26

Daviv Tsis Tua Xa-ules Zaum Ob

1Muaj neeg hauv lub nroog Xifes tuaj cuag Xa-ules hauv lub nroog Nkinpe-as thiab qhia rau Xa-ules hais tias, “Daviv nkaum saum lub Roob Hakhilas ntawm ntug tiaj mojsab qhua hauv tebchaws Yudas.” 2Tamsim ntawd, Xa-ules txawm coj peb txhiab leej tubrog Yixalayees uas nws xaiv tseg lawm, mus nrhiav Daviv ntawm tiaj mojsab qhua Xifes, 3Xa-ules mus tsuam chaw so rau ntawm ntug kev saum lub Roob Hakhilas. Thaum Daviv tseem nyob hauv tiaj mojsab qhua, nws twb paub lawm hais tias Xa-ules tuaj nrhiav nws, 4Daviv thiaj tso neeg mus soj thiab pom Xa-ules tuaj nyob saud lawm tiag. 5Tamsim ntawd, Daviv txawm mus pom Xa-ules thiab Neles tus tub Aneles uas yog Xa-ules tus thawj tubrog lub chaw pw ntawm qhov ntawd tiag. Xa-ules lub chaw pw nyob hauv plawv, thiab Xa-ules cov tubrog tej chaw pw nyob puagncig nws.
6Daviv nug Ahimelej uas yog neeg Hitis, thiab Anpisais uas yog Yau-as tus kwv hais tias, “Neb leejtwg kam nrog kuv mus rau hauv Xa-ules lub chaw?”
 Anpisais teb hais tias, “Kuv nrog koj mus.” (Yau-as thiab Anpisais nkawd niam hu ua Xeluyas),
7Yog li hmo ntawd, Daviv thiab Anpisais txawm mus rau hauv Xa-ules lub chaw thiab pom Xa-ules pw tsaug zog hauv plawv, nws muab nws rab hmuv txhos rau hauv av ze ntawm nws taubhau. Aneles thiab cov tubrog pw tsaug zog puagncig Xa-ules. 8Anpisais hais rau Daviv hais tias, “Hmo no Vajtswv twb muab koj tus yeebncuab cob rau koj tes lawm. Thov cia kuv muab nws rab hmuv rov nkaug nws kom tshab plaws rau hauv av, tsis tas yuav loos ntxiv li lawm!”
9Tiamsis Daviv hais tias, “Koj tsis txhob tua nws! Tus TSWV yuav rau txim rau tus neeg uas tua tus vajntxwv uas tus TSWV tsa.” 10Daviv hais ntxiv hais tias, “Kuv paub hais tias, tus TSWV uas muaj sia nyob, nws yeej yuav muab Xa-ules tua povtseg, tsis hais nws yuav tuag rau hauv tshavrog lossis tuag li cas los yeej yog tus TSWV tua. 11Thov tus TSWV pab kom kuv tsis txhob ua phem rau tus uas tus TSWV tsa ua vajntxwv lawm! Cia li muab nws rab hmuv thiab nws lub taub dej nqa mus xwb.” 12Yog li ntawd, Daviv txawm muab rab hmuv thiab lub taub dej uas nyob ze ntawm Xa-ules taubhau ib sab, ces Daviv thiab Anpisais txawm coj khiav mus lawm. Tsis muaj leejtwg pom lossis paub tej xwm no lossis tsis muaj leejtwg tsim li, lawv puavleej tsaug zog ntsiag to, rau qhov tus TSWV ua rau lawv tsaug zog heev.
13Daviv hla hav mus rau sab tim ub, mus sawv saum lub pov roob uas nyob nrug deb tsawv, 14thiab qw rau Xa-ules cov tubrog thiab Aneles hais tias, “Aneles, koj puas hnov?”
 Aneles teb hais tias, “Koj yog leejtwg? Koj tsa vajntxwv ua dabtsi?”
15Daviv teb hais tias, “Aneles, koj tsis yog ib tug neeg tseemceeb hauv cov Yixalayees los? Ua li cas koj tsis zov koj tus vajntxwv zoo? Nyuam qhuav muaj ob tug neeg nkag los rau hauv nej lub chaw pw yuav tua nej tus vajntxwv. 16Aneles, yog ua haujlwm li ko xwb, tsis tas ua los tau! Kuv coglus rau tus TSWV uas muaj sia nyob hais tias, tsimnyog muab koj thiab koj cov neeg tua povtseg huv tibsi, rau qhov nej tsis zov nej tus vajntxwv uas tus TSWV tsa. Nej saib! Vajntxwv rab hmuv thiab lub taub dej uas nyob ntawm nws taubhau ib sab dua qhov twg lawm?”
17Xa-ules paub Daviv lub suab, nws thiab nug hais tias, “Tub Daviv, yog koj los?”
 Daviv teb hais tias, “Vajntxwv, yog kuv los mas.”
18Daviv hais ntxiv hais tias, “Kuv tus tswv, ua li cas koj pheej caum koj tus tubtxib tua? Kuv tau ua li cas? Kuv tau ua txhaum dabtsi?” 19Vajntxwv, thov koj mloog kuv hais. Yog tus TSWV kom koj tawmtsam kuv, thov tus TSWV hloov siab txais yuav tej uas kuv muab fij rau nws; tiamsis yog neeg kom koj ua yeebncuab rau kuv, thov tus TSWV foom tsis zoo rau lawv. Rau qhov lawv tau ntiab kuv tawm hauv tus TSWV haivneeg lub tebchaws mus nyob rau lwm lub tebchaws uas kuv yuav tau pe luag tej vajtswv. 20Thov tsis txhob cia luag tua kuv rau hauv lwm haivneeg lub tebchaws uas nyob deb ntawm tus TSWV. Vim li cas cov Yixalayees tus vajntxwv tuaj caum tua kuv uas zoo li tus devmub xwb? Ua li cas nws caum kuv tua ib yam li caum noog tua?
21Xa-ules teb hais tias, “Tub Daviv, kuv tau ua txhaum lawm! Koj cia li rov qab los, kuv yuav tsis ua phem rau koj lawm, rau qhov hmo no koj tau tseg kuv txojsia. Kuv ruam heev thiab ua phem kawg li!”
22Daviv teb hais tias, “Vajntxwv, koj rab hmuv nyob ntawm no, kom koj cov neeg ib tug tuaj nqa mus. 23Tus TSWV yeej muab nqi zog rau tus uas muab siab npuab nws thiab ua ncaj ncees. Hnub no tus TSWV twb muab koj cob rau kuv tes lawm, tiamsis kuv tsis ua phem rau koj, tus uas yog tus TSWV tsa ua vajntxwv. 24Hnub no kuv tseg koj txojsia li cas, thov tus TSWV ua ib yam li ntawd rau kuv thiab pab kom kuv dim ntawm tej kev txomnyem ntxhov siab no.”
25Xa-ules hais rau Daviv hais tias, “Metub, thov Vajtswv foom koob hmoov rau koj kom txhua yam uas koj ua yuav vammeej!”
 Yog li ntawd, Daviv txawm ncaim mus, thiab Xa-ules rov qab los tsev lawm.