1 Ko^lin^to

Baulo Fiev Bun Ko^lin^to Zingh Nyei Jiu-Baang Da'yietv Zeiv Fienx

Biux Mengh Waac

Ko^lin^to nyei Da'yietv Zeiv Fienx Baulo fiev bun dongh ninh ganh yiem Ko^lin^to Zingh liepc daaih nyei jiu-baang. Ninh lengc jeiv nyei oix kuinx naaiv deix jiu-baang mienh hnamv longx ninh mbuo sienx nyei jauv caux zoux nyei sic maaih ziex nyungc maiv horpc. Wuov jaax lungh ndiev Ko^lin^to Zingh se Gikc Deic-Bung, Aa^kaa^yaa Saengv nyei domh zingh. Naaiv norm domh zingh maaih camv-nyungc mengh dauh. Maaih zoux saeng-eix nyei mengh dauh, maaih gan longx ninh mbuo loz-hnoi liepc daaih nyei leiz nyei mengh dauh. Naaiv norm zingh nyei mienh yaac maaih mengh dauh sienx camv-nyungc jauv, yaac maaih zoux maiv luonx horngc nyei sic nyei mengh dauh.
 Baulo mingh Ko^lin^to Zingh liepc jiez jiu-baang (doqc Gong-Zoh Sou 18 zaang). Nqa'haav Baulo haiz gorngv naaiv norm jiu-baang sienx nyei jauv caux zoux nyei sic maaih camv-nyungc maiv horpc, cingx daaih fiev fienx kuinx jiu-baang. Ninh gorngv jiu-baang bun nqoi zoux ziex guanh, yaac gorngv maaih deix maiv luonx horngc nyei jauv bieqc jiu-baang. Ninh njaaux longc auv longc nqox nyei jauv, njaaux mienh haih zieqv duqv haaix nyungc horpc zuqc zoux fai maiv horpc zuqc zoux. Ninh njaaux zoux leiz-baaix hnangv haaix nor zoux, nyanc Yesu liepc daaih weic jangx ninh wuov donx hnaangx hnangv haaix nor nyanc, Singx Lingh nyei zingh nyeic hnangv haaix nor longc. Yaac gorngv mienh daic mingh aengx nangh daaih nyei jauv. Baulo bun mienh hiuv duqv kuv fienx hnangv haaix nor tengx mienh maaih hnyouv zoux horpc naaiv deix jauv.

Fienx Gorngv

1:1-9 Jiez gorn waac
1:10-4:21 Jiu-baang bun nqoi zoux ziex guanh
5:1-7:40 Maiv luonx horngc nyei jauv caux longc auv longc nqox nyei jauv
8:1-11:1 Sienx Yesu nyei mienh caux maiv sienx nyei mienh maaih haaix nyungc jiu tong
11:2-14:40 Hnangv haaix nor zoux leiz-baaix
15:1-58 Yesu daic mingh aengx nangh daaih. Sienx Yesu nyei mienh daic mingh aengx nangh daaih
16:1-4 Fongc horc nyaanh bun Yu^ndie Saengv sienx Yesu nyei mienh
16:5-24 Setv mueiz waac