Klei Hưn Mdah

Hră Tal Sa Y-Pôl mơĭt kơ phung đăo ti ƀuôn Kôrantô, čiăng đru digơ̆ msir mkra jih klei dleh dlan hlăm klei hdĭp klei đăo truh kơ phung Sang Aê Diê Y-Pôl mdơ̆ng leh ti ƀuôn Kôrantô. Hlăm ênuk anăn, ƀuôn Kôrantô jing sa boh ƀuôn prŏng đĭ kyar phung Grĕk, jing ƀuôn akŏ hlăm čar Akai hlăm ƀuôn ala mtao Rôm. Ƀuôn prŏng anei hing ang kơ klei mdrŏng sah hlăm bruă čhĭ mnia, hlăm bruă dhar kreh, lu mta klei đăo, leh anăn hing msĕ mơh kơ klei hdĭp ngă klei soh jhat ngă klei tă tăn hlăm găp djuê.
 Mâo dŭm klei yuôm Y-Pôl čiăng bi êdah msĕ si klei bi kah mbha phung leh anăn klei soh hdơ̆ng găp djuê hlăm phung Sang Aê Diê, wăt hŏng klei soh klei tluh ƀô, klei bi dôk ung mô̆, ai tiê kpă, klei êđăp ênang hlăm klei kkuh mpŭ, kơ klei pap Yang Mngăt Jăk, leh anăn klei kbiă lŏ hdĭp. Hŏng klei ksiêm êlam hlăm Khua Yang, Y-Pôl bi êdah klei sĭt nik kơ Klei Mrâo Mrang Jăk si klei lŏ wĭt lač leh kơ jih klei truh msĕ si bi êdah ti dlông anăn.
 Kdrêč 13 bi êdah brei thâo klei khăp jing sa klei brei mơ̆ng Aê Diê yuôm bhăn snăk hŏng jih jang hŏng phung anak čô Ñu, leh anăn năng ai anei jing kdrêč arăng ksiêm ƀuh lu hĭn hlăm hră anei.

Jar

Klei hưn bi êdah (1:1-9)
Klei bi kah mbha hlăm Sang Aê Diê (1:10–4:21)
Knuih ai tiê kpă leh anăn klei hdĭp hlăm gŏ sang (5:1–7:40)
Phung đăo leh anăn phung ka đăo (8:1–11:1)
Klei hdĭp phung Sang Aê Diê leh anăn klei kkuh mpŭ (11:2–14:40)
Klei Krist kbiă lŏ hdĭp leh anăn phung đăo kơ Ñu (15:1-58)
Mnơ̆ng myơr đru kơ phung đăo ti čar Yuđa (16:1-4)
Klah čŭn (16:5-24)