Lời giới thiệu

Công Vụ Các Sứ Đồ là phần tiếp theo của sách Tin Lành Lu-ca. Mục đích chính của sách này là thuật lại việc các môn đồ của Chúa Jêsus, được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh, truyền bá Tin Lành về Chúa Cứu Thế Jêsus “tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (1:8). Đây là câu chuyện về phong trào của những người tin theo Chúa Jêsus, bắt đầu từ người Do Thái, phát triển lan rộng, và trở thành một niềm tin cho cả thế giới. Tác giả cũng trình bày rõ với độc giả rằng niềm tin của những người theo Chúa Jêsus không phải là sự đe dọa về chính trị đến nền an ninh của đế quốc La Mã (Rô-ma), nhưng niềm tin Cơ Đốc là sự thành tựu trọn vẹn của Do Thái giáo.
 Sách Công Vụ Các Sứ Đồ có thể chia làm ba phần quan trọng, phản ánh sự nới rộng liên tục ra những vùng mà tại đó Tin Lành về Chúa Cứu Thế Jêsus được rao giảng và các Hội Thánh được thiết lập: (1) Sự khởi đầu của phong trào Cơ Đốc tại Giê-ru-sa-lem sau sự thăng thiên của Chúa Jêsus; (2) Sự phát triển lan rộng vào các vùng khác của Pa-lét-tin; (3) Sự lan rộng xa hơn vào thế giới quanh Địa Trung Hải và đến tận Rô-ma.
 Một nét đặc trưng quan trọng của sách Công Vụ Các Sứ Đồ là hoạt động của Đức Thánh Linh, là Đấng ngự xuống với năng quyền trên các tín hữu tại Giê-ru-sa-lem trong ngày lễ Ngũ Tuần và tiếp tục hướng dẫn, làm vững mạnh Hội Thánh cùng những nhà lãnh đạo Hội Thánh qua các sự kiện được tường thuật trong sách này. Thông điệp về niềm tin Cơ Đốc được trình bày qua nhiều bài giảng của các sứ đồ, và các sự kiện được ghi lại trong sách cho thấy quyền năng của thông điệp này trong đời sống của tín hữu và trong mối thông công của Hội Thánh.

Bố cục

Sự chuẩn bị cho việc làm chứng (1:1-26)
Mệnh lệnh cuối cùng của Chúa Jêsus (1:1-14)
Chọn sứ đồ thay thế Giu-đa (1:15-26)
Sự làm chứng tại Giê-ru-sa-lem (2:1 – 8:3)
Sự làm chứng tại Giu-đê và Sa-ma-ri (8:4 – 12:25)
Chức vụ của sứ đồ Phao-lô
Hành trình truyền giáo thứ nhất (13:1 – 14:28)
Giáo hội nghị tại Giê-ru-sa-lem (15:1-35)
Hành trình truyền giáo thứ hai (15:36 – 18:22)
Hành trình truyền giáo thứ ba (18:23 – 21:16)
Phao-lô tại Giê-ru-sa-lem, Sê-sa-rê, và Rô-ma (21:17 – 28:31)