Lời giới thiệu

Tin Lành theo Ma-thi-ơ thuật về tin mừng rằng Đức Chúa Jêsus là Chúa Cứu Thế theo lời hứa, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã hoàn thành lời hứa của Ngài với con dân Ngài trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng này về Chúa Jêsus không phải chỉ dành riêng cho người Do Thái nhưng cũng cho toàn thể nhân loại.
Tin Lành Ma-thi-ơ được trình bày theo một thứ tự mạch lạc, rõ ràng. Bắt đầu với sự giáng sinh của Chúa Jêsus, báp-têm và sự chịu cám dỗ của Ngài, tiếp theo là chức vụ giảng, dạy, và chữa bệnh của Chúa tại miền Ga-li-lê. Sau đó sách Tin Lành này ghi lại hành trình của Chúa Jêsus xuống Giê-ru-sa-lem và những biến cố trong tuần lễ cuối cùng, mà đỉnh điểm là án phạt đóng đinh và sự phục sinh của Ngài.
Tin Lành Ma-thi-ơ trình bày Chúa Jêsus là một vị giáo sư vĩ đại, có thẩm quyền giải thích Luật của Đức Chúa Trời và giảng dạy về vương quốc Đức Chúa Trời. Những điều giảng dạy của Chúa Jêsus được sắp xếp theo năm chủ đề: (1) Bài Giảng Trên Núi nói về các đặc tính, trách nhiệm, đặc ân và số phận của công dân vương quốc thiên đàng (Chương 5-7); (2) Những giáo huấn về sứ mệnh dành cho mười hai sứ đồ (Chương 10); (3) Các ẩn dụ về vương quốc thiên đàng (Chương 13); (4) Sự dạy dỗ về ý nghĩa làm môn đồ của Chúa (Chương 18); (5) Lời dạy về thời đại cuối cùng và sự đến của vương quốc Đức Chúa Trời (Chương 24-25).

Bố cục

Gia phả và sự giáng sinh của Chúa Jêsus Christ (1:1 – 2:23)
Chức vụ của Giăng Báp-tít (3:1-12)
Chúa Jêsus nhận báp-têm và chịu cám dỗ (3:13 – 4:11)
Chức vụ công khai của Chúa Jêsus tại miền Ga-li-lê (4:12 – 18:35)
Hành trình từ Ga-li-lê đến Giê-ru-sa-lem (19:1 – 20:34)
Tuần lễ cuối cùng gần và tại Giê-ru-sa-lem (21:1 – 27:66)
Sự phục sinh và những lần hiện ra của Chúa (28:1-20)