Lời giới thiệu

Thư Thứ Nhất của Phao-lô gửi cho tín hữu tại Cô-rinh-tô, là Hội Thánh mà Phao-lô đã thiết lập, để giúp họ giải quyết những nan đề trong đời sống đức tin mà đã xảy ra trong Hội Thánh tại đó. Lúc ấy, Cô-rinh-tô là một đô thị lớn theo văn hóa Hi Lạp, là thủ phủ của tỉnh A-chai thuộc đế quốc La Mã. Thành phố này nổi tiếng về sự hưng thịnh thương mại, kiêu hãnh về văn hóa, đa tôn giáo, nhưng cũng nổi danh về đời sống sa đọa và vô luân.
 Những vấn đề chính yếu mà Phao-lô đề cập đến như là việc chia rẽ và loạn luân trong Hội Thánh, cùng những vấn đề về tình dục, hôn nhân, lương tâm, trật tự trong sự thờ phượng, các ân tứ của Đức Thánh Linh, và sự sống lại. Với sự sâu nhiệm trong Chúa, Phao-lô trình bày chân lý của Phúc Âm đã giải quyết các vấn đề trên như thế nào.
 Chương 13 cho thấy tình yêu thương là món quà tốt đẹp nhất của Đức Chúa Trời ban cho con dân của Ngài, và có lẽ đó là chương được biết đến nhiều nhất trong bức thư này.

Bố cục

Giới thiệu (1:1-9)
Sự chia rẽ trong Hội Thánh (1:10 – 4:21)
Đạo đức và đời sống gia đình (5:1 – 7:40)
Tín hữu và người ngoại đạo (8:1 – 11:1)
Hội Thánh và sự thờ phượng (11:2 – 14:40)
Sự sống lại của Đấng Christ và của tín hữu (15:1-58)
Sự quyên góp giúp tín hữu tại Giu-đê (16:1-4)
Kết luận (16:5-24)