12

Gióp Trách Các Bạn Thiếu Thông Cảm

  1Gióp đáp:
  2Các anh chắc thật là những người khôn sáng,
   Khi lìa đời đem theo luôn cả sự khôn ngoan!
  3Nhưng tôi cũng có sự thông sáng như các anh,
   Chẳng kém các anh đâu;
   Ai lại không biết những điều các anh nói?
  4Tôi đã trở thành trò cười cho bạn hữu,
   Dù tôi đã từng kêu cầu Đức Chúa Trời và được Ngài đáp lời!
   Người công bình trọn vẹn đã trở thành trò cười!
  5Người nhàn hạ khinh người gặp nạn,
   Người trượt chân bị đánh ngã luôn!
  6Lều trại bọn cướp phát đạt,
   Những kẻ khiêu khích Đức Chúa Trời sống an toàn,
   Đức Chúa Trời nắm giữ họ trong tay Ngài.

Loài Cầm Thú Cũng Biết Về Đức Chúa Trời

  7Nhưng anh hãy hỏi loài thú, chúng sẽ chỉ dạy anh,
   Hỏi loài chim trời, chúng sẽ kể cho anh nghe.
  8Hoặc là anh nói chuyện với đất, đất sẽ chỉ dạy anh,
   Với loài cá biển, chúng sẽ tỏ cho anh.
  9Có loài nào trong các loài ấy không biết
   Rằng tay CHÚA làm nên mọi sự này?
  10Ngài nắm trong tay sự sống của mọi sinh vật,
   Và hơi thở của mọi người.
  11Phải chăng tai biết phân biệt lời nói,
   Như miệng nếm thức ăn?
  12Sự khôn ngoan tìm thấy nơi người già,
   Thông sáng nơi người sống lâu.

Đức Chúa Trời Toàn Năng

  13Đức Chúa Trời khôn ngoan và quyền năng,
   Hiểu biết và thông sáng.
  14Ngài phá hủy, không ai xây dựng được,
   Ngài giam cầm người nào, chẳng ai có quyền giải thoát.
  15Ngài ngăn nước, sông ngòi khô hạn,
   Ngài cho mưa, đất đai ngập lụt.
  16Ngài có sức mạnh và sự thông hiểu,
   Ngài nắm quyền trên cả người lầm lạc lẫn người lừa gạt.
  17Ngài dẫn các nhà cố vấn đi tù đày chân không,
   Khiến các quan tòa ra ngu dại.
  18Ngài tháo đai các vua,
   Quấn khố ngang lưng họ.
  19Ngài dẫn các thầy tế lễ đi tù đày chân không,
   Lật đổ những kẻ cầm quyền lâu đời.
  20Ngài tước lời nói khỏi người đáng tin cậy,
   Trí phán đoán khỏi các trưởng lão.
  21Ngài đổ sỉ nhục trên hàng quý tộc,
   Tháo đai người quyền thế.
  22Ngài bày tỏ những điều sâu nhiệm nơi tối tăm,
   Phơi bóng tối âm u ra ánh sáng.
  23Ngài cho các nước hưng thịnh, rồi Ngài hủy diệt chúng,
   Cho các dân bành trướng, rồi dẫn đi lưu đày.
  24Ngài cất trí khôn ra khỏi các trưởng tộc trong xứ,
   Để họ đi lang thang nơi sa mạc không lối thoát;
  25Họ quờ quạng trong tối tăm, không ánh sáng;
   Ngài khiến họ lảo đảo như người say.