Giới Thiệu

 Thư Gia-cơ là một số những lời giáo huấn thực tế viết cho tất cả con dân Đức Chúa Trời ở rải rác khắp nơi trên thế giới. Tác giả dùng nhiều hình ảnh sống động để trình bày những lời giáo huấn về khôn ngoan, hướng dẫn tín hữu trong cuộc sống cũng như thái độ sống. Tác giả đứng trên quan điểm Cơ Đốc Giáo bàn đến những vấn đề thực tế như giàu, nghèo, cám dỗ, thành kiến, đức tin, miệng lưỡi, kiêu ngạo, đoán xét, khoe khoang, kiên nhẫn và cầu nguyện.
 Thư Gia-cơ cũng nhấn mạnh đến đức tin được thể hiện qua hành động trong đời sống Cơ Đốc Giáo.

Bố Cục

1. Giới thiệu 1:1
2. Đức tin và khôn ngoan 1:2-8
3. Nghèo và giàu 1:9-11
4. Thử thách và cám dỗ 1:12-18
5. Nghe và hành động 1:19-27
6. Lời cảnh cáo về kỳ thị 2:1-13
7. Đức tin và hành động 2:14-26
8. Vấn đề cái lưỡi 3:1-18
9. Tín hữu và thế gian 4:1–5:6
10. Những lời giáo huấn khác 5:7-20