1

Dẫn Nhập

1Các sứ điệp của A-mốt, một trong những người chăn bầy ở Tê-cô-a, mà ông đã thấy liên quan đến I-sơ-ra-ên trong thời của U-xi-a vua Giu-đa và trong thời của Giê-rô-bô-am con trai Giô-ách vua I-sơ-ra-ên, hai năm trước khi động đất.

Sự Ðoán Phạt của CHÚA

  2Ông nói, “CHÚA gầm thét từ Si-ôn và cất tiếng từ Giê-ru-sa-lem;
  Những người chăn than thở vì các đồng cỏ héo khô,
  Ngay cả trên đỉnh Núi Cạt-mên cũng bị khô cằn.”

Ða-mách

3CHÚA phán thế nầy,
  “Vì tội của Ða-mách nặng gấp ba gấp bốn lần, nên Ta sẽ chẳng quay mặt đi mà không phạt nó.
  Vì chúng đã đập nát Ghi-lê-át bằng dụng cụ bằng sắt,
  4Nên Ta sẽ sai một ngọn lửa đến nhà Ha-xa-ên;
  Ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi các lâu đài của Bên Ha-đát.
  5Ta sẽ bẻ gãy các thanh cài các cổng Thành Ða-mách;
  Ta sẽ tiêu diệt dân cư ở Thung Lũng A-ven,
  Và diệt trừ kẻ cầm vương trượng của Bết Ê-đen.
  Dân chúng của A-ram sẽ bị đem lưu đày tại Ki-rơ,” CHÚA phán.

Ga-xa và Phi-li-tin

6CHÚA phán thế nầy,
  “Vì tội của Ga-xa nặng gấp ba gấp bốn lần, nên Ta sẽ chẳng quay mặt đi mà không phạt nó.
  Vì nó đã bắt dân của cả vùng đem lưu đày và trao nộp chúng cho Ê-đôm,
  7Nên Ta sẽ sai một ngọn lửa đến thiêu hủy tường Thành Ga-xa;
  Ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi các lâu đài của nó.
  8Ta sẽ tiêu diệt dân cư của Ách-đốt,
  Và diệt trừ kẻ cầm vương trượng của Ách-kê-lôn.
  Ta sẽ trở tay chống lại Éc-rôn,
  Và những kẻ còn sót lại của Phi-li-tin sẽ bị tiêu diệt,” CHÚA Hằng Hữu phán.

Ty-rơ

9CHÚA phán thế nầy,
  “Vì tội của Ty-rơ nặng gấp ba gấp bốn lần, nên Ta sẽ chẳng quay mặt đi mà không phạt nó.
  Vì nó đã bắt dân của cả vùng đem lưu đày và trao nộp họ cho Ê-đôm,
  Nó đã không nhớ đến giao ước kết tình anh em giữa hai dân tộc,
  10Nên Ta sẽ sai một ngọn lửa đến thiêu hủy tường Thành Ty-rơ,
  Ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi các lâu đài của nó.”

Ê-đôm

11CHÚA phán thế nầy,
  “Vì tội của Ê-đôm nặng gấp ba gấp bốn lần, nên Ta sẽ chẳng quay mặt đi mà không phạt nó.
  Vì nó đã dùng gươm đuổi giết em nó,
  Nó đã không giữ lại trong lòng một mảy may lòng thương xót,
  Thay vào đó, nó để cho lòng hận thù dày vò nó mãi,
  Và nó nuôi cơn thịnh nộ kéo dài đến muôn đời,
  12Nên Ta sẽ sai một ngọn lửa đến trên Tê-man;
  Ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi các lâu đài của Bô-ra.”

Am-môn

13CHÚA phán thế nầy,
  “Vì tội của Am-môn nặng gấp ba gấp bốn lần, nên Ta sẽ chẳng quay mặt đi mà không phạt nó.
  Vì nó đã mổ bụng đàn bà có thai tại Ghi-lê-át để bành trướng lãnh thổ của nó,
  14Nên Ta sẽ nhen lên một ngọn lửa trên tường Thành Ráp-ba;
  Ngọn lửa ấy sẽ thiêu rụi các lâu đài của nó,
  Giữa lúc tiếng gào thét trong ngày chiến trận,
  Cùng với cuồng phong trong ngày giông bão.
  15Vua của nó sẽ bị bắt đem đi lưu đày,
  Hắn và các quan tướng của hắn sẽ bị bắt đem đi cùng một lúc,” CHÚA phán.