Bản Dịch Mới


CỰU ƯỚC

NĂM SÁCH CỦA MÔI-SE

Sáng Thế
Xuất Hành
Lê-vi
Dân Số
Phục Truyền

CÁC SÁCH LỊCH-SỬ

Giô-suê
Thẩm Phán
Ru-tơ
I Sa-mu-ên
II Sa-mu-ên
I Các Vua
II Các Vua
I Sử Ký
II Sử Ký
E-xơ-ra
Nê-hê-mi
Ê-xơ-tê

CÁC SÁCH THƠ-VĂN

Gióp
Châm Ngôn
Giáo Huấn
Nhã Ca

CÁC SÁCH TIÊN-TRI

Giê-rê-mi
Ai Ca
Ê-xê-chi-ên
Đa-ni-ên
Ô-sê
Giô-ên
A-mốt
Áp-đia
Giô-na
Mi-ca
Na-hum
Ha-ba-cúc
Sô-phô-ni
Ha-gai
Xa-cha-ri
Ma-la-chi

TÂN ƯỚC

Ma-thi-ơ
Mác
Lu-ca
Giăng
Công-vụ
Rô-ma
I Cô-rinh-tô
II Cô-rinh-tô
Ga-la-ti
Ê-phê-sô
Phi-líp
Cô-lô-se
I Tê-sa-lô-ni-ca
II Tê-sa-lô-ni-ca
I Ti-mô-thê
II Ti-mô-thê
Tích
Phi-lê-môn
Hê-bơ-rơ
Gia-cơ
I Phê-rơ
II Phê-rơ
I Giăng
II Giăng
III Giăng
Giu-đe
Khải Huyền

©Liên Hiệp Thánh Kinh Hội xuất bản 2001 và giữ bản quyền Văn Phẩm Nguồn Sống phát hành.
Xuất bản năm 2001 - Chủ biên MSTS. Trần Đào .