Lời giới thiệu

Thư của Phao-lô gửi cho tín hữu tại Ê-phê-sô trước hết bàn về “kế hoạch của Đức Chúa Trời … quy tụ muôn vật lại trong Đấng Christ, cả những vật trên trời và dưới đất” (1:10). Phao-lô cũng kêu gọi tín hữu hãy sống theo kế hoạch vĩ đại này, nhằm đem lại sự hiệp nhất cho toàn thể nhân loại chỉ trong Đức Chúa Jêsus Christ mà thôi.
 Trong phần đầu của thư Ê-phê-sô, Phao-lô khai triển chủ đề hiệp nhất bằng cách nói về sự lựa chọn của Đức Chúa Trời, thể nào người ta được tha thứ và giải thoát khỏi tội lỗi qua Đức Chúa Jêsus Christ, và được bảo chứng bởi Đức Thánh Linh về lời hứa vĩ đại này của Đức Chúa Trời. Trong phần sau Phao-lô kêu gọi tín hữu hãy sống cách nào để thể hiện sự hiệp nhất thực sự với nhau trong Đấng Christ.
 Phao-lô dùng nhiều hình ảnh để chỉ về sự hiệp nhất của tín hữu trong sự liên hiệp với Đấng Christ: Hội Thánh giống như một thân thể mà Đấng Christ là đầu; hoặc như một tòa nhà mà Đấng Christ là đá góc nhà; hoặc như một gia đình mà Đấng Christ là chồng. Bức thư này cũng thể hiện những đỉnh cao quý báu về sự diễn đạt khi tác giả suy ngẫm về ân điển của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ. Mọi thứ đều được nhìn thấy trong ánh sáng tình yêu của Đấng Christ, cùng sự hi sinh, tha thứ tội lỗi, ân điển, và sự thánh khiết của Ngài.

Bố cục

Giới thiệu (1:1-2)
Đấng Christ và Hội Thánh (1:3 – 3:21)
Đời sống mới trong Đấng Christ (4:1 – 6:20)
Kết luận (6:21-24)