaj hnub luag kuv plig;
  txawm yog kuv yeej ncaj ncees thiab
   tsis tau ua txhaum los lawv tseem luag kuv;
  tiamsis kuv paub hais tias muaj ib
   hnub Vajtswv yuav teb kuv tej lus thov.
  5Koj tsis muaj kev nyuaj siab dabtsi,
  ces koj txawm tuaj muab kuv tso daj tso luag;
  koj ua li ntawd, yog koj ntaus ib tug
   txivneej twb yuav ntog.
  6Tiamsis cov neeg tubsab thiab tsis
   hwm Vajtswv nyob kaj siab lug,
  lawv tus vajtswv ces yog lawv lub zog xwb.

  7“Tiamsis koj cia li mus nug tej tsiaj
   lossis tej noog, lawv yuav qhia koj;
  8cia li mus thov tej tsiaj nruab nqhuab
  thiab tej tsiaj nruab deg qhia kev txawj ntse rau koj.
  9Txawm yog tej tsiaj los twb paub hais tias
   Vajtswv yog tus tsim lawv.
  10Vajtswv yog tus tswj neeg thiab tej tsiaj txojsia;
  Vajtswv lub hwjchim tuav txhua tus tibneeg txojsia.
  11Ib yam li koj lub qhovntsej nyiam mloog luag tej lus,
  thiab koj tus nplaig nyiam saj tej zaub mov.

  12-13“Tej neeg laus muaj tswvyim,
  tiamsis Vajtswv muaj tswvyim thiab
   muaj hwjchim huv tibsi.
  Tej neeg laus muaj kev txawj ntse,
  tiamsis Vajtswv muaj kev txawj ntse
   thiab muaj hwjchim ua tau haujlwm tiav.
  
  14Yog Vajtswv muab rhuav lawm,
   leejtwg yuav txhim kho dua;
  thiab leejtwg muaj cuabkav tso tau
   tus neeg uas Vajtswv muab kaw lawm?
  15Yog Vajtswv tsis tso nag los,
   ces yuav muaj ntuj qhua teb nkig;
  yog Vajtswv tso nag los, ces yuav muaj dej nyab.

  16“Vajtswv yog tus muaj zog thiab nws
   ibtxwm muaj yeej;
  tus neeg dag ntxias thiab tus uas raug luag dag ntxias
   puavleej yog Vajtswv kav.
  17Nws rhuav cov nomtswv tej kev
   txawj ntse
  thiab ua rau cov thawjcoj kom lawv ua ib yam li tej neeg ruam.
  18Nws txo tau tej vajntxwv thiab coj
   lawv mus kaw rau hauv tsev lojcuj;
  19nws txo cov povthawj thiab tej neeg
   muaj hwjchim kom poob hwjchim.
  20Nws kaw cov tuavxam uas luag cia siab rau lub qhovncauj,
  thiab muab cov neeg laus tej kev txawj ntse tshem mus.
  21Nws rhuav cov neeg muaj hwjchim kom poob ntsejmuag
  thiab ua rau tej nomtswv lub zog ntaug.
  22Nws ua qhov kaj ci pomkev rau hauv tubtuag teb.
  23Nws ua rau ntau haivneeg muaj zog
   thiab muaj hwjchim,
  tiamsis nws ua rau lawv swb thiab puastsuaj.
  24Nws ua rau lawv cov thawjcoj ua neeg ruam
  thiab ua rau lawv yuam kev mus mus
   los los tsis paub mus qhov twg;
  25lawv maub tsaus ntuj nti ntog
   pujpoog ib yam li tej neeg qaug cawv.