Giới Thiệu

 Tích là một người ngoại quốc trở thành tín hữu của Chúa Giê-su và là người phụ tá của Phao-lô trong cuộc hành trình truyền giáo của ông. Phao-lô gởi thơ cho Tích, người phụ tá mà ông đã để lại tại đảo Cơ-rết để lo công việc của Hội Thánh tại đó. Bức thư nói đến ba vấn đề chính: Trước hết Phao-lô nhắc nhở Tích về những phẩm hạnh của người lãnh đạo trong Hội Thánh. Kế đến Phao-lô hướng dẫn Tích để biết cách dạy dỗ nhiều thành phần khác nhau trong hội thánh. Sau cùng Tích được nhắc nhở về các đức tính của tín hữu như hòa thuận, thân mật, tránh sự thù ghét, tranh cãi và chia rẽ trong Hội Thánh.

Bố Cục

1. Giới thiệu 1:1-4
2. Những người lãnh đạo trong Hội Thánh 1:5-16
3. Bổn phận của các người lãnh đạo 2:1-15
4. Lời khuyên và cảnh cáo 3:1-11
5. Kết luận 3:12-15