1

Đa-vít Nghe Tin Vua Sau-lơ Chết

1Sau khi vua Sau-lơ chết, Đa-vít cũng vừa đánh thắng quân A-ma-léc xong, trở về Xiếc-lác, ở lại đó hai ngày. 2Ngày thứ ba, có một người từ trại quân vua Sau-lơ đến, áo quần xé rách, đầu rắc bụi đất, khi đến gần Đa-vít, người ấy sấp mình xuống đất, vái lạy. 3Đa-vít hỏi: “Anh từ đâu đến?” Anh ta đáp: “Tôi vừa chạy thoát từ trại quân Y-sơ-ra-ên.” 4Đa-vít hỏi tiếp: “Tình hình thế nào? Anh thuật cho tôi biết.” Anh ta đáp: “Quân Y-sơ-ra-ên thua chạy khỏi chiến trường, nhiều chiến sĩ đã ngã xuống, ngay cả vua Sau-lơ và Giô-na-than, con vua, cũng đã chết.”
5Đa-vít gạn hỏi thanh niên đưa tin: “Sao anh biết vua Sau-lơ và Giô-na-than, con vua, đã chết?”
6Thanh niên đưa tin đáp: “Tình cờ tôi ở trên núi Ghinh-bô-a, thấy vua Sau-lơ tựa mình trên cây giáo, còn chiến xa và kỵ binh địch thì bám sát theo vua. 7Vua quay lại, thấy tôi, và gọi tôi. Tôi thưa: ‘Tâu bệ hạ, có tôi đây.’
8Vua hỏi tôi: ‘Ngươi là ai?’
 Tôi thưa: ‘Tâu bệ hạ, tôi là người A-ma-léc.’
9Vua bảo tôi: ‘Hãy đến gần bên ta và kết liễu đời ta, vì ta bị xây xẩm, dù ta hãy còn tỉnh.’
10Tôi biết vua không thể nào sống nổi sau khi ngã vì trọng thương nên tôi đến gần bên vua và kết liễu đời vua. Kế đến, tôi gỡ vương miện khỏi đầu vua và vòng đeo tay ra khỏi tay vua, mang đến đây cho chúa tôi.”
11Đa-vít liền nắm áo mình xé rách ra. Tất cả những người ở với chàng cũng làm y như vậy. 12Họ đấm ngực than khóc và kiêng ăn cho đến chiều để tỏ lòng thương tiếc vua Sau-lơ, và Giô-na-than, con vua, và đội quân của CHÚA và nhà Y-sơ-ra-ên, vì những người này đã ngã xuống ngoài trận địa.
13Sau đó, Đa-vít hỏi thanh niên đưa tin: “Anh gốc gác ở đâu?”
 Anh ta đáp: “Tôi là con một người A-ma-léc định cư trong xứ này.”
14Đa-vít quát lên: “Sao ngươi không sợ mà dám tra tay giết vị vua được CHÚA xức dầu?”
15Đa-vít gọi một trong các thuộc hạ và bảo: “Hãy đến, giết nó đi!” Trong khi người này đánh anh ta chết, 16Đa-vít nói: “Máu ngươi đổ lại trên đầu ngươi, vì chính miệng ngươi làm chứng chống lại ngươi khi ngươi nói: ‘Chính tôi đã kết liễu đời vị vua được CHÚA xức dầu.’ ”

Đa-vít Ngâm Điếu Ca Khóc Vua Sau-lơ Và Giô-na-than

17Bấy giờ Đa-vít ngâm bài điếu ca này khóc vua Sau-lơ và hoàng tử Giô-na-than. 18Đa-vít truyền dạy cho dân Giu-đa bài điếu ca Cây Cung được ghi chép trong sách Người Công Chính:
  19Ôi, Y-sơ-ra-ên, vinh quang ngươi, ngã chết trên đồi!
   Than ôi, dũng sĩ nay ngã gục!
  20Đừng rao tin này trong thành Gát,
   Đừng loan tin ra trong các đường phố Ách-ca-lôn,
  Kẻo các cô gái dân Phi-li-tin vui mừng,
   Kẻo các cô gái dân không cắt bì hớn hở!
  21Ôi, đồi núi Ghinh-bô-a,
   Ước gì sương móc không còn sa, mưa cũng chẳng rơi trên các ngươi nữa!
   Ước gì các ngươi không còn đồng ruộng phì nhiêu nữa!
  Vì nơi đó, thuẫn khiên các dũng sĩ bị vứt bỏ,
   Thuẫn khiên vua Sau-lơ không còn ai chùi dầu cho bóng nữa!
  22Cây cung của Giô-na-than không hề rút về,
   Mà không vấy máu kẻ thương vong;
  Cây gươm của vua Sau-lơ không hề trở về vô hiệu,
   Nhưng lúc nào cũng dính mỡ các chiến sĩ.
  23Ôi, vua Sau-lơ và Giô-na-than, thật đáng yêu, đáng quý!
   Khi sống cũng như lúc chết,
   Cha con chẳng hề lìa nhau!
  Họ nhanh hơn chim đại bàng,
   Dũng mãnh hơn sư tử!
  24Hỡi các cô gái Y-sơ-ra-ên,
   Hãy thương khóc vua Sau-lơ!
  Vua đã cho các cô mặc vải điều sang trọng,
   Cài trang sức vàng trên áo các cô!
  25Than ôi, dũng sĩ nay ngã gục giữa chiến trận!
   Giô-na-than ngã chết trên đồi!
  26Anh Giô-na-than ơi! Vì anh, lòng tôi đau như cắt!
   Tôi quý mến anh vô cùng!
  Tình bạn của anh đối với tôi thật tuyệt vời,
   Hơn hẳn tình yêu của phụ nữ.
  27Than ôi, dũng sĩ nay ngã gục!
   Vũ khí chiến tranh nay tan tành!