Lời giới thiệu

 Tít là một người ngoại quốc trở lại tin Chúa Jêsus và trở thành một người bạn đồng lao và phụ tá cho Phao-lô. Thư của Phao-lô gửi cho Tít, một người phụ tá trẻ mà ông đã để lại tại đảo Cơ-rết để phát triển công việc Hội Thánh tại đó. Bức thư nói đến ba vấn đề chính như sau:
 Trước hết, Tít được nhắc nhở về phẩm hạnh cần có của người lãnh đạo trong Hội Thánh. Kế đến Tít được hướng dẫn để biết cách dạy dỗ những thành phần khác nhau trong Hội Thánh như lớp người lớn tuổi (để họ có thể dạy lại cho những người trẻ khác), lớp người trẻ tuổi, và những người đầy tớ. Sau cùng Tít được khuyên bảo về các đức tính của tín hữu, đặc biệt là sự hòa thuận và thân thiện, đồng thời tránh sự thù ghét, tranh cãi, và chia rẽ trong Hội Thánh.

Bố cục

Giới thiệu (1:1-4)
Những người lãnh đạo trong Hội Thánh (1:5-16)
Bổn phận của những nhóm tín hữu khác trong Hội Thánh (2:1-15)
Lời khuyên và cảnh cáo (3:1-11)
Kết luận (3:12-15)