Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Ding kơna pơjao Paul
Ƀing mă tŭ: Titos jing sa čô gơyut mơnuih Tuai, jing pô Paul đaŏ kơnang
Hrơi čih: Kơplăh wăh amăng thŭn 63 hăng thŭn 65 Tơdơi Kơ Krist
Atŭt akŏ: Paul čih kiăng pơtô kơ Titos pơmĭn ƀlơ̆ng kơ tơlơi răk wai Sang Ơi Adai ƀơi plao ia Krêtê.

 Titos jing sa čô mơnuih Tuai wơ̆t glaĭ đaŏ kơ Krist, jing pô jing hĭ pô mă bruă djru kơ Paul amăng bruă mơnuă hyu pơlar ñu. Hră Paul mơit kơ Titos jing hră čih kơ pô hlak ai djru bruă amăng plei Krêtê, jing pô Paul brơi dŏ glaĭ pơ anih anŭn kiăng kơ djru pơmĭn kơ bruă sang Ơi Adai amăng plei anŭn. Amăng hră anai Paul pơrơđah klâo tơlơi pơmĭn ƀlơ̆ng phŭn.
 Blung hlâo, Paul pơhơdơr kơ Titos kơ kơnuih bruă kơ ƀing ba akŏ amăng sang Ơi Adai khŏm hơmâo, boh nik ñu hơmâo lu kơnuih bruă soh sat amăng ƀing đaŏ plei Krêtê. Tal dua, Paul ăt djru pơmĭn kơ Titos kơ tơlơi hiư̆m kiăng kơ pơtô pơhrăm kơ lu grup phara phara amăng sang Ơi Adai anŭn, jing ƀing tha đah rơkơi đah kơmơi, jing ƀing či pơtô pơhrăm glaĭ kơ ƀing hlak ai đah rơkơi đah kơmơi. Ƀing tha anŭn ăt či pơtô pơhrăm kơ ƀing hlak ai pơkŏn laih anŭn kơ ƀing hlŭn mơ̆n. Hơnăl tuč, Paul ăt pha brơi kơ Titos tơlơi djru pơmĭn kơ tơlơi hơdip hơdơ̆ng ƀing đaŏ, boh nik ñu kơ tơlơi kơƀah kiăng hiư̆m kiăng kơ dŏ rơnŭk rơno̱m laih anŭn jing gơyut gơyâo hăng tơdruă, laih anŭn kiăng kơ đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng tơlơi pơrơmut, tơlơi pơrơjăh hăng tơlơi pơkăh pơpha amăng sang Ơi Adai.

Jar Atŭt Kơsem

Tơlơi pơhiăp hlâo (1:1-4)
Ƀing mă bruă sang Ơi Adai (1:5-16)
Bruă jao kơ rĭm grup amăng sang Ơi Adai (2:1-15)
Tơlơi pơdun đĭ hăng tơlơi pơkơđiăng (3:1-11)
Tơlơi klah čŭn (3:12-15)