1

Tơlơi Laĭ Pơthâo Kơ Tơlơi Phat Kơđi

1Anai jing khul boh hiăp Amôs, jing pô wai triu mơ̆ng plei pơnăng Tơkhoa. Dua thŭn hlâo kơ lŏn pơpư̆ čư̆ pơgơi, tơdang pơtao Uzziyah jing pơtao ƀing Yudah, laih anŭn Yarobam ană đah rơkơi pơtao Yêhôas jing pơtao ƀing Israel, Ơi Adai pơrơđah kơ Amôs khul tơlơi anai kơ ƀing Israel.
2Amôs laĭ:
   “Yahweh ur kraih mơ̆ng Ziôn
   laih anŭn pơgrŏm rai dơnai pơhiăp Ñu mơ̆ng Yerusalaim;
   khul đang rơ̆k kơ ƀing wai triu krô hĭ,
   laih anŭn đang rơ̆k ƀơi kơčŏng čư̆ Karmel gliu hĭ.”

Tơlơi Phat Kơđi Ƀơi Ƀing Re̱ng Gah Israel

3Anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ:
   “Ƀing mơnuih amăng plei prŏng Damaskus ngă soh nanao,
   yuakơ anŭn yơh, sĭt Kâo či pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu yơh.
  Yuakơ gơñu hơmâo hua prăh pơrai hĭ laih ƀing ană plei amăng anih lŏn Gilead
   hăng gơnam prăh pơdai pơsơi,
  4Tui anŭn, Kâo či mơit rai apui ƀơi gah ngŏ sang Hazaêl
   laih anŭn apui či ƀơ̆ng hĭ khul kơđông kơtang Ben-Hadad.
  5Kâo či pơrai hĭ amăng ja̱ng Damaskus
   Kâo či pơrăm hĭ ƀing mơnuih dŏ amăng Dơnung Awen
   laih anŭn pô djă̱ gai hơnuăt pơtao mơ̆ng anih Bêt-Eden;
   laih anŭn či brơi ƀing ană plei Aram jing hĭ hlŭn mơnă pơ anih Kir yơh,”
   anŭn yơh jing tơlơi Yahweh laĭ.
6Anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ:
   “Ƀing mơnuih amăng plei prŏng Gaza ngă soh nanao,
   yuakơ anŭn yơh, sĭt Kâo či pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu yơh,
   yuakơ gơñu mă pơjing mơnă abih bang ană plei pơkŏn
   laih anŭn jao hĭ ƀing gơ̆ kơ ƀing Edôm,
  7Kâo či mơit apui ƀơi gah ngŏ kơ khul pơnăng plei Gaza
   tui anŭn apui či ƀơ̆ng hĭ khul kơđông kơtang ñu.
  8Kâo či pơrai hĭ ƀing khua djă̱ akŏ plei prŏng Asdôd
   laih anŭn pô djă̱ gai hơnuăt pơtao amăng plei prŏng Askelôn.
  Kâo či wir tơngan Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei prŏng Ekrôn
   tơl tơƀe̱ng dŏ glaĭ ƀing Philistia răm rai hĭ abih,”
   anŭn yơh jing tơlơi Yahweh Ơi Adai laĭ.
9Anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ:
   “Ƀing mơnuih amăng plei prŏng Tir ngă soh nanao,
   yuakơ anŭn yơh, sĭt Kâo či pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu yơh;
   yuakơ gơñu jao hĭ abih ƀing ană plei pơkŏn jing mơnă kơ ƀing Edôm,
   ƀu kiăng hơdơr ôh kơ tơlơi pơgop ayŏng adơi,
  10tui anŭn Kâo či mơit rai apui gah ngŏ kơ khul pơnăng plei Tir
   tui anŭn apui či ƀơ̆ng hĭ khul kơđông kơtang ñu yơh.”
11Anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ:
   “Ƀing Edôm ngă soh nanao,
   yuakơ anŭn yơh, sĭt Kâo či pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu yơh,
   yuakơ gơñu kiaŏ pơrai hĭ adơi gơñu ƀing Israel hăng đao gưm,
   hơngah hĭ tơlơi thâo pap,
   yuakơ tơlơi gơñu hil dŏ nanao
   laih anŭn tơlơi gơñu pơrơmut ƀu thâo pơkă ôh,
  12Kâo či mơit rai apui ƀơi plei prŏng Têman
   tui anŭn apui či ƀơ̆ng hĭ khul kơđông kơtang Bozrah yơh.”
13Anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ:
   “Ƀing Ammôn ngă soh nanao,
   yuakơ anŭn yơh, sĭt Kâo či pơkơhma̱l hĭ ƀing gơñu yơh,
   yuakơ gơñu brĕh hơdip ƀing đah kơmơi pi kian amăng anih lŏn Gilead,
   kiăng kơ pŏk prŏng khul guai lŏn gơñu,
  14Kâo či pioh apui ƀơi khul pơnăng plei pơnăng Raƀah
   tui anŭn apui či ƀơ̆ng hĭ khul kơđông kơtang ñu,
   tŏng krah khul tơlơi ur dreo ƀơi hrơi pơblah,
   tŏng krah khul angĭn rơbŭ ƀơi hrơi rơbŭ kơthel;
  15laih anŭn pơtao gơñu či jing mơnă,
   ñu wơ̆t hăng ƀing khua moa ñu hrŏm hơbĭt mơ̆n,”
   anŭn yơh tơlơi Yahweh laĭ.