12

Yauj teb

1Mas Yauj teb tas,
  2“Qhov tseeb mej yeej yog tuabneeg tseem ceeb,
   hab tej tswvyim yuav nrug mej tuag moog.
  3Kuv yeej to taub ib yaam le mej
   hab kuv tsw qeg dua mej.
   Tej nyuas zoo le nuav leejtwg yuav tsw paub?
  4Kuv ua lub chaw rua kuv cov phoojywg luag.
   Kuv txeev thov Vaajtswv mas nwg teb kuv,
  kuv ua tug ncaaj nceeg hab tsw muaj chaw thuaj
   los kuv tseed ua lub chaw rua luas thuaj luag.
  5Tug kws noj qaab nyob zoo lub sab
   saib tsw taug lub khuab phem,
  kws yeej muaj rua cov
   kws txhais kwtaw nplaam.
  6Cov tub saab tej tsev ntaub nyob sab tug yeeg,
   hab cov kws zwg Vaajtswv
   kuj nyob tso sab plhuav,
  yog cov kws puab tug vaajtswv
   nyob huv puab txhais teg.

  7“Ca le nug tej tsaj txhu
   mas tej tsaj yuav qhuab qha koj,
  ca le nug tej naag noog sau nruab ntug,
   tej noog yuav qha koj.
  8Lossws nug lub nplajteb
   mas nplajteb yuav qhuab qha koj,
   hab tej ntseg huv havtxwv yuav pav rua koj.
  9Txhua yaam nuav muaj yaam twg
   kws tsw paub tas
   yog Yawmsaub txhais teg tau ua tej nuav?
  10Txhua yaam kws caj sa
   mas puab txujsa nyob huv Vaajtswv txhais teg,
  hab tuabneeg suavdawg tej paa huvsw
   kuj nyob huv.
  11Lub qhov ntsej tsw tau swm tej lug
   ib yaam le tug nplaig swm tej zaub mov lov?
  12Tswvyim nrug cov tuabneeg laug nyob,
   hab kev nkaag sab
   nrug cov kws noob nyoog nchaav nyob.
  13Tswvyim hab fwjchim yeej nrug nraim Vaajtswv,
   nwg txawj taw qha hab muaj kev nkaag sab.
  14Yog nwg muab rhuav lawm,
   tsw muaj leejtwg tswm tau dua tshab,
  yog nwg muab leejtwg kaw lawm,
   tsw muaj leejtwg tso tau.
  15Yog nwg txwv dej mas dej yuav qhuav,
   yog nwg tso dej tawm moog,
   dej kuj nyaab nplajteb.
  16Tug zug hab tswvyim nrug nraim nwg,
   tug kws raug daag ntxag hab tug kws daag
   puavleej yog nwg le.
  17Nwg coj cov kws ua chaw sablaaj
   moog nyob do cuas,
   hab ua rua cov kws tu plaub ruag moog.
  18Nwg daws tej saw hlau kws vaajntxwv khi luas,
   hab ua hlaab rua tej vaajntxwv sa ntawm duav.
  19Nwg coj cov povthawj moog nyob do cuas,
   hab muab cov kws muaj fwjchim laim pov tseg.
  20Nwg ua rua cov kws luas tso sab tau
   nyob ntsag tu,
  hab nwg muab cov kev txwj quas laug
   tej kev txawj ntse rhu moog.
  21Nwg rhuav tshem cov kws ua thawj
   lub meej mom,
  hab nwg daws cov kws muaj zug
   txuj hlaab tawv.
  22Nwg coj tej kws nyob tub
   tawm huv qhov tsaus ntuj lug,
  hab coj txujkev tsaus ntuj nti
   lug rua huv txujkev kaaj.
  23Nwg ua tau rua tej tebchaws luj tuaj
   hab muab ua kuas puam tsuaj.
  Nwg nthuav tej tebchaws daav tuaj
   hab ua rua puab tawg ua saab ua sua.
  24Nwg rhu txujkev txawj ntse tawm
   ntawm cov kws ua hlub huv nplajteb moog,
  hab ua kuas puab moog moog lug lug
   huv tebchaws moj saab qhua
   kws tsw muaj kev taug.
  25Puab xuas dub huv qhov tsaus ntuj
   tsw muaj qhov kaaj le,
  hab nwg ua kuas puab qaug nuj nuag
   yaam le tug kws qaug cawv.